Rehabiliteringsinsatser – en naturlig del av personskaderegleringen?

Trafikförsäkringsutredningen (TFU) tillsattes 2007 och enligt direktiven skulle utredningen lämna förslag till hur vissa socialförsäkringsutgifter skulle kunna överföras till trafikförsäkringen. Tanken var att trafikförsäkringen skulle bära hela ersättningsansvaret för bl a inkomstförluster till trafikskadade och detta skulle naturligtvis medföra betydande kostnadsökningar för trafikförsäkringsbolagen.

 

Utredningen lämnade sitt slutbetänkande i januari 2010 och som de flesta säkert känner till, lades förslaget på is p.g.a. att de föreslagna kostnadshöjningarna inte ansågs rimliga att genomföra just då..

 

I ljuset av detta, diskuterar författaren i den här artikeln rehabiliteringskedjan, samverkansavtal mellan olika aktörer, personskadereglerarens nya roll samt vilka insatser man genomfört på If.

 

Hela artikel återfinns nedan, som pdf-fil