År 2000 i Danmark

Article author: Tue Madsen
Edition:
1, 1999
Language: International
Category:

55 NFT 1/1999 Baggrund Ved overgangen fra år 1999 til år 2000 er der risiko for, at mange IT-systemer, andre elek- troniske systemer og anden elektronik vil fejle, fordi årstallet kun er angivet med to cifre. Dette kaldes år 2000 problemet. Den danske regering har i 1997 fremlagt en særlig år 2000 7-punktsplan for i videst muligt omfang at imødegå de samfundsmæssige virk- ninger af år 2000 problemet. Det er et hoved- sigte med planen, at de ansvarlige ledere i virksomhederne selv skal tage initiativ til at starte et år 2000 projekt. Samtidig skal det ikke være manglende information eller mang- lende opmærksomhed fra regeringens side, der skal være skyld i manglende initiativer. Regeringens 7-punkts plan: 1.Opfordring til bred informationskampagne 2.Etablering af År 2000 Forum 3.Etablering af særligt sekretariat 4.År 2000 status i års regnskaber 5.2000 PARAT mærkning 6.Tæt opfølgning i offentlig sektor 7.Opfordring til uddannelse/år 2000 eksper- tise Det er regeringens hensigt, at år 2000 Fo- rums arbejde skal koncentreres mod Danmark som helhed og at år 2000 Sekretariatets arbejde skal have primært små, mindre og mellemstore virksomheder i Danmark som målgruppe. Informationskampagne I foråret 1998 gennemførte År 2000 Sekreta- riatet en landsdækkende kampagne med det formål, at øge kendskabet til År 2000 proble- År 2000 i Danmark af År 2000 konsulent Tue Madsen, År 2000 Sekretariatet i Danmark Tue Madsen År 2000 nærmer sig hastigt og alle har på nuværende tidspunkt hørt om problemet. I den følgende artikel beskrives hovedlinierne i den danske regerings år 2000 plan og status for denne. Artiklen tager udgangspunkt i den danske regerings år 2000 7-punktsplan. 56 matikken. Den primære målgruppe for kam- pagnen direktører/afdelingschefer/afdelings- ledere med arbejde indenfor regnskab, øko- nomi eller finans i virksomheder med under 100 ansatte. Den gennemførte kampagne var designet til at ramme mere end 70 % af mål- gruppen. Denne kampagne skabte desuden stor mediedækning landet over primært i dag- bladene. Før kampagnen havde 81 % af målgruppen kendskab til år 2000 problemet og dets kon- sekvenser, men kun 18 % havde reelt startet et projekt. Denne måling blev gennemført i januar 1998. Efter kampagnen blev der gennemført endnu en måling. I oktober 1998 var kendskabet til år 2000 problemet 95 % af målgruppen og 26 % af virksomhederne havde startet et år 2000 projekt. Sideløbende med kampagnen har der været afholdt konferencer, der med stor pressedæk- ning har øget fokus på problemstillingen. Den seneste undersøgelse viser, at de virk- somheder, der ikke går i gang, er typisk små håndværksvirksomheder og lignende virk- somheder. Fælles for denne gruppe er, at det er virksomheder, der typisk har en kortsigtet planlægning (op til 3 måneder) og derfor ikke har overblikket til et år 2000 projekt. Derfor vil der i foråret 1999 blive gennemført en kampagne med dem som målgruppe. Denne kampagne vil være mere operationel end de forgående, for på den måde at hjælpe mål- gruppen i gang. Kampagnen vil ske i samar- bejde med andre aktive medspillere som banker, teleselskaber og tilsvarende. Desuden vil der parallelt med kampagnen blive lavet artikler og TV, samt gennemført en kampagne rettet mod forbrugerne i Danmark. Kampag- nen rettet mod forbrugerne er blevet til, på grundlag af en stadigt stigende mængde hen- vendelser til år 2000 Sekretariatet. Kampagnen skal med viden og indsigt forsøge at dæmme op for amerikanske tilstande med hamstring og folk, der flytter ud i bjergene i stor stil. År 2000 Forum År 2000 Forums formål er at være samlings- punktet i Danmark for tværgående indsats til løsning af år 2000 problemet. År 2000 Forum er sammensat af repræsentanter fra brancher, forbrugergrupper, leverandørled, offentlige enheder og det private erhvervsliv. Denne brede sammensætning skal sikre, at der skabes en bred diskussion og et