Sök artikel

Sökningen gav 43 träffar, visar 31 - 40

3D PRINT – hvad har det med forsikring at gøre?

Utgåva: 2 / 2017 | Kategori: Digitalisering | Författare: Claus Tønnesen

3D print er ikke blot en ny teknologi, der på en enkel og billig måde kan fremstille produkter, som tidligere var umulige at producere eller som skulle stykkes sammen af mange komponenter med deraf følgende kompleksitet, svagheder og øget vægt. Teknologien gør det også muligt hurtigt at reproducere f.eks. kritiske reservedele med deraf følgende begrænsning af driftstab og dermed erstatninger for sådanne tab.

Löf utnyttjar statistiken i förebyggande arbete

Utgåva: 2 / 2017 | Kategori: Försäkringsmedicin | Författare: Marie-Louise Zetterström

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, förkortat Löf, är kanske inte ett bolag som är särskilt välkänt bland allmänheten. Ändå borde det vara det. Dels för att bolaget, med en årlig omsättning på cirka 1,4 miljard kronor och en balansomslutning på cirka 11 miljarder kronor, av Finansinspektionen räknas till kategorin stora försäkringsföretag, dels för att varenda svensk är försäkrad i Löf. I artikeln intervjuas VD Marie-Louise Zetterström.

Godt år for skadeforsikring i Norge

Utgåva: 2 / 2017 | Kategori: Skadeförsäkring | Författare: Kari Mørk

Foreløpig resultat i norske skadeforsikringsselskaper viser et samlet overskudd på 15,7 milliarder kroner før skattekostnad for 2016. Dette er et resultat på samme nivå som året før. Det forsikringstekniske resultatet anses som godt med en kombinertprosent på 85 (sum av skadeprosent og kostnadsprosent). Dette skyldes at forsikringsselskapene fortsatt har fokus på effektiv drift og dynamisk prising. I 2016 var erstatningene for vannskader i private boliger høyere enn brannerstatningene, noe som er svært uvanlig.

Europeiska långsiktiga investeringsfonder – ett privilegierat tillgångsslag i Solvens II

Utgåva: 1 / 2017 | Kategori: EU och internationell försäkring | Författare: Dan Hanqvist

Historiskt sett har endast delar av vad som i vid mening kan kallas "fondbranschen" varit föremål för särskild statlig reglering. Private equity-fonder har historiskt sett varit föremål för mycket begränsad reglering med särskilt sikte just deras egenskap av investeringsfonder. Redan före den senaste finanskrisen pekade dock mycket på att hedgefonderna – men även private equity-fonderna – och deras förvaltare på olika sätt skulle bli föremål för statlig reglering i flera jurisdiktioner. Situationen inom EU förändrades radikalt i det allmänt uppskruvade klimatet efter finanskrisen. Europaparlamentet och rådet antog 2015 en särskild förordning för vissa typer av alternativa investeringsfonder, europeiska långsiktiga investeringsfonder ("EltifF"). I den här artikeln behandlar författaren främst föremålet för kapitel II – tillgångsförvaltningen – liksom de delar av kapitel III som handlar om utdelning från Eltif:er. En utförligare och mer detaljerad redogörelse för Eltif:erna ges i författarens artikel "Fissus erat tenui rima – Förordningen om europeiska långsiktiga investeringsfonder", Juridisk publikation 2/2016 (http://juridiskpublikation.se/wp-content/uploads/2016/12/Dan-Hanqvist.pdf).

I väntans tider på MiFID och IDD

Utgåva: 1 / 2017 | Kategori: EU och internationell försäkring, Konsumentfrågor, Tillsyn | Författare: Marie Rosvall

För närvarande förbereder regeringen lagstiftningsärenden som avser förslag till nya regler, baserade på två EU-direktiv. Det handlar dels om direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID II), dels om försäkringsdistributionsdirektivet (IDD). Naturligtvis innebär den nya lagstiftningen olika utmaningar för olika företag, men för att lyssna av vad som händer har vi har valt att göra ett besök hos ett av de företag som påverkas – Skandia.

Politiska och ekonomiska utmaningar väntar försäkringsbranschen

Utgåva: 1 / 2017 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning, EU och internationell försäkring, Statlig pension, Tillsyn | Författare: Svensk Försäkring

Under många år har branschföreningen Svensk Försäkring publicerat rapporter om trender i försäkringsbranschens omvärld. De två senaste har man dessutom arrangerat seminarier kring det här ämnet och 2017 var inget undantag. Sara Bergström, ekonom på Svensk Försäkring, gjorde nedslag i tre av de områden som rapporten ”Omvärldstrender 2017” redovisar. Henrik Braconier, chefsekonom på Finansinspektionen, gick igenom det ekonomiskt-politiska läget och vad det innebär för försäkringsbolagen. Och ordföranden i riksdagens socialförsäkringsutskott, Fredrik Lundh Sammeli, tillika medlem av den parlamentariska Pensionsgruppen, berättade om aktuella frågor i Pensionsgruppen.

Preskription och preklusion av den skadelidandes direktkravsrätt enligt FAL

Utgåva: 1 / 2017 | Kategori: Försäkringsrätt | Författare: Jessika van der Sluijs

Den 1 januari 2015 trädde nya preskriptions- och preklusionsregler i försäkringsavtalslagen i kraft. Preskription och preklusion av rätten till försäkringsersättning är ämnen som är föremål för ett ständigt intresse hos praktiker, akademiker och studenter och författaren är säker på att även de nya reglerna kommer att diskuteras och debatteras. I den här artikeln, som också är publicerad i Bertil Bengtssons festskrift (Jure 2016) belyser hon de nya reglerna i 7:4 FAL och 8:20 FAL utifrån ett direktkravsperspektiv. De nya reglerna har ändrats med följd att fristerna för även den skadelidande med en direktkravsrätt kommer att beräknas på ett annat sätt än tidigare. Vidare har en ny regel införts i 8:20 som innebär att man vid preklusion skiljer mellan frivillig och obligatorisk ansvarsförsäkring.

Sidor