EU i fokus på medlemsmöte

Artikelförfattare: Rickard Ydrenäs
Position: VD
Organization: Ydrenas Communications
About:

Rickard Ydrenäs är grundare av kommunikationsbyrån Ydrenas Communications och av Brexitpodden och Tullpodden. Rickard Ydrenäs är också frilansskribent och för Pensionsnyheterna och ledamot av EIOPA:s intressentgrupp för försäkring och återförsäkring.

Rickard Ydrenäs har stor sakkunskap om EU:s lagstiftningsprocesser och är specialiserad på EU-reglering av finansiella tjänster, bank, fond, pension & försäkring. Arbetet bygger på en gedigen kunskap och erfarenhet av rådgivning inom European Affairs och ett brett nätverk av beslutsfattare i Bryssel.

Rickard Ydrenäs har en bred bakgrund inom politik och kommunikation i Sverige och på Europeisk nivå. Han har bland annat varit politisk rådgivare i Europaparlamentets Ekonomiutskott åt Liberalernas ledamot Olle Schmidt.

Rickard Ydrenäs arbetade dessförinnan som journalist på Privata Affärer och var tidningens ”pensionsexpert”. Rickard Ydrenäs har också erfarenhet som kommunikationskonsult med ansvar projektledning av tidningsproduktioner. Under flertalet år jobbade han på Skandia som kommunikatör och projektledare.

Rickard Ydrenäs arbetade dessförinnan som journalist på Privata Affärer och var tidningens ”pensionsexpert”. Rickard Ydrenäs har också erfarenhet som kommunikationskonsult med ansvar projektledning av tidningsproduktioner. Under flertalet år jobbade han på Skandia som kommunikatör och projektledare.

 


Utgåva:
2, 2016
Språk: Svenska
Kategori:

På Svenska Försäkringsföreningens medlemsmöte i mars var det EU:s beslutsprocess och vilka frågor som just nu diskuteras i Bryssel, som stod på agendan. Två initierade talare hade bjudits in: Rickard Ydrenäs, tidigare politisk rådgivare i Europaparlamentets Ekonomiutskott åt Folkpartiets ledamot Olle Schmidt, och Susanne Sjödin-Svensson, chef för regulatory affairs på Folksam.

Brexit högt på agendan

Rickard Ydrenäs, som numera driver Ydrenas Communications, berättade om vilka han anser vara de viktigaste frågorna inom EU just nu. Hans lista toppades naturligtvis av den brittiska EU-omröstningen och en eventuell Brexit.

– En direkt konsekvens av en Brexit skulle bli att Storbritannien skulle bli tvingad att söka en uppgörelse med EU. I den skulle ingå undantag från eurosamarbetet och vidare integration av eurosamarbetet samt från bankunionen, från Schengen-samarbetet och från försvarssamarbetet.

En Brexit skulle innebära en finansiell tyngdpunktsförskjutning, från London till Frankfurt, liksom en politisk förskjutning till Tysklands fördel. För Sveriges del kan man räkna med att vår roll inom EU, med Storbritannien som allierad borta ur leken, skulle försvagas. I förlängningen skulle det kanske kunna tvinga in Sverige i eurosamarbetet, spekulerade Rickard Ydrenäs.

Han pekade också på att risken för en Grexit fortfarande finns och att ett stort fokus just nu är på att hålla samman unionen – vad som än händer.

Självklart står också flyktingkrisen högt på EU-agendan, liksom den ekonomiska tillväxten med jobben i fokus. Juncker-planen – som innebär massinvestingar på €315 miljarder för att få igång de europeiska ekonomierna – hänger samman med behovet av tillväxt.

Flera frågor inom det finansiella området

På det finansiella området finns förslaget från EU-kommissionen om en europeisk bankunion.  Den innebär inrättandet av en gemensam övervakningsmekanism (SSM), en gemensam rekonstruktionsmekanism (SRM) och gemensamma bestämmelser kring bland annat kapitaltäckningskrav och insättningsgarantier.

