Forskningen ska hjälpa kunderna att fatta rätta beslut

Olycka cykel bil
Interviewee: Helena Stigson
Position: Forskningsansvarig
E-mail: helena.stigson@folksam.se
Organization: Folksam
Edition:
1, 2022
Language: Swedish
Category:

Många inom branschen känner säkert till att Folksam sedan länge bedriver avancerad forskning inom bland annat trafiksäkerhet. Vi har pratat med Helena Stigson, som är Forskningsansvarig, för att få reda på vilka forskningsprojekt som just nu är aktuella.

— Vi är idag fyra forskare, med ytterligare en på ingång. Alla är disputerade och knutna till olika universitet. Det är ett kvitto på att allt vad vi gör bygger på vetenskaplig grund. Själv leder jag två doktorander i deras forskningsprojekt.

Tydlig koppling till hållbarhet

Folksam har sedan 1960-talet arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor. Företaget uttrycker sin ambition i visionen om att ”våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld”.

Fokus i forskningsarbetet ligger stor del riktat mot tre av FN:s hållbarhetsmål, nämligen 3 (God hälsa och välbefinnande), 11 (Hållbara städer och samhällen) och 12 (Hållbar konsumtion och produktion). Men Helena påpekar att forskningen även kommer in på andra av hållbarhetsmålen, bland annat nummer 5 (Jämställdhet), där studier gjorts kring att kvinnor lättare får exempelvis en whiplashskada.

Ur ett forskningsperspektiv har Folksam ett samarbete med idrottsrörelsen, bland annat med Svenska Ridsportförbundet. Kopplingen mellan idrott och trafik är inte så långsökt, som man kanske tror. Helena pekar på att ridhjälmar och cykelhjälmar (liksom skidhjälmar) är konstruerade på ett likartat sätt. Och hjärnskakningar är vanligt förekommande vid såväl trafik-, som idrottsskador.

Trafiksäkerhet är något som tydligt ingår i hållbarhetsmålen och var något som kom till uttryck i Stockholmsdeklarationen 2020. Folksam är involverade i arbetet med att uppnå nollvisionen om att ingen ska dödas eller skadas i trafiken. Man jobbar också tight tillsammans med Trafikverket.

— Vi har börjat titta på företagens roll i trafiksäkerhetsarbetet, eftersom vi vet att 45 procent av alla dödsolyckor i trafiken har att göra med resor till och från samt i jobbet. Den kunskapen bör påverka vilka fordon som företagen köper eller hyr in. Arbetsgivarna kommer i framtiden bli tvungna att redovisa arbetsrelaterade olyckor i trafiken vilket sätter press på att de jobbar mer aktivt med frågorna.

Säker cykling

Ett annat forskningsområde är säker cykling. År 2020 var andelen cyklister inblandade i olyckor med allvarlig utgång hela 65 procent, mot 23 procent som färdades i bil. Bilarna har blivit bättre, men fortfarande är det så att cyklisterna är oskyddade.

 — Vi har gått igenom alla dödsolyckor i trafiken för att se hur de skulle kunna undvikas. I stadsmiljö handlar det mycket om att se över hur korsningar är utformade, medan det på landsbygden borde läggas mer fokus på att separera cykelbanorna. En insats som skulle ge effekt är att premiera den som byter till bil med autobroms med detektion för fotgängare och cyklister.

När det gäller elsparkcyklarna följer Folksam utvecklingen och Helena konstaterar att det skett en dubblering av antalet olyckor mellan 2020 och 2021. Eftersom cyklarna är uppkopplade, är det möjligt att sänka hastigheterna i vissa zoner och vid vissa tidpunkter. Framför allt tänker Helena på helger och kvällar, då även alkohol kan finnas med i bilden.

Helena pekar också på att det finns en tydlig trend mot att utövandet av vardagsmotion går ner. Här skulle det vara effektivt om fler kunde lämna bilen hemma och börja cykla istället. Folksams forskning visar tydligt att om fler skulle cykla, skulle det vara positivt för vardagsmotionerandet. Även elcyklar ger tillräckligt med motion, eftersom motorn enbart är stöttande för den som trampar på cykeln.

— Det finns dock ett problem med cyklingen och det är att medelhastigheten på cykelbanorna ökat i takt med att både elcyklar och racercyklar blivit allt populärare vilket naturligtvis påverkar trafiksäkerheten, konstaterar Helena.

Följer utvecklingen av bilarnas säkerhet

Folksam genomför årliga hastighetsmätningar i biltrafiken. Generellt sett är det 50 procent av förarna som kör för fort. Bland yrkesförarna stiger den siffran upp mot 70 procent. Man har särskilt kunnat se att trafiken förbi skolor är ett stort problem.

Ett annat område som Folksam tittar på handlar om bilarnas säkerhet och här görs en årlig undersökning.

— Dödsrisken har minskat markant. Om alla bilägare valde bästa standard, skulle man teoretiskt kunna minska dödstal och allvarliga skador med cirka 40 procent.

Helena berättar också att en doktorand på Karolinska, kopplad till Folksams forskningsverksamhet, tittar på sjukskrivningar efter olika typer av trafikolyckor. Vid cykelolyckor handlar det om 18 procent, vid fall eller olycka för fotgängare leder 20 procent till sjukskrivning, medan för en bilist rör det sig om 10 procent efter en olycka. Samtidigt är det värt notera att bilolyckor oftare leder till längre sjukskrivningar.

Varför bedriver då Folksam ett sådant omfattande forskningsarbete?

— Först och främst är det viktigt notera att vår verksamhet är helt fristående från affärsverksamheten och forskningsavdelningen är placerad i en enhet under VD. Vi bedriver inte heller någon uppdragsforskning. Men självklart tittar verksamheten på vad vi kommer fram till och använder resultaten i sin kommunikation med kunderna. För vi vill ju gärna att vårt arbete ska leda fram till att Folksams kunder kan fatta riktiga beslut, till exempel när de ska köpa cykelhjälm, avslutar Helena Stigson.