Trafikförsäkringens ansvar för skador i vägmiljön

Article author: Erland Strömbäck
Edition:
3, 2011
Language: Swedish
Category:

Ska trafikförsäkringen ersätta skador i trafikmiljön orsakade av biltrafiken, exempelvis vägmärken, belysningsstolpar, vajerräcken, vägbroar och liknande? Under alla år har man ju trott att detta just är vad trafikförsäkringen är till för. Ett avgörande från Högsta domstolen 2004 ansågs dock skapa osäkerhet kring frågan. En hovrätt presenterade i september 2008 en tvivelaktig tolkning av avgörandet. 

 

Men trafikförsäkringsbolagen och Trafikförsäkringsföreningen reagerade på hovrättsdomen och några pågående processer i frågan genom att generellt ställa in betalningar till väghållarna (Vägverket och kommunerna) för skador på väghållarnas egendom, orsakade av trafikförsäkringspliktiga motorfordon. Man tolkade i bolagen rättsläget så att väghållarna själva fick svara för skadorna eftersom de i 26 § väglagen ålagts att hålla väg i ett för samfärdseln tillfredsställande skick genom underhåll, reparation och andra åtgärder.

 

Väghållarnas krav mot trafikförsäkringen ackumulerades därefter under närmare tre år. I två nya avgöranden i juni 2011 har Högsta domstolen nu tydligt för bolagen och alla andra berörda klarlagt rättsläget, som tvärtemot bolagens uppfattning fortfarande innebär trafikskadeansvar för alla skador på väghållarnas egendom som inte kan anses vara kostnader för omedelbart påkallade åtgärder av skyddskaraktär, såsom rengöring av vägbana eller bortforsling av bildelar och andra föremål som hindrar trafiken, vilket 2004 års rättsfall handlat om.

 

Den fullständiga artikeln återfinns i pdf-bilagan nedan.