Sök artikel

Sökningen gav 8 träffar, visar 1 - 8

Trafikförsäkringens ansvar för skador i vägmiljön

Utgåva: 3 / 2011 | Kategori: Trafik- och motorfordonsförsäkring, Försäkringsrätt | Författare: Erland Strömbäck

Ska trafikförsäkringen ersätta skador i trafikmiljön orsakade av biltrafiken, exempelvis vägmärken, belysningsstolpar, vajerräcken, vägbroar och liknande? Under alla år har man ju trott att detta just är vad trafikförsäkringen är till för. Ett avgörande från Högsta domstolen 2004 ansågs dock skapa osäkerhet kring frågan. En hovrätt presenterade i september 2008 en tvivelaktig tolkning av avgörandet.

Er der behov for regler om gruppeforsikring i den danske forsikringsaftalelov?

Utgåva: 3 / 2011 | Kategori: Tjänstepension | Författare: Henning Jønsson

Artiklen gennemgår nogle retsafgørelser og kendelser fra Ankenævnet for Forsikring i kollektive forsikringsaftaler (arbejdsmarkedspensioner) – herunder navnlig Højesteretsdommen i Pensamsagerne – og forfatteren gør sig med udgangspunkt heri til talsmand for, at der i forsikringsaftaleloven optages regler, der beskriver hvilke rettigheder og pligter, parterne og den sikrede har i en sådan trepartsaftale.

Advokat Sven Knagenhjelm svarer på artikkelen i Nft 2/2011: "Viktig Høyesteretts dom om nakkeslengskade"

Utgåva: 3 / 2011 | Kategori: Försäkringsmedicin, Försäkringsrätt | Författare: Sven Knagenhjelm

Artikkelen er et svar på advokat Marthinsens artikkel i nr 2/2011: Viktig Høyesterettsdom om nakkeslengskade. Advokat Knagenhjelm skriver: Når rekkevidden av en høyesterettsdom skal vurderes, er det viktig å skille mellom det Høyesterett uttaler om sakens juridiske spørsmål og de faktiske premisser dommen bygger på. Dette gjelder ikke minst i saker om nakkeskader som reiser kompliserte medisinske spørsmål og hvor Høyesterett vil måtte bygge på hva premissleverandører på den medisinske siden måtte uttale. I Ask-dommen fremheves en rekke ”teser” fra professor Stovners erklæring som ved nærmere etterprøving viser seg ikke å holde stikk. Dommen aktualiserer derfor spørsmålet om hvordan domstolene generelt, og Høyesterett spesielt, skal bli tilført korrekt medisinsk kunnskap.

Danmark: Forsikring mod skader forårsaget af voldsomt skybrud set i lyset af skaderne sommeren 2011

Utgåva: 3 / 2011 | Kategori: Övrig skadeförsäkring, Miljöfrågor, Skadeförebyggande | Författare: Torben Weiss Garne

Skybruddene i Danmark i august 2010 og især skybruddet over København den 2.juli 2011 har vist, at vandskader skal tages alvorligt af forsikringsselskaberne. Artiklen beskriver bl.a. konsekvenserne af skybruddene, selskabernes reaktion og kommunernes og vandselskabernes ansvar.

Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten

Utgåva: 3 / 2011 | Kategori: Försäkringsrätt, Försäkringsmedicin | Författare: Morten Kjelland

I denne omfattende artikkelen gir Morten Kjelland først en analyse av noe nær samtlige norske høyesterettsdommer om årsakssammenheng og bevis, og deretter en utdyping av de særskilte kriteriene for nakkeslengskader. Mye av arbeidet er basert på hans dr.juris-avhandling «Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten – en analyse av generelle og spesielle årsaksregler», men er oppdatert med rettspraksis frem til i dag (inkludert Ask-dommen som omtalt i NFT 2/11, samt en analyse av 1400 underrettsdommer).