Sök artikel

Sökningen gav 5 träffar, visar 1 - 5

Intern kontrol som tilsynsinstrument i reguleringen af finansielle virksomheder

Utgåva: 3 / 1993 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning, Tillsyn | Författare: Peer Schaumburg-Müller

Artiklen behandler muligheden for i højere grad at gøre brug af intern kontrol, eller selvforvaltning, som tilsynsinstrument, som led i den offentligretlige regulering af de finansielle virksomheder, forsikringsselskaber, pengeinstitutter og realkreditinstitutter. Det konkluderes, at der her synes gode muligheder som supplement eller eventuelt alternativ til den eksisterende offentlige kontrol der på længere sigt kan være med til at sikre, at den finansielle sektor har det bedst mulighed udgangspunkt i konkurrencen i det fremtidige marked.

Forsikring og samfunn

Utgåva: 3 / 1993 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning, Konsumentfrågor, Övrigt | Författare: Gro Harlem Brundtland

Landet vårt står overfor mange og viktige utfordringer i årene som kommer. Regjeringen formulerer i Langtidsprogrammet sin visjon for det norske samfunnet på en måte jeg tror mange vil være enige i: ”Det gjelder å utvikle et tryggere og mer rettferdig samfunn som gir økt grunnlag for framtidstro, med arbeid for alle og økt livskvalitet for den enkelte.” Langtidsprogrammet trekker opp strategien for å nå disse målene. Vi inviterer til et bredt samspill mellom næringsliv og offentlig sektor, mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. Bare gjennom et slikt samspill kan vi sikre verdiskapingen og bygge et velferdssamfunn som gir trygghet til alle. Forsikringsnæringen spiller en sentral rolle i løsningen av flere viktige samfunnsoppgaver og må inngå som en viktig del av det samspill mellom offentlig og privat virksomhet som Regjeringen vil fremme. Næringens hovedoppgave er å bidra til trygghet for den enkelte familie og bedrift i Norge — og å gjøre det i former som i seg selv er trygge. Grunntanken i all forsikringsvirksomhet er at det skal skje en viss risikoutjevning mellom forsikringstakere. Forsikringsselskapenes oppgave er å sørge for denne utjevningen. I tillegg organiserer næringen en betydelig del av den private sparingen og ”foredler” denne sparingen gjennom ulike former for investeringer i produktiv virksomhet. På denne måten kan forsikringsselskapene også bidra til verdiskaping og sysselsetting i samfunnet ellers.

Frivilliga personförsäkringar och inkomstskattereformen i Finland

Utgåva: 3 / 1993 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning | Författare: Tiina Hellgrén

I Finland trädde en ny inkomstskattelag (i det följande ISL) i kraft 1.1.1993, och samtidigt ändrades också vissa andra skattelagar. Beskattningsändringarna från ingången av 1993 utgör en del av den totalskattereform vars första skede genomfördes 1989. Målsättningen för totalskattereformen har varit att dels bredda skattebasen, dels förbättra det finländska skattesystemets internationella konkurrenskraft. Ett centralt mål för de nu genomförda reformerna har varit att förenhetliga beskattningen av kapitalinkomster. En viktig förändring när det gäller 1993 års reformer var att differentiera inkomstbeskattningen av å ena sidan kapitalinkomster och å andra sidan förvärvsinkomster. Förändringen genomfördes på så sätt att en proportionell, 25 procents skattesats tillämpas på kapitalinkomster medan en progressiv beskattning tillämpas på förvärvsinkomster. Också beskattningen av personförsäkringar förändrades.1 Prestationer som grundar sig på sparlivförsäkringar utgör nu skattepliktig kapitalinkomst för avkastningens del. Försäkringsprestationer som ersätter bortfall av förvärvsinkomster utgör förvärvsinkomst, så ock alla pensioner.

Begrebet grov uagtsomhed

Utgåva: 3 / 1993 | Kategori: Försäkringsrätt | Författare: Bo von Eyben

Artiklen er en forkortet udgave af forfatterens skriftlige indlæg om ”Begrebet grov uagtsomhed på forskellige retsområder” til Det 33. nordiske Juristmøde i København, 18.—20. august 1993.

Indirekt skada i försäkringsrätten

Utgåva: 3 / 1993 | Kategori: Försäkringsrätt | Författare: Marcus Radetzki

Frågan huruvida indirekta skador omfattas av egendomsförsäkringens skydd är vanligt förekommande och anses ofta komplicerad. Anledningen härtill är framför allt att innebörden av begreppet indirekt skada är diffus på grund av att detta omfattar ett flertal olika indirekta skadetyper. Mot bakgrund av en kort redogörelse för egendomsförsäkringens uppbyggnad, preciseras i denna uppsats begreppet indirekt skada varvid det indelas i olika kategorier. Beträffande varje sådan kategori undersöks, med stöd av lagstiftning och försäkringsvillkor, samt i den mån det är nödvändigt, doktrin, rätts- och försäkringspraxis, huruvida indirekt skada omfattas av egendomsförsäkringens skydd eller ej.