Tjänstepensioner i osäkra tider

Trendspaning
Artikelförfattare: Carl-Henrik Knutsson
Position: Redaktör
E-mail: carlhenrik.knutsson@forsakringsforeningen.se
Organization: Nordisk försäkringstidskrift
About:

Var under åren 1999 till 2012 chef för Internkommunikation på Skandia.


Utgåva:
4, 2022
Språk: Svenska
Kategori:

─ Omvärlden påverkar oss alla: Pandemin, krig, politisk osäkerhet, klimatkris, osv. Konkurrensen hårdnar och employee branding blir allt viktigare.

Med de orden satte Gunilla Svanberg mycket av scenen för Försäkringsföreningens årliga pensionsseminarium. Det är ett bra tillfälle för medarbetare i branschen att träffa varandra och ett forum som gör det möjligt att dela erfarenheter.

Gunilla är Senior Consultant Compensation & Benefits på Palmgren & Bähr och diskuterade, tillsammans med Fredrik Holmqvist, Sales Manager på Säkra, vad arbetsgivare och medarbetare egentligen är beredda att betala för när det kommer till pensioner.

Gunilla ställde frågan vad branschen gör för att möta upp kraven från dessa och gav själv ett svar:

─ Dels handlar det om standardiseringar och transparens, dels om mer av rådgivning, där det gäller att hitta lösningar som är effektiva och kloka. Och måste det vara så dyrt? Och vem tar ansvar för helheten? Det här är utmaningar för branschen, menade hon.

Fredrik pekade på komplexiteten inom det här området.

─ Branschen måste inse att den har ett massivt kompetensövertag och måste därför bli mer ödmjuk. Lösningarna kan se väldigt olika ut och därför är det viktigt med en personlig rådgivning.

Kompetens behövs för att hantera gamla chefsavtal

Hans Eklund, tidigare pensionskonsult på PRI, gav ett historiskt perspektiv. Han berättade att det på 1980-talet enbart handlade om förmånsbestämd ITP, det som idag kallas ITP2.

Det typiska chefsavtalet gav 70 procent av lönen mellan 60 och 65 år, för att sedan bli 50 procent med avdrag för ITP och statlig pension. Det här tryggades ofta med hjälp av eventuell kapitalförsäkring eller kreditförsäkring.

─ Under 90-talet skedde förändringar i synen på chefsavtalen. Man gick alltmer från förmånsbestämd till premiebestämd pension, vilket var något som Investor drev på.

En trend som Hans ser idag är att den snabba rotationen av personal på företagen, gör att den djupare kompetensen om pension försvinner. I många fall innebär det att förmedlare kommer in mellan företag och försäkringsbolag.

─ Den här gamla världen, med chefsavtal ända tillbaka till 80-talet, kommer att så småningom försvinna. Men troligen behövs kompetensen för att kunna hantera dem i 30-40 år framöver.

Viktigt med information

Det var flera av talarna som under dagen framhöll information som en viktig faktor för att kunna fatta rätt pensionsbeslut. Komplexiteten och att det är så mycket som ska hanteras, skapar otrygghet. På minPension kan den som tjänar in till sin pension se hela sin pension och göra pensionsprognoser, vilket var något som Anders Lundström, VD, berättade om.

─ Man måste först och främst kunna förstå sin pension, för att sedan planera, jämföra olika alternativ och slutligen kunna bestämma sig för vilken väg man går. Det resulterar i en att-göra-lista, som man får ut via minPension.

Dan Wallberg, pensionsexpert på PTK, informerade sedan om vad arbetsmarknadens parter gör för att förbättra flexibiliteten inför pensioneringen. Här driver man olika frågor, såsom till exempel olika uttagstider, justeringar inom ITP-planen för att göra det möjligt att kunna arbeta längre och skapa möjligheter att pausa uttaget av tjänstepension.

Självklart skulle det varit omöjligt att under dagen inte beröra dagens ”stora” ämnen, som alla handlar om den ökade osäkerheten i vår omvärld: kriget i Ukraina, inflationen och klimatfrågan. De som fick ta sig an den uppgiften var Skandias chef för kapitalförvaltning, Lars-Göran Orrevall, och Alectas produktchef, Fredrik Palm.

Lars-Göran gjorde en exposé över det som just nu händer, framför allt kring inflationen. Sedan berörde båda han och Fredrik hur man på respektive bolag hanterar den här ökade osäkerheten.

Tjänstepensionens elementa

Kawin Mårtensson på Kompass Advokat inledde med att gå tillbaka till det basala och ställde frågan ”Vad är en tjänstepension?”. Svaret är den är ett avtal eller löfte om pension och kan utformas på tre sätt:

1.    Kollektivavtal (vilket är fallet för ca 90 procent av marknaden)

2.    Individuellt avtal

3.    Ensidig utfästelse från arbetsgivare

Han konstaterade också att det inte finns något lagkrav på att en arbetsgivare ska tillhandahålla tjänstepension för sina anställda. Det finns inte heller någon skyldighet att erbjuda rådgivning.

Det finns sedan tre olika sätt att trygga tjänstepensionen, nämligen genom pensionsstiftelse, kontotryggande eller tjänstepensionsförsäkring.

Kawin kom även in på arbetsgivarnas skadeståndsansvar.

─ Försäkringsrättsligt omfattas inte tjänstepensioner av FAL, FRL eller LFD. När det gäller det arbetsrättsliga, finns inget i LAS om tvång att erbjuda tjänstepension. Avtalsrättsligt regleras ansvaret i antingen anställningsavtalet eller i en pensionspolicy.

Ansvar vid eventuell rådgivning regleras i Lagen om försäkringsdistribution, LFD.

Både dystra och positiva tecken

Seminariets moderator, Katarina Wiberg, Account Manager på SPP, avslutade dagen genom att sammanfatta några av de saker som kommit fram under seminariet:

─ Det kan bli lite dystert med hög inflation, ökande energipriser och höjd ränta. Och det pågår ett krig i Europa. Vi ser att företagens investeringsvilja minskar och det gör också individens konsumtionsutrymme. Vi får räkna med att lågkonjunkturen håller i sig – kanske ända fram till 2024!

Men det finns också positiva tecken.

─ Den digitala mognaden har ökat - och fortsätter att öka. Det påverkar utvecklingsarbetet - och hur både kunder och medarbetare väljer att arbeta. Vi kan konstatera att hybridarbetsplatsen är här för att stanna.

Katarina pekade också på att omställningen mot det klimatsmarta samhället går snabbare – men inte tillräckligt fort. Kartan för hållbarhet håller på att ritas om, regleringar träder i kraft och taxonomin prövas i realiteten.

– vi som sitter här har en allt viktigare uppgift. Vi behöver skapa trygghet och ro, finnas där för våra kunder. Det handlar om att ge våra individkunder goda råd när ekonomin skakar. Att vara den professionella affärspartnern som ett företag behöver när tiderna är tuffa. Jag känner jag mig både stolt och trygg med den enorma kunskap vi besitter tillsammans! sa Katarina till sist.