bredt beslutnings- grundlag. Repræsentanterne er blevet opfor- dret til at deltage af regeringen. År 2000 Forum udvalgte følgende 9 primære indsatsområder: Elektronik med indbyggede chips Informationsdatabase på Internet Sundhedssektor Infrastruktur – Forsyning Infrastruktur – Trafik Juridiske spørgsmål Forbrugers forhold Beredskabsplanlægning Efteruddannelse Der er blevet dannet arbejdsgrupper for hver af disse 9 indsatsområder og arbejds- grupperne har udarbejdet en plan for indsats i de respektive områder. Disse planer har indeholdt konferencer, undersøgelser, frem- stilling af informationsmateriale, og planerne har på hver deres måde påvirket interessen- terne i Danmark. På områderne trafik, forsyning og sundhed er der gennemført målinger i løbet af 1998. Disse målinger vil blive fulgt op af målinger i 1999, og efterfølgende blive behandlet på konferencer. Dette samt god mediedækning vil skabe tilstrækkeligt pres på de pågældende organisationer til at sikre tilfredsstillende gen- nemførsel af år 2000 projekter. År 2000 Sekretariatet År 2000 Sekretariatets hovedopgave er ind- samling af viden og videre formidling af denne. Dette sker typisk via informations- 57 kampagner som beskrevet tidligere. Det sker også ved fremstilling af materiale af både strategisk og operationel karakter. Dette skal sikre, at relevante grupper og virksomheder ved eget initiativ og egne tiltag kan gennem- føre deres år 2000 projekt og derved forebyg- ge eventuelle problemer. Desuden yder år 2000 Sekretariatet bistand til år 2000 Forum og Sekretariatet har den udøvende/koordine- rende funktion i forbindelse med undersøgel- ser og analyser. En stor del af Sekretariatets arbejde bruges på at fremstille materiale, samt afholdelse af foredrag og interview. Materialet er primært koncentreret omkring rapporter/målinger og hjælp til selvhjælp i form af checklister og vejledninger. Internettet (www.2000parat.dk) bruges ak- tivt som et medie til formidling af viden og det er muligt at følge de seneste udviklinger i dagspressen og pressemeddelelser og artikler skrevet af Sekretariatet er tilgængelige via denne hjemmeside. Endelig kan man på hjem- mesiden bestille Sekretariatets publikationer og læse om det danske 2000PARAT mærke, tilmeldte til ordningen og regler for anvendel- se. I nærmeste fremtid vil hjemmesiden blive udbygget med en sektion rettet mod forbruge- ren og hjemmet. Sekretariatet afholder løbende foredrag for at sikre, at budskaberne kommer ud til folk. Disse foredrag giver samtidig feedback om- kring hvordan og hvilken information der har nået målgruppen. Dette finder relevant an- vendelse ved opbygningen af senere kampag- ner og informationsmateriale. I 1998 afholdtes 100 foredrag for næsten 4000 tilhørere fordelt over hele landet. For at sikre at alle virksom- heder har haft mulighed for at komme til et foredrag, er alle Danmarks erhvervsråd, er- hvervsforeninger og erhvervscentre blevet tilbudt afholdelse af yderligere foredrag. Der- for påregnes det, at tilsvarende antal foredrag bliver gennemført i 1999. År 2000 status i årsregnskaber Fondsbørsen har i Danmark meldt ud til alle børsnoterede virksomheder og anbefalet, at de omtaler status for deres respektive år 2000 parathed i årsregnskaberne. For alle virksom- heder gælder dog, at der er i øjeblikket ikke lovkrav, der forpligter danske virksomheder til at redegøre for år 2000 parathed, men hvis der er problemer, skal disse omtales i over- ensstemmelse med bestemmelser i den danske årsregnskabslovgivning. Der kan henvises til §56, hvor det fremgår, at årsregnskabet skal indeholde bemærknin- ger, hvis der er usædvanlige forhold, væsent- lig usikkerhed ved opgørelsen af årsregnska- bet og selskabets forventede udvikling. I §26 siges det desuden, at posterne skal værdisæt- tes i overensstemmelse med forskellige prin- cipper som bl.a. om selskabet formodes at fortsætte sin virksomhed. I vurderingen af økonomi og overlevelse skal det også vurderes, hvorledes afhængig- heden af leverandører og aftagere kan påvirke resultat og overlevelse. I overensstemmelse med §46 stk.3- oplys- ninger om andre økonomiske forpligtigelser, vil det ligeledes være relevant at omtale eks- traordinære udgifter i forbindelse med even- tuelle år 2000 problemer, samt de ændrede forhold vedrørende forsikringsdækning. Der er således klare bestemmelser i den eksisterende lovgivning om aflæggelse af års- regnskab, som kan bruges i forbindelse med år 2000 problematikken. Det kan imidlertid være vanskeligt at vurdere, hvornår proble- merne er så kritiske, at de er truende. 