Konsumentbyrån jämför försäkringar ur ett hållbarhetsperspektiv

Hållbarhet Planta
Interviewee: Andrea Ekeblad Szanto
Position: Hållbarhetsansvarig
E-mail: andrea.szanto@konsumenternas.se
Organization: Konsumenternas Försäkringsbyrå
Edition:
2, 2023
Language: Swedish
Category:

Intresset för hållbarhet har ökat i hela samhället och det gäller även inom försäkringsbranschen. Det blir allt fler kunder som ställer krav på att deras investeringar eller regleringen av deras försäkringsskador ska vara hållbara. För att ge dem bättre vägledning i deras val av försäkring, har Konsumenternas Försäkringsbyrå undersökt hur bolagen konkret arbetar med hållbarhet inom försäkringarnas olika delar.

─ På Konsumenternas Försäkringsbyrå har vi cirka 11 000 konsumentkontakter årligen och vi märker av det ökade intresset för hållbarhet. Som konsument kan du bidra till en grön omställning genom att göra medvetna val inom bank, finans, försäkring och pension. Genom att öka konsumenternas kunskaper om hur försäkringsbolagen arbetar med hållbarhet, vill vi hjälpa dem att göra genomtänkta val, säger Andrea Szanto, jurist och hållbarhetsansvarig på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

En ny hållbarhetsjämförelse

I maj lanserade Konsumenternas Försäkringsbyrå en hållbarhetsjämförelse av boendeförsäkringar. Den visar hur försäkringsbolagen arbetar konkret med hållbarhet utifrån i huvudsak tre olika perspektiv:

1.    Hur bolagen uppmuntrar sina kunder till att vidta skadeförebyggande åtgärder

2.    Hur bolagen arbetar med hållbarhet vid hantering av skador

3.    Hur bolagen investerar kundernas premier

 

Jämförelsen av boendeförsäkringar gäller för hemförsäkringar, bostadsrättsförsäkringar, villaförsäkringar och fritidshusförsäkringar. I jämförelsen visas till exempel om bolagen erbjuder rabatt på försäkringen om du som kund installerar vattenfelsbrytare eller inbrottslarm.

Det framgår också av jämförelsen hur försäkringsbolagen investerar kundernas pengar och till exempel i vilken mån bolagen investerar i fossila bränslen, i förnyelsebar energi och i företag som föder upp djur till pälsindustrin eller utför djurförsök. 

─ I jämförelsen visar vi även den undersökning som Svenskt kvalitetsindex (SKI) har tagit fram om hur försäkringsbolagens kunder upplever bolagens hållbarhetsarbete inom såväl liv- som sakförsäkring, berättar Andrea.

Jämförelsen av boendeförsäkringar är den andra hållbarhetsjämförelsen som Konsumenternas Försäkringsbyrå har tagit fram. Den första jämför försäkringsbolagens konkreta hållbarhetsarbete inom bilförsäkringar och kom i augusti 2021. Försäkringsbolagen hanterar en stor mängd bilskador varje år. Hur de hanterar dessa skador får stor påverkan på miljön. Genom att till exempel reparera skador (som att banka ut bucklor) och att använda begagnade bildelar i stället för nya, kan utsläppen av växthusgaser minska väsentligt.

Krav från kunder leder till branschutveckling

Jämförelserna tar upp viktiga hållbarhetsaspekter inom boende- och bilförsäkringar som konsumenterna bör känna till för att göra medvetna, hållbara val.

─ I jämförelserna redovisas försäkringsbolagens svar på de frågor som vi har ställt till bolagen. Svaren analyseras, sammanställs och redovisas på ett sätt så att de ska bli lättbegripliga och jämförbara för konsumenter, förklarar Andrea.

Av jämförelserna framkommer att det finns en hel del skillnader i hur bolagen arbetar med hållbarhet. Vissa bolag har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete och har arbetat med dessa frågor under lång tid. Andra bolag har ännu inte påbörjat arbetet, eller inte kommit så långt.

Det finns tydliga skillnader i försäkringsvillkoren som visas i hållbarhetsjämförelsen av boendeförsäkringar. En sådan är hur länge försäkringarna gäller för solcellsanläggningar. Andra skillnader som framgår av försäkringsvillkoren är möjligheten att få ersättning för förlorad elproduktion om huset skadas så att solcellsanläggningen inte kan användas. I dagsläget är det två bolag som ersätter förlorad solelproduktion.

─ Ett ytterligare exempel på skillnader är den tjänst om återkommande kostnadsfri besiktning av huset var fjärde eller femte år som två bolag erbjuder sina villaförsäkringskunder. Det här gör bolagen för att förebygga framtida skador och är, enligt vår uppfattning, en mycket viktig tjänst. Skador kan förebyggas och minimeras om de upptäcks i tid. Det är gynnsamt för miljön men också för den enskilde. säger Andrea.

─ Vi hoppas att konsumenter ska bli mer medvetna om vikten av hållbarhet och sedan ställa krav på sina försäkringsbolag. På det sättet tror vi att branschen fortsätter att utvecklas i en mer hållbar riktning, avslutar Andrea.