Löf utnyttjar statistiken i förebyggande arbete

Artikelförfattare: Marie-Louise Zetterström
Position: VD
Organization: Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF)
Utgåva:
2, 2017
Språk: Svenska
Kategori:

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, förkortat Löf, är kanske inte ett bolag som är särskilt välkänt bland allmänheten. Ändå borde det vara det. Dels för att bolaget, med en årlig omsättning på cirka 1,4 miljard kronor och en balansomslutning på cirka 11 miljarder kronor, av Finansinspektionen räknas till kategorin stora försäkringsföretag, dels för att varenda svensk är försäkrad i Löf.

– Vi ägs av samtliga 21 regioner/landsting och bedriver en lagstiftad, skattefinansierad verksamhet, som innebär en fantastisk möjlighet för alla som nyttjar vården. De har nämligen en trygghetsförsäkring som kan lämna ersättning ifall de skulle drabbas av patientskador, berättar Marie-Louise Zetterström, VD för Löf.

Alla som bedriver vård måste enligt lag teckna en försäkring mot skador i samband med hälso-, sjuk- och tandvård. Cirka 90 procent av den marknaden står Löf för. Det gäller även i de fall en offentlig vårdgivare remitterar till en privat. De övriga 10 procenten är främst tecknade av privata och primärkommunala vårdgivare.

Aldrig utan skydd

Men även om en vårdgivare, av någon anledning, inte skulle ha tecknat en försäkring, står patienten ändå inte utan skydd. I sådana fall är det Patientförsäkringsföreningen (PFF), som hanterar patientskadorna. Om PFF lämnar ersättning till en patient, har föreningen rätt att återkräva det utbetalade beloppet från vårdgivaren.

Patientsäkerhetslagen fastställer att regioner och landsting har en skyldighet att informera om att den här lagstiftningen finns och vad den innebär.

– Vi på Löf arbetar nära de olika patientnämnderna, för att bidra till att informationen når fram. Efter det att lagen infördes 2011, har antalet skadeanmälningar ökat med 55 procent och det antalet fortsätter att stiga. Det är ett kvitto på att informationen haft effekt. Men det här innebär inte att vårdskadorna samtidigt har gått upp, konstaterar Marie-Louise Zetterström.

Alla anmälningar utreds

Löf har flera uppdrag av sina ägare. Det mest uppenbara är att utreda om anmälan är att betrakta som en patientskada och, om så är fallet, betala ut ersättning till patienten. Alla anmälningar utreds och det är fråga om en strikt objektiv hantering. Patientnämnderna informerar om möjligheten att anmäla, men utreder inte skadan eller skadeståndsskyldigheten.

Eftersom alla regioner och landsting är försäkrade i Löf, samlas på det sättet också mycket information och statistik på ett och samma ställe. Ett annat viktigt uppdrag för Löf är därför att stödja den skadeförebyggande verksamhet som bedrivs inom vården.

Viktig aktör när det gäller patientskador

Löf arbetar med ett antal stora projekt, som bygger på den statistik som finns samlad. Några exempel är:

  • Projekt som syftar till att minska skador vid operationer av höfter, med särskild inriktning mot infektionsrisker. Inom det området sker många skador.

  • Projekt som granskar förlossningsrelaterade skador. Skadefrekvensen är inte hög, men sådana skador drabbar både mor och barn. Dessutom innebär de höga kostnader för regioner och landsting.

  • Projekt som studerar bukoperationer. Antalet skador inom det området är stort.

– Vi har jobbat med förebyggande arbete så länge, att vi nu kan se trendbrott. I flera fall har vi lyckats få igång en debatt, vilket har varit bra. Löf räknas idag som en viktig aktör när det gäller förebyggande av vårdskador, betonar Marie-Louise Zetterström.

Ett projekt som nyligen har initierats av Löf, handlar om suicidfrågor. Här finns visserligen än så länge inte så mycket att hämta ur bolagets statistiska databas. Men eftersom dessa frågor är högaktuella vill man inte invänta statistiken, utan istället redan nu bidra till det förebyggande arbetet.

Hög kompetensnivå

Löf har en hög kompetensnivå bland sina 160 medicinska rådgivare.

– Vi ställer höga krav på specialistkompetens och vilka som får vara rådgivare. Jag vill gärna även lyfta fram att vi har mycket duktiga medarbetare på Löf, poängterar Marie-Louise Zetterström.

Hon hävdar bestämt att om man vill jobba med personskador, är Löf ett mycket bra bolag att välja. Det finns många intressanta uppdrag att ta sig an och branschens kanske bredaste personskadeutredningar. Men hon säger samtidigt att eftersom Löf är ett mycket nischat bolag, är det svårt att erbjuda ett brett utbud av olika arbetsuppgifter.

– Så visst har vi några som slutar, men flera av dem söker sig tillbaka igen eftersom arbetet är komplext och utvecklande i sig. Våra skadereglerare brukar säga att man aldrig blir fullärd på Löf.

Digitaliseringen viktig

Liksom andra försäkringsbolag, ser även Löf både möjligheter och utmaningar. Ett område som man arbetar mycket med och som man delar med hela branschen, är digitaliseringen.

– Vi var mycket tidiga med att digitalisera, t.ex. skannas alla handlingar in så att skaderegleringen kan ske digitalt samt att det skulle vara möjligt för kunderna att göra skadeanmälning över nätet. Men det viktiga är att inte fastna i själva tekniken, utan att alltid ha kommunikationen med kunden i främsta rummet. Därför ska det alltid vara möjligt för kunderna att kunna få personlig kontakt med oss, framförallt i komplicerade fall. Enklare fall kan dock med fördel hanteras digitalt, konstaterar Marie-Louise Zetterström.

Kundnöjdhet i ett brett perspektiv, där digitaliseringen är en del, är något som ledningen för Löf har satt i centrum.

Solvens II-fähigt bolag

Marie-Louise Zetterström betonar att Löf redan idag är ett Solvens II-fähigt bolag. Och eftersom bolaget räknas till de stora, har man inte fått några undantag. Tvärtom så ställs stora krav på Löf som en viktig samhällsaktör. Det har inneburit att man sett över alla sina regelverk, processer,system och Solvensposition. Just nu handlar det om finkalibrering.

I höstas flyttade Löf till nya lokaler i Södra station.

– Vi hade redan innan en hög trivselfaktor, men den blev inte sämre efter flytten. Många utomstående som kommer hit, upptäcker att Löf är ett mycket modernt företag. Och just ett modernt synsätt tror jag är något som präglar alla oss som jobbar här, säger Marie-Louise Zetterström till sist.