Fra leketøy til motorvogn

Electric scooter
Article author: Rebecca Bruun, Kristine Tøien
Name: Rebecca Bruun
Position: Fagsjef juridisk
Organization: Trafikkforsikringsforeningen
Name: Kristine Tøien
Position: Fagsjef
Organization: Finans Norge
Edition:
4, 2022
Language: Norwegian
Category:

Den eksplosive økningen i bruk av elsparkesykler har ført til store diskusjoner de seneste årene, og har lagt et stort press på politikerne. Reglene måtte strammes inn og skadeomfanget måtte senkes.

Den 15. juni 2022 bestemte Stortinget derfor at små elektriske kjøretøy skulle omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn» gjennom Forskrift om krav til liten elektrisk motorvogn (forskriften)[1]. Omklassifiseringen innebar at det også kunne innføres promillegrense, aldersgrense og hjelmpåbud for de yngste førerne. I tillegg ble det klart at alle små elektriske motorvogner måtte ha lovpålagt ansvarsforsikring fra 1. januar 2023. De selskapene som driver med utleie av elsparkesykler ble pålagt å forsikre sine kjøretøy allerede fra 1. september.

Liten elektrisk motorvogn på kollisjonskurs med forsikringsplikten?

Forskriften oppstiller flere tekniske krav til motorvogner som vil gå inn under betegnelsen liten elektrisk motorvogn. Dette inkluderer blant annet krav til vekt, lengde og hastighet. Særlig begrensningen på 20 km/t som maks konstruktiv hastighet gir en del hodebry for bransjen.

*Med konstruktiv hastighet menes den hastighet kjøretøyet er konstruert for av fabrikanten og som bare ved vesentlig konstruktiv forandring kan endres. Det betyr at dersom hastighetsbegrensningen kan endres ved app eller nøkkel er ikke kravet oppfylt

Og det er ikke bare elsparkesykler som er omfattet av de nye reglene; segway, hooverboard samt for eksempel motordrevne rulleskøyter som alle går over 10 km/t faller også inn under «liten elektrisk motorvogn» og er dermed forsikringspliktige.

Forsikringsplikten byr imidlertid på flere utfordringer for forsikringsbransjen. For eksempel er små elektriske motorvogner unntatt registreringsplikt. Det betyr at de ikke føres inn i noe register og ikke har kjennemerker. Dette gjør identifisering vanskelig, særlig fordi det er stor variasjon mellom kjøretøyene, ulike produsenter og merker, og det vil være vanskelig for den som selger forsikringen å ha oversikt. Det vil heller ikke være mulig å undersøke hvert enkelt kjøretøy. Hvordan skal forsikringsselskapene da identifisere og gjenkjenne de enkelte kjøretøyene? Hvordan hindre juks?

En annen utfordring er at flere elsparkesykler har en maksimal hastighet som overstiger grensen på 20 km/t. Disse kjøretøyene er lovlig å selge og kjøpe, men ikke å bruke. Det er fordi kjøretøy som går over 20 km/t må registreres og klassifiseres som en moped, og det er ikke sikkert at man får omklassifisert kjøretøyet. Dette er selvsagt et problem for de mange personene som nå eier en motorvogn med større maksimalhastighet, som ikke kan forsikres og som er ulovlig å kjøre. Det er antatt at det solgt mer enn 500.000 elsparkesykler i Norge, og en stor andel av disse oppfyller ikke kravet til hastighetsbegrensning på 20 km/t.

Uten forsikring er du ute å kjøre

Ved innføring av lovpålagt ansvarforsikring vil flere være dekket av forsikring dersom det skjer en ulykke, og en ansvarsforsikring dekker ikke bare skade som fører forårsaker på andre. Ved et uhell, for eksempel der man mister kontroll over sykkelen og treffer en fortauskant, vil du som fører også få dekket skaden på deg selv. Dekningen vil da være bedre enn med for eksempel en innboforsikring, slik det har vært til nå.  En ansvarsforsikring dekker tingskade opptil 100 millioner. For personskade er det ubegrenset dekning.

Trafikkforsikringsforeningen frykter likevel at mange vil forbli uforsikret selv om ansvarsforsikring nå blir lovpålagt fra nyttårsskiftet. Og hva skjer dersom man forårsaker en ulykke og ikke er forsikret?

Ved en stor skade kan eier bli personlig ansvarlig for å utbetale enorme erstatningssummer til skadelidte. Og begynner en boligblokk å brenne kan det raskt bli veldig dyrt.

Høyt tempo

Forsikringsselskapene vil møte på noen utfordringer med å forsikre disse nye motorvognene.  Ikke bare har man sett at forsikringsselskapene har vært bekymret for identifisering og ulovlig hastighet, men plikt til å tilby forsikring har også vært diskutert.

Hovedregelen er at forsikringsselskapene har plikt til å tilby lovpålagt ansvarsforsikring. Spørsmålet har imidlertid vært om selskapene også må tilby forsikring til utleieselskaper, selv om de ikke har utleievirksomhet i sin portefølje. Når utleieselskapene skulle forsikre sine elsparkesykler allerede 1. september var det svært få tilbydere som ønsket å selge ansvarsforsikring til denne gruppen. Utleieselskapene fikk derfor problemer med å forsikre sin utleieflåte innen fristen. Myndighetene gjorde det klart at selskapene hadde plikt til å tilby ansvarsforsikring, også til utleieaktører.

De korte fristene fra vedtakelse til ikrafttredelse var dessuten en utfordring for de selskapene som ønsket å selge dette produktet til utleiefirmaene, og mange mener at arbeidet med de nye lovendringene har gått for fort.

Veien videre

Det produseres stadig nye typer kjøretøy. Det er vanskelig å forutse hvordan utviklingen i markedet for små elektriske motorvogner blir og om det derfor må innføres ytterligere endringer i regelverket.

Det blir spennende å se hvordan forsikringsplikten vil fungere i praksis, og hvor mange som vil forsikre egen elsparkesykkel, hooverboard og andre så elektriske motorvogner.

For å nå ut med budskapet om at det innføres nye regler fra nyttår har Trafikkforsikringsforeningen satt i gang en større informasjonskampanje på både TV og i sosiale medier som vi håper kan bevisstgjøre eiere av småelektriske motorvogner, og forhåpentligvis få så mange som mulig til å forsikre sine kjøretøy.

 

Se våre kampanjefilmer her: https://www.youtube.com/@trafikkforsikringsforening3408


[1] https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2022-05-25-918?q=liten%20elektrisk%20motorvogn