Fler behöver skaffa sig hemförsäkring

En hemförsäkring skyddar mer än ditt hem!
Interviewee: Marie Hosinsky, Ulrica Loeb
Name: Marie Hosinsky
Position: Ekonom, riskbedömning, konsumentskydd, Fullmaktskollen
E-mail: marie.hosinsky@svenskforsakring.se
Organization: Svensk Försäkring
Name: Ulrica Loeb
Position: Webbansvarig
E-mail: ulrica.loeb@svenskforsakring.se
Organization: Svensk Försäkring
Edition:
Language: Swedish
Category:

Nästan alla i Sverige har en hemförsäkring. En färsk undersökning från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att närmare 97 procent av dem som bor i landet omfattas av en sådan försäkring.

Samtidigt har inte alla det skyddet. Undersökningen visar nämligen att 400 000 personer saknar någon form av hemförsäkring, vilket innebär att de står utanför bland annat rättsskydd och ekonomiskt skydd, såväl hemma som på resa. Det handlar främst om låginkomsttagare, utrikes födda, arbetslösa samt de som nyligen har kommit till Sverige.

 

Skaffade sig djupare insikter

Den insikten gjorde att Svensk Försäkring för några år sedan inledde ett projekt, som syftar till att få fler inse vikten av ett bra skydd i form av hemförsäkring och att därför teckna en sådan. En viktig utgångspunkt var att se i vilken utsträckning och på vilket sätt man skulle kunna nå målgruppen genom kommunikativa åtgärder.

Projektet börjar nu gå i mål. Vi har träffat projektledare Marie Hosinsky och Ulrica Loeb, webbansvarig på Svensk Försäkring, som också ingått i projektet.

─ Vi inledde projektet med en första fas, där vi skaffade oss djupare insikter om vår målgrupp. Eftersom försäkringsbolagen redan arbetar riktat mot studenter valde vi att denna gång inte ta med den gruppen. Något som kom som en överraskning för oss var att många personer (38 procent av målgruppen) tidigare haft en hemförsäkring, men sedan valt att inte förlänga den, berättar Marie.

En möjlig förklaring till detta kan vara att många hyresvärdar har som krav att hyresgästen tecknar hemförsäkring vid kontraktsskrivandet, men att det sedan inte finns någon uppföljning av att försäkringen förlängs.

 

Fördomar kom på skam

─ En del fördomar kom på skam som t.ex. att det ofta skulle finnas kulturella orsaker till att vissa invandrargrupper inte tecknade försäkring. Men det visade sig att många av dem som kommer till Sverige i stället verkligen vill följa samhällsnormerna i sitt nya hemland, konstaterar Ulrica.

Det visade sig också att de som ingår i målgruppen har en mycket vag uppfattning om hur mycket en hemförsäkring kostar. Dessutom finns det också bland dem en antydan till irritation, som handlar om att det är svårt att se vad försäkringen i slutänden kostar på grund av olika tillägg, med mera.

Dessutom tycker många (knappt 50 procent) att en hemförsäkring inte är så viktigt för just en själv. En del anser att hemförsäkring bara är viktigt för den som äger sin bostad, andra menar att de inte har så dyra ägodelar.

Projektarbetet under den första fasen skedde på sedvanligt sätt genom bland annat workshops. Man anlitade en byrå som gjorde djupintervjuer med personer som både har och som inte har hemförsäkring samt med personer som i sin vardag möter målgruppen. Det genomfördes också en enkät bland personer som saknar hemförsäkring, där det kom in närmare 200 svar.

Branschgemensamt informationsmaterial

Projektets andra etapp har handlat om framtagning av material. Inför den etappen har man begränsat målgruppen till dels de som är nya i Sverige – dvs. bott här mindre än tio år ─, dels boende i hyresrätt, alternativt i andra eller tredje hand. Till sin hjälp under denna fas av projektet har man haft en referensgrupp bestående av representanter för Sveriges Allmännytta, Svenska Bostäder, Stadsmissionen, SHIS Bostäder, Konsumenternas försäkringsbyrå och Göta Lejon.

─ Planen för etapp två är att ta fram ett branschgemensamt och informationsmaterial om vikten av att ha en hemförsäkring. Tanken är att materialet ska kunna tillhandahållas kostnadsfritt till försäkringsföretag och andra aktörer som aktivt kan nå ut med materialet till målgrupperna, säger Marie.

 

Distribution via försäkringsbolagen

En inledande workshop har sedan genomförts tillsammans med referensgruppen och finansierande bolag. Där diskuterades platser, kanaler och aktörer samt vilka situationer som ska illustreras, liksom vad man vill att konsumenten ska tänka, känna och göra efter att ha tagit del av materialet.

─ Det material som tagits fram är bland annat ett informationsblad, i vilket vi illustrerar tre situationer där en hemförsäkring ger skydd: för ansvar samt vid brand och resa. Vi kommer också att lansera en QR-kod till en konsumentsida, där det finns kort information om hemförsäkring plus länkar till försäkringsbolagen. På sidan finns också en kort film som illustrerar en av de situationer man kan hamna i, nämligen ansvar vid skada, berättar Ulrica. Vill man jämföra olika försäkringsbolags erbjudanden kan man också länka sig vidare till Konsumenternas försäkringsbyrå.

Till att börja med kommer allt material att vara skrivet på lätt svenska. Om det visar sig att det finns ett behov av det, kan man i förlängningen översätta delar av materialet till andra språk.

Materialet ställs till förfogande kostnadsfritt och tanken är att det ska distribueras via försäkringsbolagen, men också av till exempel bostadsföretag och organisationer som möter de aktuella målgrupperna. En smygstart sker under våren och i slutet av maj kommer projektet att hålla ett seminarium under Järva-veckan.