Konsumtion av försäkringsbeloppet i ansvarsförsäkring

Artikelförfattare: Krister Berg
Position: Konsultverksamhet i egen regi
E-mail: storsa54@gmail.com
Organization: KB Skadesupport AB
About:

Krister har 20-års erfarenhet från försäkringsbranschen. Han har bl.a. varit vd för Trafikförsäkringsföreningen samt nordisk skadechef för Trygg-Hansa/Codan.  Krister bedriver sedan årsskiftet, 2013-2014, konsultverksamhet i egen regi (KB Skadesupport AB). 

Krister har juristexamen från Uppsala Universitet.

Utgåva:
1, 2014
Språk: Svenska
Kategori:

Frivillig ansvarsförsäkring är en typ av försäkring som har till uppgift att skydda ansvarsförsäkringstagaren mot oförutsedda kostnader i anledning av skadestånds-skyldighet. Ansvarsförsäkringen har även till uppgift att möjligöra för skadelidanden att utfå ersättning för sin skada.


Ansvarsförsäkring har därför en viktig roll att fylla i ett samhälle fyllt av presumtiva risker; försäkringen skapar både stabilitet och förutsägbarhet för involverade parter i samband med en skadehändelse. Den frivilliga ansvarsförsäkringen har en mycket hög grad försäkrade även vid en jämförelse med obligatorisk ansvarsförsäkring.

 

I vissa situationer då skadestånd utdöms kan skadeståndet anses alltför betungande för skadevållaren med påföljd att domstolen därmed reducerar skadeståndet helt eller delvis. De regler som domstolen tillämpar i dessa fall kallas jämkningsregler. Vid tillämpningen av jämkningsreglerna visar praxis att jämkning, som huvudregel, inte sker i de fall då skadevållaren har en försäkring som täcker skadehändelsen. Det vanligast förekommande är att jämkning sker ner till det belopp som i försäkringsavtalet kallas försäkringsbelopp.


De förhållanden som författaren i sin uppsats främst haft för avsikt att belysa är situationer då jämkning av utdömt skadestånd sker understigande försäkringsbeloppet vid tillämpning av 3 kap. 6 § SkL och/eller 6 kap. 2 § SkL. Belysning sker även om jämkning understigande försäkringsbeloppet är förenligt med de bakomliggande intentionerna för nämnda jämkningsinstitut.

 

Syftet med uppsatsen är att belysa ett område som i den praktiska tillämpningen av ansvarsförsäkringen visat sig vara problematisk och som veterligen inte är rättsligt prövad. Uppsatsen avgränsas till att belysa frivillig ansvarsförsäkring för juridiska personer; obligatorisk ansvarsförsäkring och konsumentförhållanden kommer därmed inte att behandlas annat än perifert och endast i beskrivande och jämförande syfte.

 

Artikeln nedan (sid 2) är en sammanfattning av uppsatsen. Själva uppsatsen i sin helhet finns också bifogad.