2000 PARAT mærkning I Danmark er der defineret en ”2000 PARAT” mærkningsordning, der har til formål at sikre gennemsigtighed med hensyn til, om IT-pro- dukter, elektroniske produkter og anden elek- tronik, der anvender datofunktioner åbent 58 eller skjult i interne funktioner, vil fungere problemfrit før, i og efter år 2000. Denne ordning svarer til en reklamationsret i forbin- delse med den danske købelov med en ud- løbsdato d. 1/1-2001. Denne ordning er desværre ikke blevet mødt af den massive tilslutning, man havde kunnet ønske sig. Indtil februar 1999 har kun godt 130 tilsluttet sig ordningen. Den manglende tilslutning kan skyldes en af to muligheder. Enten er virksomhederne ikke 2000 PARAT endnu og forventer ikke at blive det i nær fremtid, eller så stoler virksomhederne ikke på den værdi ordningen burde besidde. For- håbentlig er det sidste gældende, men des- værre er det første sandsynligt i en del tilfælde både inden for det private og det offentlige. En lignende ordning er gennemført i Sverige med tilsvarende udfald. Derfor har Norge efter råd fra det nordiske samarbejde valgt ikke at starte et tilsvarende tiltag. Tæt opfølgning i offentlig sektor I den offentlige sektor er det Forskningsmini- steriet, der forestår vejledning og opfølgning af de kommunale, amternes og ministeriernes år 2000 projekter, med de respektive direktører som ansvarshavende. De enkelte ansvarsha- vende kan derefter uddelegere opgaverne, men ikke ansvaret, til lokale styregrupper. År 2000 Sekretariatet har foretaget målinger af styringen og gennemførslen af disse pro- jekter som et led i Forskningsministeriets opfølgning. Målingen i den kommunale sek- tor viser, at en lille del af kommunerne løser opgaven på en overbevisende forsvarlig måde, mens hovedparten af kommunerne desværre ikke er i stand til at bevare det fulde overblik. Den typiske fejl er at uddelegere arbejder til mange forskellige, uden at sikre tilstrækkelige tilbagemeldinger. Dette betyder dels, at for- skellige områder forsøger at løse samme pro- blem, samt at nogle problemer ikke bliver taget op, fordi de falder imellem to stole. Et tilsvarende billede gør sig desværre gælden- de i både amt og stat. Opfordring til uddannelse/år 2000 ekspertise År 2000 Sekretariatet har i samarbejde med TIC (Teknologisk Informations Center) gen- nemført en række kurser i gennemførsel af år 2000 projekter. Disse kurser har ikke nået det forventede antal deltagere. Der er foretaget en vurdering af grundene hertil. En af grundene kan være problemet for de små virksomheder med at afse en hel dag til et sådant kursus. Der planlægges derfor i fremtiden med et reduceret tidsforbrug. Samarbejde i norden År 2000 Sekretariatet har taget initiativ til at starte et samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige. Via dette samarbejde fore- går der udveksling af erfaring med de forskel- lige kampagneformer, undersøgelser og øvri- ge tiltag. Dette sker på månedlig basis. Des- uden udveksler Danmark, Norge og Sverige avisartikler hver uge. Disse tiltag er med til at skabe et fælles overblik over hele norden, og giver mulighed for at forfine de forskellige typer af tiltag. Det danske, norske og svenske sekretariat er alle bygget op på samme måde, med en idegruppe (et forum) og et sekretariat (den udøvende part). Alle tre skal hjælpe primært det private erhvervsliv og kan på opfordring undersøge det offentlige system.