Sök artikel

Sökningen gav 39 träffar, visar 31 - 40

Pensionstrender på EU-nivå från ett svenskt perspektiv

Utgåva: 2 / 2011 | Kategori: Statlig pension | Författare: Johan Sjöström, Lisen Sellén

Sverige har idag ett av världens mest hållbara pensionssystem. Vi har genomfört flera viktiga pensionsreformer som stora delar av Europa ännu inte gjort och utbetalningarna överskrider inte inbetalningarna som i många andra europeiska länder. Samtidigt står Sverige, liksom övriga Europa, inför stora utmaningar för att säkerställa ett fortsatt hållbart pensionssystem. Olika demografiska samhällstrender i form av exempelvis ökad medellivslängd, förlängd studietid och senare inträde i arbetslivet och minskad fertilitet, har skapat problem för pensionssystemen. Om dessa trender fortsätter utvecklas i samma riktning kommer ett oförändrat antal yrkesarbetande försörja en växande grupp av pensionärer, vilket de flesta europeiska pensionssystem inte är rustade för på längre sikt. Utvecklingen mot hållbara pensioner är en ständigt aktuell fråga, på såväl nationellt nivå som EU-nivå. Utvecklingen av det svenska pensionssystemet är vid sidan av inhemskt politiskt arbete, även starkt beroende av de diskussioner som sker och av de beslut som tas på EU-nivå. Artikeln analyserar vilka pensionsrelaterade trender som just nu är aktuella inom EU och vad dessa trender kan ha för påverkan på svenska förhållanden.

FPG: Aktör på den svenska tjänstepensionsmarknaden

Utgåva: 2 / 2011 | Kategori: Försäkringshistoria, Tjänstepension | Författare: Mats Larsson

Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt (FPG) bildades 1960 för att garantera de svenska industritjänstemannapensionerna inom ITP-avtalet. FPG har således bidragit till att stabilisera det tjänstepensionssystem som utvecklats under de sista 50 åren. Tack vare det garantisystem som grundlades genom FPG:s verksamhet blev det även möjligt för kundföretagen – det vill säga de företag som ingick i ITP-systemet – att låta pensionsmedel stå kvar som arbetande kapital i det egna företaget. I denna artikel diskuteras framför allt hur FPG:s riskexponering förändrats under ekonomisk omvandling och till följd av marknadens förändring. Artikeln är en sammanfattning av boken ”FPG – 50 år i näringslivets tjänst” som nyligen utkom på Informationsförlaget.

Försäkringsbranschen i Kina

Utgåva: 1 / 2011 | Kategori: EU och internationell försäkring | Författare: Arvid Dellien

Den snabba ekonomiska tillväxten i Kina de senaste 30 åren har medfört att Kina idag blivit en global stormakt. Även inom försäkringsområdet har det skett och pågår fortfarande en snabb utveckling. I den här artikeln beskrivs översiktligt den kinesiska försäkringsmarknadens historiska utveckling samt den aktuella situationen rörande lagstiftning, produktutbud, marknadskanaler och de viktigaste aktörerna

Microinsurance – Ensuring Insurance for the Most Vulnerable

Utgåva: 1 / 2011 | Kategori: EU och internationell försäkring, Övrigt | Författare: Johannes Brinkmann and Devendra Tak

Microinsurance is widely recognized as an important tool for economic development. As many low-income people can’t access necessary risk-management tools, they are vulnerable to fall into deep poverty in times of hardship, for example when the breadwinner of the family dies, or when high hospital bills force families to take loans on high interest rates. Microinsurance also enables people to take more risks. This article discussess the relative new concept of microinsurance.

Insurance, Ethics and Corporate Social Responsibility

Utgåva: 1 / 2011 | Kategori: Övrigt | Författare: Johannes Brinkmann and Aaron Doyle

The world of insurance involves complex and thorny ethical decisions, as professionals in the field know. “Insurance ethics – an oxymoron?” is the provocative title of one recently published academic article – suggesting a profound contradiction between insurance practices and ethical principles. Another insurance researcher, Tom Baker, from the University of Pennsylvania Law School, has argued just the opposite: “insurance is a form of social responsibility”.

Sundhedsforsikringer i Danmark – marked contra regulering

Utgåva: 1 / 2011 | Kategori: Försäkringsteknik, Skadeförebyggande | Författare: Anne Seiersen, Jan V. Hansen, Vibeke Borchsenius

Antallet af arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer er vokset voldsomt i Danmark siden en lovændring i 2002 gjorde disse skattefrie for medarbejderne. Der er livlige politiske og faglige diskussioner om skattefritagelsens berettigelse. Diskussionerne handler både om påvirkning af de offentlige finanser, fordelingsmæssige aspekter og politikernes mulighed for at regulere markedet. Denne artikel beskriver udviklingen på markedet for sundhedsforsikringer, gengiver hovedresultaterne af en nyere analyse af forsikringernes effekt på de forsikredes langvarige sygefravær samt præsenterer Forsikring & Pensions strategi for sundhedsområdet.

Personskaderegleringen och den nya socialförsäkringen

Utgåva: 1 / 2011 | Kategori: Trafik- och motorfordonsförsäkring, Försäkringsrätt, Försäkringsteknik | Författare: Yvonne Sjögren

Förändringarna i socialförsäkringssystemet har fått stora konsekvenser för försäkringsbolagen när det gäller reglering av personskador. Bolagen arbetar idag aktivt med rehabiliteringsfrågor vilket medfört ett förändrat arbetssätt för personskadereglerarna. Förändringarna i det allmänna systemet har också inneburit att de privata försäkringsbolagen fått nya typer av kostnader. I vissa fall med långvarig arbetsoförmåga finns en betydande risk med kostnadsökningar på grund av minskade eller uteblivna samordningsförmåner. Artikelns syfte är att analysera vilka konsekvenser förändringarna i socialförsäkringssystemet medfört när det gäller reglering av personskador på skadeståndsrättslig grund.

Sjuklighetsundersökning inom svensk försäkring - insjuknande och avveckling 2000-2007

Utgåva: 1 / 2011 | Kategori: Försäkringsteknik | Författare: Gunnar Andersson

De beräkningsantaganden som många svenska försäkringsbolag idag använder för sjukförsäkring bygger i stor utsträckning på statistik från 1980-talet. Vissa bolag har uppdaterat sina antaganden från branschens erfarenheter kombinerat med egen statistik eller baserat på statistik från Försäkringskassan. I den här artikeln refereras i korthet till den undersökning av svensk sjukförsäkring (SUS) och dess antaganden som genomförts i Försäkringstekniska forskningsnämndens (FTN) regi. Bland annat har frågan huruvida kön kan användas som premiebestämmande faktor analyserats vilket visar på att kön har en direkt påverkan på prissättningen av sjukförsäkringsprodukter. Den fullständiga rapporten har publicerats i bokform och finns till försäljning på Svenska Försäkringsföreningens hemsida www.forsakringsforeningen.se. Boken finns endast i en begränsad upplaga.

Sidor