Mora-sonen som blev pensionsekonom på Skandia

Växande träd
Interviewee: Mattias Munter
Position: Pensionsekonom
E-mail: mattias.munter@skandia.se
Organization: Försäkringsaktiebolaget Skandia
Edition:
Language: Swedish
Category:

─ Problematisering är viktigt, men ännu viktigare är att vi också ska kunna presentera konstruktiva förslag på lösningar.

Det här är en ledstjärna för Mattias Munter, som är pensionsekonom på Skandia och som ofta syns när olika aspekter på pensionsfrågan kommer upp i samhällsdebatten.

Född och uppvuxen i Mora fortsatte sedan utbildningsresan för Mattias via en kandidatexamen i företagsekonomi från högskolan i Halmstad, en BA i Business Management från universitetet i Worcester (Storbritannien) till en ekonomie magister-examen vid Uppsala universitet. Efter en kortare tid på andra företag, blev han tipsad av en barndomsvän om att Skandia sökte rådgivare.

─ Och dit kom jag! Där fick jag en gedigen branschutbildning och hamnade så småningom i olika specialistroller, för att sedan glida alltmer in i området kommunikation. Idag är mitt fokus på rollen som pensionsekonom, men också i hög grad Public Affairs.

 

Behov av privat pensionssparande

Det tar inte lång stund förrän vi kommer in på en av Mattias hjärtefrågor, nämligen behovet av privat pensionssparande.

─ Egentligen är pensionspyramiden väldigt bra, eftersom den tydligt visar att det finns en del av det totala pensionssparandet som kräver ett eget ansvar. Det handlar om de livsval som man gör, där konsekvenserna av dessa livsval ganska lätt skulle hanteras genom ett eget sparande.

Mattias menar att avskaffandet av avdragsrätten för privat pensionssparande, som slutligen skedde 2016, skickade helt fel signaler.

─ Självklart är den allmänna pensionen och tjänstepensionen alltid de två viktigaste komponenterna, men privat pensionssparande är den ventil som gör att man kan hantera pensionsfällor. Den ger dig den flexibilitet som du behöver för att kunna göra olika livsval.

Skandia har lanserat ett eget förslag till privat pensionssparande (Allemanspension), där man undviker de nackdelar som fanns i det gamla systemet. Även Svensk Försäkring har tagit fram ett eget förslag.

 

Livsval ger upphov till pensionsfällor

Vad är det då för fällor som uppenbarar sig vid olika livsval?

─ Ett sådant livsval är utbildning. Låt mig först säga att utbildning i grunden är bra, det är en investering i min framtida karriär. Men jag måste vara medveten om att en eftergymnasial utbildning som påbörjas sent eller drar ut på tiden av andra skäl leder till att jag kommer senare ut på arbetsmarknaden. Det innebär i sin tur att jag får färre år på mig att tjäna ihop till min pension. Lösningen är att starta ett privat pensionssparande, om man inte redan nu vill planera för att jobba längre upp i åldern i stället.

Mattias nämner föräldraskapet som en annan viktig livshändelse som kan påverka frågan om jämställda pensioner.

─ Jag är själv tvåbarnsförälder och vet hur fantastiskt det är. Man vet också att det fram till födseln av första barnet, är den inkomstmässiga jämställdheten hyggligt bra för de blivande föräldrarna. Och det är inte heller själva perioden med föräldraförsäkring som är problemet, eftersom man tjänar in pension även under den tiden. Dessutom kompenserar många arbetsgivare för nästan hela skillnaden mellan lön och föräldraförsäkring inklusive tjänstepensionsavsättningar.

Mattias pekar på att det är därefter som problemet ur pensionssynpunkt uppstår. Många föräldrar – en eller båda, men oftast kvinnan – väljer då att gå ner på deltid under småbarnsåren, vilket påverkar både intjänandet av pension och karriärmöjligheter. Det är då viktigt att vara medveten om konsekvenserna för sin framtida pension. Och även här ger en privat pensionslösning möjlighet att kompensera för effekterna av deltid med relativt små medel.

