Sök artikel

Sökningen gav 907 träffar, visar 791 - 800

The Nordic Concept of Indemnity to Drivers

Utgåva: 1 / 1997 | Kategori: Trafik- och motorfordonsförsäkring, Försäkringsrätt | Författare: Tomas Köhler

Severe personal injuries and fatal claims due to traffic accidents are tragedies in the ordinary daily life. Tragedies that do not cause any headlines in the newspapers. In the modern society of course there are a lot of work going on to keep up road safety etc., but in the end there is a common acceptance of the fact that accidents occur and, at least if the accident is not spectacular, that these tragedies are more or less unavoidable.

Kriminalitet och Försäkring - Temarapport vid Nordisk försäkringskongress1)

Utgåva: 1 / 1997 | Kategori: Försäkringsteknik, Skadeförebyggande | Författare: Leif Björklund

Som överskriften anger är det ett mycket vidsträckt begrepp som rapporten skall belysa. Avgränsningen blir därför svår att göra samt mycket subjektiv. Jag har funnit det lämpligt att dela in rapporten i två huvuddelar, dels en del avseende brott som försäkringen är tänkt att skydda mot och dels en del avseende brott riktade mot försäkringsbolagen. Det är inte alltid som dessa två grupper hålls isär eller ens går att hålla isär. Således torde en redovisning av antalet stöldanmälda men inte återfunna fordon innehålla en stor mängd försäkringsbedrägerier.

Pensions & inflation - How has the Life Industry coped with Inflation?

Utgåva: 4 / 1996 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning, Försäkringsteknik, Liv- och pensionsförsäkring | Författare: Sven Guldberg

This paper describes the historical background that led to the formulation of the investment rules under which the life offices were obliged to operate. The author has analysed data supplied by two life offices, one in Norway and one in Sweden, and concluded that the offices have indeed succeeded in treating their policyholders equitably, The inability of the life offices to provide compensation for inflation has, in his view, been due to the restrictive investment policy imposed by the authorities. This paper was originally presented at the 25. Actuarial Congress in Brussels.

Riskanalys med DEEP-metoden

Utgåva: 4 / 1996 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning, Försäkringsteknik | Författare: Anders Elgemyr, Love Ekenberg, Mats Danielson

Olika metoder har utvecklats för att beräkna skadeutfall och riskpremier. För de kategorier av försäkringar där skadorna har hög frekvens finns detaljerat statistikunderlag som gör det relativt enkelt att räkna fram försäkringsbolagets riskexponering och en rimlig premie. Vid risker där skadefrekvensen är låg ställer det sig annorlunda. Såväl för företaget som försäkringsbolaget innebär detta ofta avsevärda svårigheter och många befintliga metoder för riskkostnadsberäkningar är mindre lämpliga i sådana fall. Det ligger emellertid i båda parters intresse att man på ett effektivt sätt kan analysera dessa situationer.

Distancearbejde

Utgåva: 4 / 1996 | Kategori: Övrigt | Författare: Nina Christoffersen

Distancearbejde er en arbejdsform, som er ved at finde udbredelse i Europa. Men endnu er den meget ny, og der er mange spørgsmål, som skal besvares, når en virksomhed eller en enkeltperson overvejer at gøre brug af arbejdsformen. Denne artikel omhandler forskellige forhold ved distancearbejde, og kan forhåbentlig give inspiration i den indledende fase. Artiklen er skrevet med udgangspunkt i situationen i Danmark, men behandler forhold, som også vil være relevante i resten af Norden.

Trafikförsäkring i Finland

Utgåva: 4 / 1996 | Kategori: Trafik- och motorfordonsförsäkring, Försäkringsrätt | Författare: Pentti Ajo

Som man har konstaterat i den aktuella svenska utredningen om utvidgat ansvar för trafikförsäkringen, är de svenska och finska ersättningssystemen lika i allt väsentligt. I detta inlägg håller jag mig därför till det som är väsentligt, dvs. hur det finska trafikförsäkringssystemet fungerar ur debattfrågans synvinkel. Den nuvarande finska trafikförsäkringslagen trädde i kraft 1960 och motsvarar i stort det alternativ den svenska arbetsgruppen rekommenderar. Den viktiga poängen är just att administrationen, hanteringen och det ekonomiska ansvaret har samordnats på försäkringsbolagen. Ett och samma skadefall kan berättiga den skadelidande till ersättningar med stöd av ett flertal olika ersättningssystem. Om ersättning skulle betalas ut för samma skada från dem alla skulle ersättningarna i praktiken överlappa varandra.

Rapport från en studieresa i april 1996 - Riskhantering och försäkring i Ukraina

Utgåva: 4 / 1996 | Kategori: EU och internationell försäkring | Författare: Larissa Rybalko, Olof Engfeldt

IFU utbildnings AB har sedan 1993 deltagit i flera projekt i Östeuropa. Vid ett möte i St Petersburg våren 1995 träffade vi representanter från Ukrainas försäkringsindustri. Kontakten följdes upp av ett besök i Kiev våren 1996. Besöket, som redovisas i denna rapport, utgjorde sista delen av en förstudie.

The Legal Expenses Insurance Directive – a consumer perspective1

Utgåva: 4 / 1996 | Kategori: EU och internationell försäkring, Konsumentfrågor | Författare: Klaus Ilmonen

This article studies the implications of the Legal Expenses Insurance Directive for consumers in Europe. Even if the directive includes intereseting elements with regard to the development of consumer and private law in Europe, it reveals more about how directives are instituted in the EC: The author, Klaus Ilmonen, holds a Master of Laws degree and works as a laywer in Helsinki.

Health insurance – with special emphasis on the Nordic market

Utgåva: 4 / 1996 | Kategori: Liv- och pensionsförsäkring | Författare: Jørgen Gawinetski

This article is based on a presentation given by Jørgen Gawinetski at the Nordic Insurance Congress in Copenhagen on 28-30 August 1996. Among the questions raised by Jørgen Gawinetski were the following: The financing of the costs of health care in the Nordic countries is widely different from that seen in the other European countries. Will it be possible for the Nordic countries to retain their present system, in which taxation is the main source of finance for the health care system, or will they have to adjust to the systems used in other European markets? In what ways will this affect the private insurance market?

Sidor