Egen pensjonskonto – en god nyhet for ansatte med innskuddspensjon

Article author: Tone Meldalen
Position: Fagdirektør
E-mail: tone.meldalen@finansnorge.no
Organization: Finans Norge
About:

Tone Meldalen er fagdirektør og jurist i livsforsikrings- og pensjonsavdelingen i Finans Norge. Hennes arbeidsområder er egen pensjonskonto, virksomhets- og produktregler og arbeid med klarere språk på livsforsikrings- og pensjonsområdet.


Edition:
4, 2020
Language: Norwegian
Category:

 

Egen pensjonskonto innføres fra 1. januar 2021. Dette innebærer at alle ansatte i bedrifter med innskuddspensjon automatisk får samlet pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold på sin «egen pensjonskonto» i bedriftens innskuddspensjonsordning. 

Egen pensjonskonto innebærer at pensjonskapitalbevis automatisk samles i innskuddspensjonsordningen som en ansatt har hos nåværende arbeidsgiver, og at pensjonskapitalen forvaltes av arbeidsgivers pensjonsleverandør.

Hensikten med å samle pensjonskapitalen på én konto er å gi kundene bedre oversikt over pensjonssparingen, og ikke minst å redusere den ansattes kostnader til forvaltning og administrasjon. Det har vært svært få som har benyttet adgangen til å slå sammen og flytte pensjonskapitalbevis for å få lavere priser for administrasjon. For å legge til rette for at flere får mer effektiv forvaltning av pensjonsmidlene sine, har lovgiver besluttet at pensjonskapitalbevis overføres automatisk, det vil si etter et passivt samtykke. Den ansatte kan reservere seg mot samling eller velge en pensjonsleverandør selv.

Pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold overføres automatisk. Det gjelder imidlertid noen unntak. Blant annet kan pensjonskapitalbevis hvor pensjonsuttak allerede er påbegynt ikke overføres til egen pensjonskonto. Andre pensjonsavtaler må du kontakte pensjonsleverandøren din for å få samlet på egen pensjonskonto. Dette gjelder:  

  • Pensjonskapitalbevis med årlig rentegaranti  
  • Pensjonskapitalbevis med særaldersgrense    
  • Individuelle pensjonsspareavtaler (IPS) som er inngått før 2017   
  • Avtaler etter det tidligere IPA-regelverket  

Fripoliser, oppsatt pensjon fra offentlig tjenestepensjon og pensjonsbevis fra hybridpensjon overføres ikke til egen pensjonskonto.  

Ansatte har flere valgmuligheter

Hvis den ansatte ikke ønsker at pensjonskapitalbevisene skal samles på egen pensjonskonto, har vedkommende mulighet til å reservere seg mot dette. Reservasjonen må skje innen tre måneder fra vedkommende får beskjed av sin pensjonsleverandør om hvilke pensjonskapitalbevis som vil bli overført. 

Den ansatte kan også fremskynde samlingen før tremånedersfristen har utløpt, og kan også flytte pensjonskontoen til en annen pensjonsleverandør (såkalt «selvvalgt leverandør») enn den arbeidsgiveren benytter.

I Norsk Pensjon vil det fra 1. februar 2021 åpnes for at den ansatte kan reservere seg mot at pensjonskapitalbevis overføres til egen pensjonskonto. Reservasjoner gjelder inntil man selv opphever disse i portalen. Man kan her også velge å fremskynde flyttingen til egen pensjonskonto før utløpet av reservasjonsfristen dersom man ønsker det.

Avtale med selvvalgt leverandør må inngås direkte med pensjonsleverandøren.

Kostnader ved egen pensjonskonto

I dag betaler den ansatte for administrasjon og forvaltning av de pensjonskapitalbevis man har fra tidligere arbeidsforhold. Administrasjonsgebyret er normalt et fast kronebeløp, og forvaltningskostnaden utgjør en fastsatt prosentandel av pensjonskapitalen. Dersom flere pensjonskapitalbevis slås sammen til ett betaler den ansatte kun ett administrasjonsgebyr.

Arbeidsgiver betaler for administrasjon og forvaltning av pensjon som tjenes opp i arbeidsforholdet. Dersom den ansatte har sin egen pensjonskonto hos bedriftens pensjonsleverandør dekker bedriften administrasjonskostnader for all pensjonskapital som samles på kontoen. Bedriften betaler ikke for forvaltning av tidligere oppspart pensjonskapital, men den ansatte har krav på å få de samme priser som bedriften har fremforhandlet. Disse vil ofte være lavere enn de prisene den ansatte selv forhandler frem.

