Rehabiliteringsinsatser – en naturlig del av personskaderegleringen?

Artikel forfatter: Eva Lindahl Drejenstam
Position: Chef verksamhetsutveckling
E-mail: eva.lindahl@if.se
Organization: If, Personskador
Utgave:
4, 2011
Sprog: Svensk
Kategori:

Trafikförsäkringsutredningen (TFU) tillsattes 2007 och enligt direktiven skulle utredningen lämna förslag till hur vissa socialförsäkringsutgifter skulle kunna överföras till trafikförsäkringen. Tanken var att trafikförsäkringen skulle bära hela ersättningsansvaret för bl a inkomstförluster till trafikskadade och detta skulle naturligtvis medföra betydande kostnadsökningar för trafikförsäkringsbolagen.

 

Utredningen lämnade sitt slutbetänkande i januari 2010 och som de flesta säkert känner till, lades förslaget på is p.g.a. att de föreslagna kostnadshöjningarna inte ansågs rimliga att genomföra just då..

 

I ljuset av detta, diskuterar författaren i den här artikeln rehabiliteringskedjan, samverkansavtal mellan olika aktörer, personskadereglerarens nya roll samt vilka insatser man genomfört på If.

 

Hela artikel återfinns nedan, som pdf-fil