Egen pensjonskonto – erfaringer etter snart to år

Seniorer
Article author: Trond Tørstad
Position: Leder
E-mail: trond.torstad@norskpensjon.no
Organization: Norsk Pensjon AS
Edition:
4, 2022
Language: Norwegian
Category:

Det er snart to år siden ansatte med innskuddspensjon fikk egen pensjonskonto, og fra 2022 ble det innført pensjon fra første krone. Endringene har hatt stor betydning for mange arbeidstakere. Totalt er det nå om lag 1,8 millioner arbeidstakere som har egen pensjonskonto, og rundt 100 000 av disse er personer under 20 år som tidligere ikke hadde tjenestepensjon. Noen arbeidstakere har flere pensjonskontoer, og totalt er det nå registrert over 1,9 millioner pensjonskontoer på til sammen 350 milliarder kroner. 

Innføring av egen pensjonskonto

Fram til 2021 hadde ansatte med innskuddspensjon mulighet til å flytte og samle tidligere pensjonsopptjening (pensjonskapitalbevis) der man ønsket. Det var få som benyttet seg av denne muligheten og mange arbeidstakere fikk gjennom årene flere pensjonskapitalbevis hos flere ulike pensjonsleverandører. Dette medførte at mange arbeidstakere mistet oversikten over pensjonskapitalen sin.

Innføring av egen pensjonskonto endret på dette. En sentral endring ved egen pensjonskonto er at tidligere pensjonsopptjening fra innskuddspensjon som hovedregel blir automatisk samlet der hvor arbeidsgiver har sin pensjonsordning. Pensjonskapitalen samles og forvaltes i arbeidsgivers pensjonsordning, men de ansatte kan alternativt velge å forvalte sin pensjonskonto hos en selvvalgt pensjonsleverandør.  

96 prosent av pensjonskontoene forvaltes nå i bedriftenes pensjonsavtaler. Dette er pensjonskontoene til ansatte som ikke har foretatt seg noe. Siden innføringen av egen pensjonskonto har imidlertid 77 000 arbeidstakere, som tilsvarer fire prosent av de med egen pensjonskonto, valgt selvvalgt leverandør. 

Når pensjonskapitalen samles hos bedriftens pensjonsordning, får ansatte samme investeringsvalg og lik sats for forvaltningskostnader på pensjonskapitalbevisene som for bedriftens pensjonsavtale. Hos en selvvalgt leverandør dekker arbeidstakeren hele forvaltningshonoraret, men arbeidsgiver yter en økonomisk kompensasjon som tilsvarer det arbeidsgiver ville ha betalt av forvaltningskostnader for den ordningen som er relatert til arbeidsforholdet.

Arbeidstakere som ikke ønsker å flytte tidligere opptjening til den ansattes bedrifts pensjonsordning, kan innen en tidsfrist på tre måneder reservere flyttingen av pensjonskapitalbevisene i Norsk Pensjon. Ved innføringen av egen pensjonskonto var det om lag 6 000 personer som valgte å reservere seg mot flytting av pensjonskapitalbevis, som tilsvarer under 1 prosent av de som hadde mulighet.

2021 var et overgangsår. Ved innføringen av egen pensjonskonto fikk ansatte informasjon fra pensjonsleverandørene om sine pensjonskapitalbevis og de fikk tre måneder på å bestemme seg om de ønsket å reservere seg eller ikke. Dersom arbeidstaker ikke reserverte seg eller aktivt fremskyndet overføring til egen pensjonskonto, ble pensjonskapitalbevisene overført til bedriftens pensjonsordning. Denne samlingen av pensjonskapitalbevis ble foretatt fra mai og ut november i fjor, og totalt flyttet pensjonsselskapene over 90 milliarder kroner i forbindelse med samlingen av pensjonskapitalbevis.

Pensjon fra første krone

Reglene om pensjon fra første krone ble innført fra 1. januar 2022, men bedriftene fikk tid til 30. juni med å tilpasse sine pensjonsordninger til de nye reglene. De nye reglene innebærer blant annet at arbeidstakere helt ned til 13 år kan få egen pensjonskonto. Innføring av pensjon fra første krone medfører at mange flere har fått egen pensjonskonto. Siden årsskiftet har antall egne pensjonskontoer økt med 360 000 fra 1 568 000 til 1 928 000 som tilsvarer en økning på om lag 23 prosent. Av disse tilhører om lag 105 000 kontoer personer under 20 år.

Bedre oversikt over egen pensjon

Egen pensjonskonto gir de ansatte mulighet til å få god oversikt over egen pensjonssparing. Ansatte med egen pensjonskonto kan gå inn i reservasjonsløsningen i Norsk Pensjon og få sentral informasjon om blant annet saldo, kostnader, fondsplassering, risikorangering og kompensasjonssats. Ved å sjekke ut vilkårene kan de ansatte få god kunnskap om sine egne pensjonsmidler.

Oppsummering

Egen pensjonskonto og pensjon fra første krone er store og viktige reformer av pensjonssystemet som har medført at mange flere har fått en oversiktlig pensjonsordning. I løpet av 2022 har det blitt registrert 360 000 nye pensjonskontoer slik at det totale antallet har kommet opp i over 1,9 millioner pensjonskontoer med en samlet pensjonskapital på om lag 350 milliarder kroner.