Search article

The search produced 9 hits, showing 1 - 9

AKTUELL LITTERATUR - Nyutkomna böcker

Issue: 1 / 1994 | Category: Others | Author: Anders Kleverman, Henrik Dawidson, Kerstin Lööf, Ulf Redemo

Vad är försäkring? av Henrik Dawidson, Anders Kleverman, Kerstin Lööf, Ulf Redemo och Lars Runwall Vad är försäkring? är en introduktion till försäkring. Boken beskriver hur försäkringsrörelsen vuxit fram från ett historiskt idéperspektiv till dagens specialiserade former för olika behov. Den tar upp olika försäkringslösningar, försäkringsbolagets ekonomi och hur det är att arbeta i ett försäkringsbolag.

Fördelning av LF Hallands driftskostnader på brevobjekt

Issue: 1 / 1994 | Category: Business administration and asset management | Author: Henrik Hildebrand, Mikael Nilsson

Denna artikel är en förkortad version av en uppsats om kostnadsfördelning som författarna skrivit för Länsförsäkringar Halland. Författarnas uppdrag var att komma med ett förslag på hur LF Halland skulle kunna fördela driftskostnaderna ut på sina brevobjekt, dvs försäkringstyper. Länsförsäkringar Halland har expanderat kraftigt på senare år. Följden har blivit att de fördelningsnycklar som används har blivit föråldrade. De övergripande problemen kan sägas vara: Hur fungerar dagens fördelningssystem? Är det fördelningssystem som används idag vettigt? Är de fördelningsnycklar som används de bäst lämpade? Om inte, vilka andra fördelningsnycklar skulle man kunna tänka sig? Hur pålitligt är underlaget till de olika fördelningsnycklarna? Om man fördelar efter rapporterad tidsfördelning är denna faktor då pålitlig?

Kring femtio svenska försäkringsmärkesmän*

Issue: 1 / 1994 | Category: Insurance history | Author: Karl Englund

För oss som är intresserade av litteratur finns dels texten, dels texten om texten. Texten är givetvis det primära, kärnan i läsupplevelsen. Men hur skall texten om texten se ut? För ett eller annat decennium sedan florerade en litteraturvetenskaplig skola som menade — och levde efter devisen — att texten om texten till hundra procent borde handla om texten som sådan och inte om författaren eller om sådana yttre faktorer som påverkat författaren när han avfattade sin text. Close reading, inte tvättnotors mångfald och innebörd! Detta snäva och esteticerande synsätt har nog aldrig vunnit så många proselyter utanför de mycket specialiserade specialisternas krets. Ty för läsaren i gemen kan det vara både roligt och berikande att ta del av vad upphovsmannen själv eller andra har att komma med i form av något slags kringsnack. Thomas Mann utgav 1947 en roman med titeln Doktor Faustus. Den anses utgöra en höjdpunkt i hans författarskap — men utläggningen av den tyske tonsättaren Adrian Leverkühns liv som sinnebild för tyskt väsen och tysk tragedi är inte helt lättillgänglig. Därför var det en välgärning mot läsarna att Manns nästa bok fick heta och handla om Die Entstehung des Doktor Faustus. Den var inte bara givande i största allmänhet utan gav också en rejäl puff när det gällde intresset för och förståelsen av Doktor Faustus. Alla andra jämförelser åsido är det med de tankarna i bakhuvudet jag åtagit mig att kåsera litet kring den bok av min hand som utkom till Skandiachefen Björn Wolraths femtioårsdag i juni i år och som bär titeln Skandiamän och andra försäkringsmän 1855—1970.

Försäkringsläkare slår vakt om kvaliteten - Försäkringsläkarnas i Finland Förening 50 år

Issue: 1 / 1994 | Category: Medico actuarial science, Insurance history | Author: Sulevi Pellinen

Artikeln är ett sammandrag av en historik som utkom i Helsingfors i november med anledning av att Försäkringsläkarnas i Finland Förening firade sitt 50-årsjubileum. I artikeln redogör författaren för försäkringsmedicinens utveckling i Finland och presenterar Försäkringsläkarnas Förening och dess verksamhet. Under sina 50 verksamhetsår har föreningen på många sätt främjat och förenhetligat försäkringsläkarnas verksamhet.