─ Även utträdet från arbetsmarknaden, när det är dags för pensionering, kan ge upphov till fällor. Det är viktigt att ordentligt tänka igenom sådana saker som den tidpunkt när jag väljer att gå i pension, liksom hur jag ska ta ut pensionen under kommande år. Det är också bra att fundera över om jag ska fortsätta jobba deltid, vilket kan vara bra ─ inte bara ur ekonomisk synpunkt. Och allt det här bör man ta ställning till i god tid innan pensioneringen, så att man kan hinna kompensera negativa effekter med hjälp av privat pensionssparande, betonar Mattias och fortsätter:

─ Sammantaget kan man säga att det nästan alltid finns en prislapp på ens livsval, som handlar om den framtida pensionen. Oftast kan det kompenseras med hjälp av någon form av privat pensionssparande.

 

Tre samhällsutmaningar

Skandias verksamhet är kopplad till tre samhällsutmaningar, som ligger nära företagets affär.

Som redan nämnts, handlar den första utmaningen om det idag otillräckliga sparandet – ett sparande som ska kunna göra det möjligt för människor att leva ett långt och aktivt liv.

─ Utmaning nummer två rör de ökade kostnaderna i samhället för fysisk och psykisk ohälsa, där den psykiska ohälsan förklarar ungefär hälften av de långa sjukskrivningarna idag. Skandia har därför byggt upp en hälsokedja, som ska hjälpa företagen till att förebygga långvariga sjukskrivningar. Vi ser det här ur perspektivet att friska företag också är mer lönsamma företag – vilket långsiktigt även gynnar oss som försäkringsbolag.

Den tredje samhällsutmaningen gäller behovet av långsiktiga och hållbara investeringar.

─ Skandia har tillgång till uthålligt riskkapital, nämligen pensionskapitalet. Det vi gör är att investera i sådana saker som samhället har nytta av långsiktigt, till exempel infrastruktur.

 

Public Affairs spelar viktig roll

På vilket sätt arbetar då Skandia med dessa frågor?

En av de roller  som Mattias har är som ansvarig för Public Affairs, eller PA som det också brukar kallas. Ibland förknippas ordet med lobbying – att kunna påverka aktuella politiska beslut ─ men det är inte hela sanningen. PA handlar i hög grad om kontakter med samhället i stort, vid sidan om – men ändå kopplat till – det mer direkta säljarbetet. Och det är oftast fråga om ett långsiktigt arbete.

─ Man skulle kunna säga att Skandia är ett lite udda djur i svenskt näringsliv, eftersom vi är ömsesidiga. Det innebär att våra kunder också är våra ägare. Problemet är att lagstiftningen inte alltid är anpassad för ömsesidiga försäkringsbolag, vilket vi som arbetar med PA olika sätt ibland har anledning att diskutera med politikerna. Det är ett bra exempel på där PA gör nytta.

I arbetet med att öka förståelsen för de tre samhällsutmaningarna, spelar PA en viktig roll. Det sker på lite olika sätt.

─ Vi tar bland annat fram olika rapporter, som både visar på problem och på konstruktiva lösningar. Utifrån dessa rapporter bedriver vi sedan opinionsbildning, bland annat via seminarier och poddar. Här bör man också nämna Almedalen, som är en plats där vi varje sommar försöker sammanfatta de samhällsfrågor som Skandia tycker är viktiga.

Mattias understryker att PA-arbetet inte sker isolerat, utan också i samverkan med branschorganisationerna. Och man har ägarnas stöd:

─ Vi kan bedriva det här arbetet eftersom vi vet att våra ägare förväntar sig att vi är aktiva i samhällsdebatten. Och att vi fortsätter vara ett föredöme i hållbarhetsfrågor, avslutar Mattias Munter.