Sök artikel

Sökningen gav 939 träffar, visar 831 - 840

Trafikförsäkring i Finland

Utgåva: 4 / 1996 | Kategori: Trafik- och motorfordonsförsäkring, Försäkringsrätt | Författare: Pentti Ajo

Som man har konstaterat i den aktuella svenska utredningen om utvidgat ansvar för trafikförsäkringen, är de svenska och finska ersättningssystemen lika i allt väsentligt. I detta inlägg håller jag mig därför till det som är väsentligt, dvs. hur det finska trafikförsäkringssystemet fungerar ur debattfrågans synvinkel. Den nuvarande finska trafikförsäkringslagen trädde i kraft 1960 och motsvarar i stort det alternativ den svenska arbetsgruppen rekommenderar. Den viktiga poängen är just att administrationen, hanteringen och det ekonomiska ansvaret har samordnats på försäkringsbolagen. Ett och samma skadefall kan berättiga den skadelidande till ersättningar med stöd av ett flertal olika ersättningssystem. Om ersättning skulle betalas ut för samma skada från dem alla skulle ersättningarna i praktiken överlappa varandra.

Rapport från en studieresa i april 1996 - Riskhantering och försäkring i Ukraina

Utgåva: 4 / 1996 | Kategori: EU och internationell försäkring | Författare: Larissa Rybalko, Olof Engfeldt

IFU utbildnings AB har sedan 1993 deltagit i flera projekt i Östeuropa. Vid ett möte i St Petersburg våren 1995 träffade vi representanter från Ukrainas försäkringsindustri. Kontakten följdes upp av ett besök i Kiev våren 1996. Besöket, som redovisas i denna rapport, utgjorde sista delen av en förstudie.

Uddannelsen af forsikringssælgere i Danmark

Utgåva: 3 / 1996 | Kategori: Marknadsföring och konkurrens | Författare: Rolf B. Harsløf

I 1993 blev det besluttet at ændre den fælles uddannelse af sælgere i Danmark – og dermed den obligatoriske uddannelse for assurandører. Resultatet er en meget differentieret uddannelse rettet mod tre segmenter i markedet: Privat, erhverv og industri med mulighed for specialisering i person/pension eller skadeforsikring. Her redegøres for uddannelsernes målgrupper, opbygning, indhold og forløb.

Några observationer från engelsk liv- och sjukförsäkringsmarknad

Utgåva: 3 / 1996 | Kategori: EU och internationell försäkring, Liv- och pensionsförsäkring | Författare: Christine Thunander, Marie Hosinsky Hartoft, Stig Christensen, Ulla Lloyd

I artikeln belyses några aktuella trender och frågor inom engelsk liv- och sjukförsäkringsmarknad. Uppgifterna är baserade på informationer och intryck i samband med en stipendiatresa till England våren 1996, som organiserades av Svenska Försäkringsföreningen och Forsikringsforeningen i København i samarbete med the Chartered Insurance Institute. I studiegruppen ingick två stipendiater från Danmark och fem från Sverige. Artikeln består av bidrag från de fem svenska stipendiaterna: Marie Hosinsky Hartoft, Försäkringsförbundet, Christine Thunander, SPP Fritt Val, Ulla Lloyd, Finansinspektionen, Stig Christensen, Folksam och Tina Elfsson, Länsförsäkringar Stockholm.

BOKANMÄLAN - Viktig kunskapskälla för jurister och skadereglerare

Utgåva: 3 / 1996 | Kategori: Försäkringsrätt | Författare: Erland Strömbäck

Carl Oldertz har nu kommit ut med andra upplagan av sin ”Svensk rättspraxis i försäkrings- och skadeståndsmål”. Första upplagan utkom 1979. Den hade sitt stora värde i många avseenden, men återspeglade givetvis inte en hel del av den viktiga lagstiftning på området som genomfördes i Sverige under 1970- och 1980-talen. Den var en fin prestation, men stora delar fick med åren alltmer historiskt intresse. Den nya upplagan kompenserar med råge denna brist. Tillämparna är att gratulera.

Personskadekostnader och reserver - Funderingar kring skadereglerarens vardag

Utgåva: 3 / 1996 | Kategori: Försäkringsteknik | Författare: Åke Hägglund

De pengar som reserveras för att täcka kostnaderna för personskador binder upp stort kapital hos försäkringsbolagen. Därför tilldrar sig personskadereserverna stort intresse. Men intressenterna – skaderegleraren, aktuarien och bolagsledningen – har olika utgångspunkter: Skaderegleraren, som är ”hantverkaren” i sammanhanget, vill ligga sanningen så nära som möjligt och vill inte gärna göra några ändringar – i varje fall inga sänkningar – förrän han eller hon är övertygad om att skadan inte kommer att medföra några ”överraskningar”.

Försäkringsskydd för VD, styrelse och rådgivare

Utgåva: 3 / 1996 | Kategori: Försäkringsteknik | Författare: Anders Bergström

I ett allt tuffare och mer internationellt samhälle ställs högre krav på bolagsfunktionärer och rådgivare. Toleransen för fel och brister, vilka upptäcks i efterhand, minskar drastiskt. I stället utkrävs ekonomisk kompenation för förluster. Med denna bakgrund är det viktigt att förstå på vilket sätt dessa grupper kan – eller måste – försäkra sig. Det är viktigt att man försäkrar sig, men det ärännu viktigare att man försäkrar sig rätt.

Pensions & inflation - Is it sensible to put money in pension schemes?

Utgåva: 3 / 1996 | Kategori: Försäkringsteknik, Liv- och pensionsförsäkring | Författare: Sven Guldberg

The intention of this paper is to give a simple and, it is hoped, instructive picture of the devastating effects of inflation. The effect of inflation on individual annuities is especially severe, as there is no third party who is able to compensate the owner of the annuity. Another purpose is to focus attention on the fact that life insurance is dealing with people’s money – pounds & pennies – crowns & oeres – and that the actuarial science is our tool to enable us to serve our policyholders, clients & owners. When the environment in which we are working prevents us from fulfilling our task we should not just observe the facts and then either say ‘sorry’ or keep quiet. We have the duty to publicise the evils and point out how we are hindered from executing the economic services we are supposed to render the citizens of our society. This paper was originally presented at the 24. Actuarial Congress in Montreal.

Demokratisering af investeringsbeslutninger inden for arbejdsmarkedspension

Utgåva: 3 / 1996 | Kategori: Tjänstepension | Författare: Hans Jørgen Steffensen

De seneste år er der sket en markant udbredelse af arbejdsmarkedspensioner i Danmark. Det har skabt forøget opmærksomhed om pensionsopsparernes indsigt i og indflydelse på forvaltningen af midlerne i disse pensionsordninger. Et udvalg under Økonomiministeriet har nærmere belyst demokrati og åbenhed om pensionsinstitutternes investeringsbeslutninger og undersøgt mulighederne for • mere åbenhed og information om investeringspolitikker, • forøgelse af medlemmernes indflydelse ved valg af repræsentanter til institutternes bestyrelser og andre styrende organer, • fremme medlemmernes indflydelse på placering af pensionsopsparingen.

Comparison on insurance contract law in the light of six cases

Utgåva: 2 / 1996 | Kategori: EU och internationell försäkring, Försäkringsrätt | Författare: Irene Luukkonen, Lea Mäntyniemi

There is a number of differences between insurance contract legislation in different countries in the European Economic Area. Yet unequal treatment of consumers is merely theoretical, because the freedpom to provide services across borders has not been used much in consumer insurance. The authors have recently worked out a comparative study about the matter.

Sidor