Livförsäkringsmatematik - andra upplagan

Article author: Gunnar Andersson
Position: Adjungerad professor
E-mail: gunnar.andersson@ActStrats.com
Organization: KTH
About:

Gunnar Andersson är fil dr i matematisk statistik. Han har undervisat i ämnet bland annat vid Kungliga tekniska högskolan (KTH), Stockholms universitet och Claremont Gradute School , CA, USA. Under sina drygt 30 år i försäkringsbranschen har Gunnar arbetat som aktuarie, VD etc.
 
Gunnar är för närvarande adjungerad professor i försäkringsmatematik vid KTH samt akademisk expert i OPSG vid EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority).


Edition:
3, 2013
Language: Swedish
Category:

Livförsäkringsmatematik är i första hand tänkt som en introduktion för blivande aktuarier, med tonvikten lagd på livförsäkringsmatematik. Boken går igenom de grundläggande begreppen inom livförsäkringsmatematiken med stokastisk synsätt. Till viss del införs också några nya begrepp. Tanken är att göra ämnet mer tillgängligt för nya intressenter genom att till stor del gå ifrån den gamla traditionella notationen inom livförsäkring.
 
 Föreliggande upplaga är en utvidgning av den första upplagan som utkom 2005. Speciellt har en modernare teknik, Lee-Carter-modeller, för att utjämna observerade dödlighet lagts till. Det ger läsaren verktyg för att kunna göra trendskattningar av dödligheten. Boken har också försetts med ett kapitel om sjukförsäkring. Tabellbilagan har också uppdaterats med fler livslängdstabeller. Föregående upplagas tabeller avseende 2002 har kompletterats med tabeller från 1968 och 2012. Slutligen har en del figurer, för att beskriva utvecklingen i respektive försäkrings värdefunktion lagts till.

I artikeln redogör författaren Gunnar Andersson, adjungerad professor i försäkringsmatematik vid KTH, för bokens innehåll.

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.