Sök artikel

Sökningen gav 896 träffar, visar 791 - 800

Några observationer från engelsk liv- och sjukförsäkringsmarknad

Utgåva: 3 / 1996 | Kategori: EU och internationell försäkring, Liv- och pensionsförsäkring | Författare: Christine Thunander, Marie Hosinsky Hartoft, Stig Christensen, Ulla Lloyd

I artikeln belyses några aktuella trender och frågor inom engelsk liv- och sjukförsäkringsmarknad. Uppgifterna är baserade på informationer och intryck i samband med en stipendiatresa till England våren 1996, som organiserades av Svenska Försäkringsföreningen och Forsikringsforeningen i København i samarbete med the Chartered Insurance Institute. I studiegruppen ingick två stipendiater från Danmark och fem från Sverige. Artikeln består av bidrag från de fem svenska stipendiaterna: Marie Hosinsky Hartoft, Försäkringsförbundet, Christine Thunander, SPP Fritt Val, Ulla Lloyd, Finansinspektionen, Stig Christensen, Folksam och Tina Elfsson, Länsförsäkringar Stockholm.

BOKANMÄLAN - Viktig kunskapskälla för jurister och skadereglerare

Utgåva: 3 / 1996 | Kategori: Försäkringsrätt | Författare: Erland Strömbäck

Carl Oldertz har nu kommit ut med andra upplagan av sin ”Svensk rättspraxis i försäkrings- och skadeståndsmål”. Första upplagan utkom 1979. Den hade sitt stora värde i många avseenden, men återspeglade givetvis inte en hel del av den viktiga lagstiftning på området som genomfördes i Sverige under 1970- och 1980-talen. Den var en fin prestation, men stora delar fick med åren alltmer historiskt intresse. Den nya upplagan kompenserar med råge denna brist. Tillämparna är att gratulera.

Pensions & inflation - Is it sensible to put money in pension schemes?

Utgåva: 3 / 1996 | Kategori: Försäkringsteknik, Liv- och pensionsförsäkring | Författare: Sven Guldberg

The intention of this paper is to give a simple and, it is hoped, instructive picture of the devastating effects of inflation. The effect of inflation on individual annuities is especially severe, as there is no third party who is able to compensate the owner of the annuity. Another purpose is to focus attention on the fact that life insurance is dealing with people’s money – pounds & pennies – crowns & oeres – and that the actuarial science is our tool to enable us to serve our policyholders, clients & owners. When the environment in which we are working prevents us from fulfilling our task we should not just observe the facts and then either say ‘sorry’ or keep quiet. We have the duty to publicise the evils and point out how we are hindered from executing the economic services we are supposed to render the citizens of our society. This paper was originally presented at the 24. Actuarial Congress in Montreal.

Demokratisering af investeringsbeslutninger inden for arbejdsmarkedspension

Utgåva: 3 / 1996 | Kategori: Tjänstepension | Författare: Hans Jørgen Steffensen

De seneste år er der sket en markant udbredelse af arbejdsmarkedspensioner i Danmark. Det har skabt forøget opmærksomhed om pensionsopsparernes indsigt i og indflydelse på forvaltningen af midlerne i disse pensionsordninger. Et udvalg under Økonomiministeriet har nærmere belyst demokrati og åbenhed om pensionsinstitutternes investeringsbeslutninger og undersøgt mulighederne for • mere åbenhed og information om investeringspolitikker, • forøgelse af medlemmernes indflydelse ved valg af repræsentanter til institutternes bestyrelser og andre styrende organer, • fremme medlemmernes indflydelse på placering af pensionsopsparingen.

Personskadekostnader och reserver - Funderingar kring skadereglerarens vardag

Utgåva: 3 / 1996 | Kategori: Försäkringsteknik | Författare: Åke Hägglund

De pengar som reserveras för att täcka kostnaderna för personskador binder upp stort kapital hos försäkringsbolagen. Därför tilldrar sig personskadereserverna stort intresse. Men intressenterna – skaderegleraren, aktuarien och bolagsledningen – har olika utgångspunkter: Skaderegleraren, som är ”hantverkaren” i sammanhanget, vill ligga sanningen så nära som möjligt och vill inte gärna göra några ändringar – i varje fall inga sänkningar – förrän han eller hon är övertygad om att skadan inte kommer att medföra några ”överraskningar”.

Försäkringsskydd för VD, styrelse och rådgivare

Utgåva: 3 / 1996 | Kategori: Försäkringsteknik | Författare: Anders Bergström

I ett allt tuffare och mer internationellt samhälle ställs högre krav på bolagsfunktionärer och rådgivare. Toleransen för fel och brister, vilka upptäcks i efterhand, minskar drastiskt. I stället utkrävs ekonomisk kompenation för förluster. Med denna bakgrund är det viktigt att förstå på vilket sätt dessa grupper kan – eller måste – försäkra sig. Det är viktigt att man försäkrar sig, men det ärännu viktigare att man försäkrar sig rätt.

Comparison on insurance contract law in the light of six cases

Utgåva: 2 / 1996 | Kategori: EU och internationell försäkring, Försäkringsrätt | Författare: Irene Luukkonen, Lea Mäntyniemi

There is a number of differences between insurance contract legislation in different countries in the European Economic Area. Yet unequal treatment of consumers is merely theoretical, because the freedpom to provide services across borders has not been used much in consumer insurance. The authors have recently worked out a comparative study about the matter.

Årsberetning for Assurandør-Societetet

Utgåva: 2 / 1996 | Kategori: Övrigt | Författare: Bent Knie-Andersen

På Assurandør-Societetets vegne vil jeg gerne byde velkommen til dette årsmøde. Vi er glade for, at så mange repræsentanter for folketing, ministerier og andre offentlige myndigheder såvel som for andre organisationer samt pressen traditionen tro viser os den interesse at deltage i vort årsmøde. En særlig velkomst skal lyde til erhvervsministeren og økonomiministeren, som begge har gjort os den ære at komme til stede for at overvære årsmødet, og som også begge glædet os ved at love at ville komme med indlæg på mødet.

The legal control of risk management in the field of insurance

Utgåva: 2 / 1996 | Kategori: Försäkringsrätt, Försäkringsteknik | Författare: Bill W. Dufwa

A. Introduction 1. The main task of private insurance business is to manage risks. Rules applicable to this activity, insurance law, has the main function of controlling this management. They can be divided into three groups. 2. The first one consists of the supervisory law. This part of insurance law gives rules of the society´s control of insurance business. Many important and general principles of how insurance business must be driven can be derived from these rules. On the whole they give the frame of the room given the insurers in their activity.

Sidor