Penge og følelser

Issue: 1 / 1994 | Category: Business administration and asset management | Author: Anne E. Jensen

Den økonomiske sektor virker ofte som en kunstig verden. Det er nemt at glemme jordforbindelsen, fordi man aldrig ser de ufattelige beløb man handler med. Og man kan blive grebet af troen på, at penge lever deres eget liv løsrevet fra den virkelige verden. Når man er midt i stormens centrum, kan man ofte ikke se begivenhedernes konsekvens.

Avkorting i forsikringsutbetalinger ved naturskade

Issue: 1 / 1994 | Category: Insurance law, Environmental issues, Others | Author: Vidar Sinding

I kjølvannet av de siste års naturkatastrofer på nordvestlandet har det fremkommet adskillig kritikk mot forsikringssystemet. Både forsikringsselskapene og Ankenemnda for Statens Naturskadefond har foretatt omfattende avkorting i en rekke forbrukeres forsikringsutbetalinger på grunn av svak konstruksjon m.m. Sett fra forbrukernes side har forsikringsoppgjørene fremstått som urimelige. Dels fordi avkorting på grunn av svak konstruksjon o.l. er foretatt selv om skadelidte ikke er å laste, og dels fordi forbrukere som har inngått slike forsikringsavtaler har gjort det i tillit til at de gir fullgod økonomisk dekning I denne artikkelen reiser forfatteren spørsmålet om forsikringsselskapenes avkortingspraksis er i samsvar med gjeldende regelverk. Artikkelen gir også en generell gjennomgang av avkortingsvilkårene.

Skadeförsäkringsbolagens återförsäkringsskydd

Issue: 1 / 1994 | Category: EU and international insurance, Insurance actuarial science | Author: Johan Altersten

Den förändrade situationen på arbetsmarknaden — nationellt och internationellt — medför ökade krav på tillsynsverksamheten. Det är därför av stor vikt att myndigheten fortlöpande ser över tillsynen över de mest vitala delarna av försäkringsbolagens verksamhet. En sådan vital del är försäkringsbolagens återförsäkring. Återförsäkringen kan vara helt avgörande för ett försäkringsbolags verksamhet. Det informationsinhämtande och det tillsynsförfarande som för närvarande tillämpas beträffande skadeförsäkringsbolagens återförsäkring svarar inte upp mot de ökade kraven som dagens situation ställer. Tillsynen på detta område skulle emellertid med relativt enkla medel kunna förbättras avsevärt.

Dansk forsikring mod år 2000

Issue: 1 / 1994 | Category: Business administration and asset management, Marketing and competition | Author: Bent Knie-Andersen

Dansk forsikring har i de seneste år gennemgået betydelige ændringer. Efter 80’ernes ekspansionsstrategier og eksperimenteren med grænseoverskridende virksomhed gennem holdingselskabsstrukturer, har 90’ernes økonomiske krise bragt nedskæringer og omkostningsfokusering. Udviklingstendenserne viser dog, at dansk forsikring er på vej ind i en dynamisk udvikling på vej mod årtusindeskiftet.

Ansvar för ren förmögenhetsskada

Issue: 1 / 1994 | Category: Insurance law, Insurance actuarial science | Author: Karin Berg

Under de senaste åren har intresset kring professionsansvaret, d.v.s. professionella (yrkesmässiga) rådgivares skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada, ökat kraftigt. Ökningen har noterats såväl bland allmänheten som hos de professionella rådgivarna själva. Även de svenska myndigheterna har uppmärksammat professionsansvaret genom föreskrifter avseende obligatorisk (tvingande) ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada för vissa grupper av professionella rådgivare. Det ökade intresset för professionsansvaret verkar komma via västliga vindar. I USA har skadestånden för denna typ av skador nått oanade höjder. Även i Storbritannien har man noterat en ändrad attityd beträffande professionsansvaret under senare hälften av 1980-talet. Sedan årtionden har man när det gäller ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada internationellt arbetat med försäkringsvillkor med skaderapporteringsprincipen claims made, medan vi i Sverige i stor utsträckning arbetat med villkor enligt orsakandeteorin. Under de senaste åren har man dock kunnat notera en viss förändring i Sverige. Villkor enligt skaderapporteringsprincipen claims made har börjat införas. Artikeln är en studie av problematiken kring claims made-villkoren och bygger på en undersökning av branschen i Storbritannien.