Sök artikel

Sökningen gav 39 träffar, visar 21 - 30

Danmark: Forsikring mod skader forårsaget af voldsomt skybrud set i lyset af skaderne sommeren 2011

Utgåva: 3 / 2011 | Kategori: Övrig skadeförsäkring, Miljöfrågor, Skadeförebyggande | Författare: Torben Weiss Garne

Skybruddene i Danmark i august 2010 og især skybruddet over København den 2.juli 2011 har vist, at vandskader skal tages alvorligt af forsikringsselskaberne. Artiklen beskriver bl.a. konsekvenserne af skybruddene, selskabernes reaktion og kommunernes og vandselskabernes ansvar.

Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten

Utgåva: 3 / 2011 | Kategori: Försäkringsrätt, Försäkringsmedicin | Författare: Morten Kjelland

I denne omfattende artikkelen gir Morten Kjelland først en analyse av noe nær samtlige norske høyesterettsdommer om årsakssammenheng og bevis, og deretter en utdyping av de særskilte kriteriene for nakkeslengskader. Mye av arbeidet er basert på hans dr.juris-avhandling «Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten – en analyse av generelle og spesielle årsaksregler», men er oppdatert med rettspraksis frem til i dag (inkludert Ask-dommen som omtalt i NFT 2/11, samt en analyse av 1400 underrettsdommer).

Tjänstepensionen: Hur vet man att företag följer kollektivavtal?

Utgåva: 2 / 2011 | Kategori: Tjänstepension | Författare: Annika Ahlstrand

Svenska arbetsgivare hanterar inte alltid de kollektivavtalade tjänstepensionerna för sina anställda på ett korrekt sätt. Detta innebär att företag tar stora risker, vilka också kan vara kostsamma. Det kan handla om att felaktiga uppgifter rapporteras till Collectum som administrerar tjänstepensioner och fungerar som en sambandscentral. Ett antal fel kan emellertid uppstått vid olika tillfällen under processens gång. Dessutom förekommer också många olika varianter av avtal vilket gör arbetet komplext och ökar riskerna för att fel uppstår. Att göra analyser i lönefilerna för att upptäcka dessa fel är en värdefull hjälp för bolagen.

Forsikringssvindel - et projekt om åbenhed og gennemsigtighed

Utgåva: 2 / 2011 | Kategori: Försäkringsrätt | Författare: Susanne Gren Harstad

Forsikring & Pension har i løbet af 2010 arbejdet med projektet "Forsikringssvindel – åbenhed og gennemsigtighed". Hensigten med projektet var at understøtte målsætningerne i Forsikring & Pensions strategi- og handlingsplan om forbedret omdømme og etisk, korrekt behandling af kunderne. I projektet arbejdes på færdiggørelsen af en strategi- og handlingsplan samt et moderniseret kodeks for undersøgelse ved mistanke om forsikringssvindel. Det er målet herigennem at skabe større forståelse i samfundet for nødvendigheden i at bekæmpe forsikringssvindel samt accept af de metoder, der er nødvendige for at bekæmpe svindel i praksis. I artiklen følger en beskrivelse af projektet, de etiske og juridiske gråzoner, der har været drøftet, og det materiale der er blevet udviklet som resultat af processen.

Redegørelse om de retlige problemer ved efterforskning ved mistanke om forsikringssvindel

Utgåva: 2 / 2011 | Kategori: Försäkringsrätt | Författare: Mads Bryde Andersen

Denne redegørelse beskriver de regler, der gælder for forsikringsselskabers adgang til at efterforske sager, hvor der er mistanke om forsikringssvindel (forsikringsbedrageri). At efterforske en sag vil i denne sammenhæng sige på egen hånd at indhente oplysninger fra forskellige kilder til afklaring af, om en mistanke er beføjet eller ikke. Sådanne undersøgelser vil normalt blive udført af en skadekonsulent, som forsikringsselskabet har tilknyttet, efter at skadebehandleren har fattet mistanke i sin sagsbehandling. Skadekonsulenten vil som regel være politiuddannet.

Den nye verden for forsikringsselskapene

Utgåva: 2 / 2011 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning | Författare: Anna Pettersen og Geir Moen

KPMG har gjennomført en serie intervjuer med finansdirektører i nitten ledende forsikringsselskaper med hovedkontorer i elleve land. Ved hjelp av deres tilbakemeldinger sammen med egne observasjoner har KPMG utviklet et bilde av de potensielle konsekvensene av en foreslått global regnskapsstandarden på forsikringsselskapenes virksomhet og deres investorer. Endringene forventes å ha en betydelig effekt på oppfatning og sammenlignbarhet av finansielle resultater, både mellom forsikringsselskapene og mellom forsikringsselskapene og selskaper i andre næringer som for eksempel bankene.

Viktig Høyesteretts dom om nakkeslengskade

Utgåva: 2 / 2011 | Kategori: Försäkringsrätt | Författare: Terje Marthinsen

I Norge utgjør nakkeslengskadene mer enn halvparten av de personskadene som meldes til forsikringsselskapene etter trafikkulykker. Konfliktnivået i sakene har ofte vært høyt, og normalt skyldes dette at partene er uenige om de aktuelle helseplager og ervervsuførhet er forårsaket av den aktuelle trafikkulykken. Norges Høyesteretts dom av 16. desember 2010, ”Ask-dommen”, gjelder spørsmålet om årsakssammenheng mellom en trafikkulykke og senere bløtdelsskader og ervervsuførhet. Dommen behandler en rekke spørsmål som har vært omstridt i norsk rett, og Høyesteretts formuleringer er på flere punkter generelle og prinsipielle – dommen går i sin begrunnelse mye lenger enn det som er nødvendig for å begrunne resultatet i den konkrete saken. I tråd med norsk rettstradisjon er domspremissene omfattende. Den medisinske forskningen som omtales, er i stor grad internasjonal, og de medisinske vurderingene bør kunne anvendes direkte også i andre land. Selv om de juridiske resonnementene tar utgangspunkt i norsk rett, antas de på flere punkter å gi innspill som vil kunne være av interesse også i andre land. Artikkelforfatteren representerte forsikringsselskapet (ankende part) i den aktuelle saken.

Mikroforsikring - på norsk?

Utgåva: 2 / 2011 | Kategori: Övrigt | Författare: Gabriele R. Friis, Johannes Brinkmann

”Norge - verdens rikeste land”? Det er bare å google stikkordene, og man kan få ideer om norsk selvgodhet, eller inspirasjon til kritikk av nyrikdom. Med google finner man også at enkelte har brukt formuleringen som kontrast til velferdsstatens skyggesider og på dem som ikke har det så bra (som mulig?). Det vises for eksempel til de som dør i sykehuskøene eller til minstepensjonistenes livssituasjon. Velferdsstaten og folketrygden i Norge dekker antagelig flere individers behov enn i de fleste andre land. Men systemet har sine hull. Det er mulig å falle mellom maskene i sikkerhetsnettet, og da blir det fort dyrt å være fattig i Norge. Spørsmålet er om man kan gjøre noe med det, og i tilfelle hva.

Sidor