En annan finansiell fråga rör Kapitalmarknadsunionen, CMU. Målet är att ta bort hinder för gränsöverskridande investeringar och underlätta företagens finansieringsmöjligheter, inte minst när det gäller små- och medelstora företag.

– EU-kommissionen har en viktig uppgift i att implementera olika regler. Just nu är det så många stora frågor på gång, att utrymmet för nya regleringar inte är så stort.

 Rickard Ydrenäs pekade på två EU-frågor, som han tycker det är viktigt att försäkringsbranschen håller ögonen på. Det ena gäller en s.k. grönbok (förstudie till direktiv) om försäljning av finansiella tjänster till privatpersoner. Vad det handlar om, är att kunna köpa försäkring från annat EU-land.

Den andra frågan är förslaget on pan-europeisk pensionsprodukt, PEPP.

Ta vara på möjligheterna att påverka

Något som Rickard Ydrenäs tog upp var naturligtvis möjligheterna till att påverka inom EU.

– Ta fram en strategi och handlingsplan. Viktigast av allt är att vara närvarande i Bryssel. Och sedan att prioritera, vara ute i god tid samt att vara proaktiv.

Han betonade att man måste påverka redan på kommissionsstadiet. Att få igenom ändringar i förslag under den senare delen av beslutsprocessen kan visa sig vara mycket svårt.

– Det viktiga är att påverka den lagstiftning som är på gång just nu, men också att fundera över vad man vill med nästa generation lagstiftning, avslutade Rickard Ydrenäs sin presentation.

Stor påverkan på branschen

I mars 2014 kom EU-kommissionen med sitt förslag till en Tjänstepensionsreform. Det handlar om ett särskilt regelverk för tjänstepension som är tänkt att stödja långsiktigt sparande och investeringar i svensk ekonomi, liksom framtida affärer inom EU:s inre marknad.

– Om Tjänstepensionsreformen genomförs, innebär den en mycket stor påverkan på branschen.  I praktiken är det en helt ny bransch som kommer att se dagens ljus, sa Susanne Sjödin-Svensson.

Just nu pågår den s.k. trilogen inom EU. Tanken är att den ska vara klar senvåren 2016. Sedan behöver det göras en svensk utredning, för att lagstiftningen ska kunna träda ikraft efter 18 (alternativt 24) månader – troligen under första halvåret 2018.

– Tjänstepensionsdirektivet har fokus på pensionärerna. Syftet är att skapa trygghet för framtida pensionärer och att medverka till en effektiv förvaltning av tjänstepensionskapitalet. För svensk del ska man nog räkna med att det sannolikt blir strängare reglering än IORP 2 – snarare blir det en Solvens II-reglering, tror Susanne Sjödin-Svensson.

Nya redovisningsregler skapar problem för ömsesidiga bolag

Hon tog sedan upp arbetet med nya redovisningsregler för försäkringsavtal, IFRS 4 fas 2. Tanken är att den nya redovisningsstandarden ska träda i kraft 2020/21.

– Ett problem är att de nya reglerna ur ett investerarperspektiv skiljer på ägare (eget kapital) och försäkringstagare (skuld).  Det här fungerar inte för ömsesidiga bolag vars syfte är att uppfylla ett behov av försäkring. En redovisning utan eget kapital, ger inte en rättvisande bild och innebär också att viss lagstiftning behöver anpassas.

Omfattande förändringar för säljkåren

Det tredje området som Susanne Sjödin-Svensson belyste var konsumentskyddet, som nu också kommit till försäkringsbranschen. Försäkringsdistributionsdirektivet, IDD, ska implementeras i Sverige senast den 23 februari 2018. IDD samspelar med andra regelverk, t.ex. de som följer av Värdepappersmarknadsutredningen och Telefonförsäljningsutredningen, liksom PRIIP-regleringen.

– Det är viktigt att vi i branschen nu arbetar aktivt med de här frågorna. Det kommer att bli förändringar för säljkåren bl.a. till följd av kraven på neutrala och transparenta ersättningar till våra medarbetare. Vi på Folksam tycker att IDD är ett bra regelverk både för kunden och för branschen, avslutade Susanne Sjödin-Svensson.