Sök artikel

Sökningen gav 50 träffar, visar 21 - 30

En flexibel alternativ unconstrained plusfond -- vad är det?

Utgåva: 3 / 2016 | Kategori: Konsumentfrågor, Marknadsföring och konkurrens | Författare: Johanna Gustafsson

Friare placeringsmandat kan indikeras i fondnamnet genom att addera ord som Flexibel, Unconstrained, Alternativ och Plus. Om en fond i sitt namn indikerar ett friare placeringsmandat och därmed högre risk måste det råda konsensus på marknaden kring vad detta begrepp innebär, för att sparare ska ha möjlighet att uppfatta den ökade risken. I artikeln visar Johanna Gustafsson,på Söderberg & Partners att sådan konsensus inte råder på den svenska marknaden idag.

Ingen dans på roser for opera og ballet

Utgåva: 3 / 2016 | Kategori: Liv- och pensionsförsäkring | Författare: Fredrik Haugen, Sissel Rødevand

Lave pensjonsaldre med tilhørende høye utgifter til pensjon tar nesten knekken på opera og ballet. Både i Sverige og i Finland er pensjonssystemet endret, og i Norge vurderer Kulturdepartementet endringer. I Norge er pensjonsalderen for ballettdansere 41 år, for solister 52 år og for korsangere 56 år i Den Norske Opera & Ballett (heretter kalt Operaen). Det er mulighet for å jobbe noen år lenger etter avtale. Pensjonsordningen er regulert i egen lov[1]. En pensjonsordning med så lav pensjonsalder er selvfølgelig kostbar, noe som merkes godt i Operaens regnskap, og både Operaen og Kulturdepartementet ønsker å endre pensjonsordningen.

Att ge européerna ett större utbud av finansiella tjänster

Utgåva: 3 / 2016 | Kategori: EU och internationell försäkring | Författare: Olle Ludvigsson

I slutet av 2015 presenterade kommissionen en grönbok, som öppnade för en diskussion om hur man ska skapa en starkare europeisk marknad för finansiella tjänster riktade till konsumenter. Vid ett rundabordssamtal i början av juni berättade EU-parlamentarikern Olle Ludvigsson om den initiativrapport som han tagit fram med anledning av grönboken.

Poängbedömning av hundförsäkringar

Utgåva: 2 / 2016 | Kategori: Djurförsäkring | Författare: Gabriella Hallberg

Konsumenternas Försäkringsbyrå har lanserat en ny jämförelse av hundförsäkringar. Den kompletterar vår fördjupade hundförsäkringsjämförelse eftersom vi nu också har satt poäng på några utvalda försäkringsmoment. I den nya jämförelsen får du snabbt en överblick av det viktigaste försäkringsinnehållet i de flesta bolag och hur vi har bedömt det, skriver Gabriella Hallberg.

Samfunnsøkonomiske konsekvenser av norsk fripoliseregelverk

Utgåva: 2 / 2016 | Kategori: Samhällsansvar | Författare: Aase Rangnes Seeberg, Gjermund Grimsby, Torbjørn Bull Jenssen

For å sikre en helhetlig norsk næringspolitikk for finansnæringen er det viktig at konsekvensene av særnorske reguleringer er tilstrekkelig utredet. På oppdrag for Finans Norge og Finansforbundet har Menon Economics (Menon) utarbeidet to rapporter som utreder et metodisk rammeverk for samfunnsøkonomiske analyser av politikk rettet mot finansmarkedet, og som gjør en samfunnsøkonomisk analyse av gjeldende finansmarkedsregulering i Norge. I denne artikkelen utdypes utredningens funn vedrørende omlegging av årlig rentegaranti til sluttgaranti for private ytelsesbaserte pensjonsordninger.

EU i fokus på medlemsmöte

Utgåva: 2 / 2016 | Kategori: EU och internationell försäkring | Författare: Rickard Ydrenäs, Susanne Sjödin Svensson

På Svenska Försäkringsföreningens medlemsmöte i mars var det EU:s beslutsprocess och vilka frågor som just nu diskuteras i Bryssel, som stod på agendan. Två initierade talare hade bjudits in: Rickard Ydrenäs, tidigare politisk rådgivare i Europaparlamentets Ekonomiutskott åt Folkpartiets ledamot Olle Schmidt, och Susanne Sjödin-Svensson, chef för regulatory affairs på Folksam.

Digitaliseringen förändrar allt

Utgåva: 2 / 2016 | Kategori: Digitalisering | Författare: Eva Erlandsson

I januari publicerade Svensk Försäkring "Omvärldstrender 2016". I den fanns ett kapitel om digitalisering som utmaning för försäkringsbranschen, som vi nu vill att Nordisk försäkringstidskrifts läsare ska få tillgång till. Eva Erlandsson har gjort vissa uppdateringar av ursprungstexten.

Gjensidiges reise inn i et nytt årtusen

Utgåva: 2 / 2016 | Kategori: Försäkringsrätt, Ledarskap, Övrigt | Författare: Jørn H. Hammer

Samvirke mellom mennesker og/eller bedrifter antar mange organisasjons- og selskapsformer. Det er et levende og vitalt samvirkemiljø i Norge som på pragmatisk grunnlag bidrar til verdifull vekst og utvikling i samfunnet gjennom tilpassede organisasjonsformer. Hvilken organisasjonsform man velger må alltid forankres i hensiktsmessighetsbetraktninger hvor styrbarhet, risikofordeling og deling av verdiskapningen står sentralt i vurderingen. Når det gjelder forsikringsvirksomhet tillater norsk lovgivning bare to organisasjonsformer. Det er aksjeselskapsformen og den gjensidige selskapsformen (som er en samvirkeform). Begge foretaks-former henter sine viktigste organisatoriske regler fra finansforetaksloven, aksjelovene og egne tilpassede selskapsvedtekter.

Sidor