Hvilke priser som enhver tid gjelder for den ansattes egen pensjonskonto og eventuelle pensjonskapitalbevis er tilgjengelige i reservasjonsløsningen i Norsk Pensjon

Egen pensjonskonto hos selvvalgt leverandør

Hvis den ansatte velger egen pensjonsleverandør betaler bedriften pensjonsinnskudd til denne leverandøren, på samme måte som om den ansatte hadde hatt pensjonskontoen hos bedriftens pensjonsleverandør.  Det er bedriftens pensjonsleverandør som beregner og betaler innskuddet til den ansattes selvvalgte leverandør. Den ansatte er selv ansvarlig for å betale kostnader og må også betale administrasjonsgebyr. Bedriften betaler en kostnadskompensasjon som skal kompensere for de kostnader den ansatte har for forvaltning av pensjon under opptjening. tilsvarende bedriftens standard forvaltningshonorar for aktiv opptjening. Det er bedriftens pensjonsleverandør som beregner kompensasjonsbeløpet, ut ifra den pensjonskapital den ansatte har spart opp i arbeidsforholdet. Hvis dette beløpet overstiger de faktiske kostnadene vil det overskytende tilføres pensjonskontoen som mersparing. Hvis den ansattes kostnader er høyere enn kompensasjonsbeløpet dekkes disse av den ansatte selv

Bytte av jobb

Egen pensjonskonto følger den ansatte gjennom yrkeskarrieren. Hvisden ansatte bytter jobb utstedes det et pensjonskapitalbevis for samlet saldo på egen pensjonskonto. Hvis ny arbeidsgiver har innskuddspensjon meldes den ansatte inn i ordningen og får etablert en egen pensjonskonto, hos ny arbeidsgivers pensjonsleverandør eller eventuelt hos pensjonsleverandør den ansatte har valgt selv. Pensjonskapitalbeviset blir overført til pensjonskontoen etter at reservasjonsfristen på tre måneder har løpt ut.

Flere arbeidsforhold

Hvis en arbeidstaker har eller får flere arbeidsgivere vil det etableres en pensjonskonto hos hver enkelt av disse. Hvis arbeidstakeren slutter hos en arbeidsgiver og får utstedt et pensjonskapitalbevis og arbeidstakeren har flere pensjonskontoer overføres pensjonskapitalbeviset til den kontoen som har høyest saldo.

Arbeidstakeren kan velge leverandør selv, men kun én. I tillegg kan det velges å beholde bedriftens pensjonsleverandør i andre arbeidsforhold.

 Utenlandske arbeidstakere og pensjonssparing

Pensjon oppspart i utenlandske selskaper kan ikke overføres til egen pensjonskonto. Utenlandske arbeidstakere som (fortsatt) jobber i Norge og i en bedrift med innskuddspensjon vil få opprettet egen pensjonskonto, og få et pensjonskapitalbevis når arbeidsforholdet avsluttes og den ansatte meldes ut av innskuddspensjonsordningen. Fra og med 1. januar 2021 vil også arbeidstakere med korte arbeidsforhold (kortere enn 12 måneder) og som har vært medlem av en innskuddspensjonsordning ha krav på pensjonskapitalbevis.  

Utenlandske personer som tidligere har jobbet i Norge og har et eller flere pensjonskapitalbevis vil ikke få egen pensjonskonto all den tid personen ikke er medlem av en innskuddspensjonsordning. Pensjonskapitalbeviset forvaltes av den pensjonsleverandøren som utstedte det, men mindre innehaveren flytter det til en annen leverandør. Dersom personen på et senere tidspunkt tar ny jobb i Norge, i en bedrift med innskuddspensjon, vil pensjonskapitalbeviset overføres automatisk til egen pensjonskonto dersom den ansatte ikke reserverer seg mot dette.

Fremdrift

Lovreglene trer i kraft 1. januar 2021. Næringen har etablert en helt ny og bransjefellesinfrastruktur som vil tas i bruk fra samme tidspunkt. Infrastrukturen forvaltes av Pensjonskontoregisteret AS og skal legge til rette for samhandling mellom pensjonsleverandørene slik at overføring av pensjonskapitalbevis til egen pensjonskonto kan skje automatisk og slik at innskudd og kostnader kan beregnes og betales inn til selvvalgt leverandør. Alle pensjonsleverandørene som har knyttet seg til infrastrukturen vil laste opp alle avtaler i denne fra 1. januar 2021.

Arbeidstakere kan fra og med 1. februar 2021 gjøre ulike valg: reservere seg og fremskynde overføring via reservasjonsportalen i Norsk Pensjon, eller velge pensjonsleverandør selv etter direkte avtale med leverandøren.

Pensjonskapitalbevis som er utstedt før 1. februar 2021 har en felles frist for å reservere seg, frem til 1. mai 2021. Flyttingen vil deretter starte. Normal flyttefrist er en måned, men som følge av at det er ca. 75 milliarder kroner og 1,8 millioner pensjonskapitalbevis som skal flyttes og reinvesteres, har Finansdepartementet vedtatt at flyttingen kan strekkes utover i hele 2021 for å unngå for stort press på finansmarkedene og dermed øke kundenes kursrisiko unødvendig.

Mer informasjon

Finans Norge har laget en egen nettside med utfyllende informasjon om egen pensjonskonto, nyttige lenker, samt spørsmål og svar om ordningen.

Den enkelte pensjonsleverandør vil sende ut et informasjonsbrev til kundene i forkant av innføringen, og vil formidle mer spesifikk informasjon direkte til kundene om hvilke pensjonskapitalbevis som overføres, om konsekvenser og om kundens valgmuligheter. For spørsmål om egen pensjonskonto, anbefaler vi for øvrig at kundene eventuelt kontakter sin arbeidsgiver eller sin arbeidsgivers pensjonsleverandør.