Sök artikel

Sökningen gav 13 träffar, visar 1 - 10

Prognostiska faktorer vid whiplashskador

Utgåva: 3 / 2007 | Kategori: Försäkringsmedicin | Författare: Anita Berglund

Whiplash-skada utgör den vanligaste personskadan till följd av bilolyckor. Även om majoriteten blir besvärsfria, så upplever ett stort antal kvarstående besvär. Under de senaste åren har några stora populationsbaserade studier genomförts och i dessa har ett stort antal potentiella prognostiska faktorer tagits i beaktande. I en systematisk litteraturöversikt konkluderades att ålder, kön, intensitet av initial nacksmärta och huvudvärk, såväl som initiala utstrålande besvär kan betraktas vara prognostiska faktorer. Dock är nuvarande kunskapsläge otillräckligt beträffande det prognostiska värdet av krockrelaterade faktorer, socioekonomiska indikatorer och olika psykologiska variabler.

Sosialiseringsspøkelset – bare et knirk i trappen?

Utgåva: 3 / 2007 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning, Försäkringshistoria, Marknadsföring och konkurrens | Författare: Kristian Trosdahl

Denne artikkelen er et sammendrag av min forskningsrapport med samme navn utgitt ved Handelshøyskolen BI i juni 2007. Formålet med rapporten var å studere nærmere et fenomen som mange i norsk forsikring kalte Sosialiseringsspøkelset – muligheten for at Staten ville sosialisere forsikringsnæringen. Første gang det ble foreslått å utrede sosialisering av næringen var så tidlig som i 1914, og så sent som midt på 1980-tallet ble spørsmålet fortsatt diskutert i politiske miljøer på venstresiden i Norge. Også i de øvrige nordiske land, kanskje spesielt i Sverige i årene rett etter 2. verdenskrig, var dette et aktuelt politisk spørsmål.

Orsaksbegreppet i skadeståndsrätten

Utgåva: 3 / 2007 | Kategori: Försäkringsrätt | Författare: Mårten Schultz

Orsakskravet är skadeståndsrättens mest fundamentala krav. Men dess närmare innebörd har varit förvånande oklar. De flesta jurister känner till att orsaksbegreppet, på något vis, kan analyseras i termer av ”nödvändiga och tillräckliga betingelser”, men vilken funktion en sådan ”betingelseanalys” skall fylla har sällan gjorts explicit och i praktiken har terminologin ibland fördunklat, snarare än förenklat, orsaksanalysen. Orsaksbegreppets otydliga innebörd har medfört en osäkerhet även i orsakskravets praktiska applikation, vid orsaksbedömningar i rättstillämpning och i andra sammanhang. I en nyligen presenterad avhandling av artikelförfattaren görs ett försök att formulera orsaksbegreppet på ett generellt hållbart sätt och därtill ges begreppet en övergripande teoretisk inramning.

Livsstil och övervikt hos tioåriga barn

Utgåva: 3 / 2007 | Kategori: Försäkringsmedicin | Författare: Pernilla Garmy

I studien undersöks övervikt och dess relation till livsstilsfaktorer hos 138 tioåriga barn i tre kommunala grundskolor i södra Sverige. Övervikt fanns hos var fjärde tioåring i studien. Barnen med övervikt idrottade nästan lika mycket som de andra barnen, och de flesta åt frukost. Däremot hoppade barn med övervikt över skollunchen betydligt oftare. Barnen med övervikt kände sig mer utsatta för mobbing, var tröttare i skolan och hade mer huvudvärk.

Forsikringsmæglereformidling og aflønning efter de nye regler

Utgåva: 3 / 2007 | Kategori: Försäkringsrätt, Marknadsföring och konkurrens, Övrigt | Författare: Morten Samuelsson, Tine Egelund Thomsen

enne artikel handler om de regler i forsikringsformidlingsloven, der blev gennemført i 2006. Hovedvægten ligger på lovens nye bestemmelse om forbud mod provision fra forsikringsselskaber til forsikringsmæglere i tilknytning til det konkrete kundeforhold. I artiklen bliver der redegjort for indholdet og rækkevidden af provisionsforbuddet. Endvidere bliver forholdet til udenlandske forsikringsselskaber og -mæglere i relation til provisionsforbuddet belyst. Artiklen indeholder en udførlig gennemgang af overgangsreglerne, både for så vidt angår reglen om eksisterende aftaler om provision mellem en forsikringsmægler og et forsikringsselskab, og for så vidt angår reglen om formidling af arbejdsmarkedspensionsordninger. Endelig indeholder artiklen et afsnit om de øvrige ændringer af forsikringsformidlingsloven, der blev gennemført ved lovændringen i 2006 samt et afsnit om de sanktioner, som loven giver mulighed for at anvende ved overtrædelse af reglerne.

Trafikförsäkringen i Finland har internationellt sett stort täckningsomfång

Utgåva: 3 / 2007 | Kategori: EU och internationell försäkring, Övrig skadeförsäkring | Författare: Janne Jumppanen

et finska trafikförsäkringssystemet har under den senaste tiden väckt ett allt större intresse i de andra nordiska länderna, men också på ett bredare internationellt plan. Trafikförsäkringssystemen är baserade på de enskilda ländernas lagstiftningsmässiga historia och de är nära förbundna bl.a. med systemen för den sociala tryggheten. Modellen för Finlands nuvarande trafikförsäkringslagstiftning har i tiden tillkommit i samförstånd mellan de nordiska länderna. I fråga om finansieringen av försäkringssystemet och andra centrala detaljer har det förekommit t.o.m. mycket stora skillnader mellan de olika ländernas system. I och med att vi sedan en tid tillbaka befinner oss i ett läge som styrs av EG:s trafikförsäkringsdirektiv har det nordiska samarbetet tyvärr minskat.

Vem är särskilt närstående enligt 5 kap 2 § första stycket tredje punkten SKL?

Utgåva: 3 / 2007 | Kategori: Försäkringsrätt | Författare: Marcus Radetzki

I 5 kap 2 § första stycket tredje punkten SKL återfinns sedan 2002 en regel som, med sikte på situationer i vilka en skadevållare bär ansvar för personskada med dödlig utgång, föreskriver att ersättning skall betalas för personskada som till följd av dödsfallet åsamkats någon som stod den avlidne särskilt nära. I denna uppsats analyseras vad som erfordras för att en person skall anses vara särskilt närstående vid tillämpning av denna regel.

75 års oplysning om forsikring

Utgåva: 3 / 2007 | Kategori: Försäkringshistoria, Marknadsföring och konkurrens | Författare: Simon Tolstrup

Forsikringsoplysningen er stedet, hvor danskerne får uvildig rådgivning om forsikring, og stedet, hvor journalister får en saglig ekspertkommentar til deres historier. Forsikringsoplysningen har gennem de sidste 75 år opbygget en stærk platform i pressen og en høj troværdighed blandt de danske forbrugere. Her præsenteres et vue over 75 års forsikringshistorie.

Sjukskrivningsdebatten i början på 2000-talet

Utgåva: 3 / 2007 | Kategori: Statlig pension, Försäkringshistoria | Författare: Gunvall Grip

Debatten om sjukskrivningarna inom den allmänna försäkringen har under senare år varit mycket omfattande. Ett flertal av samhällslivets debattörer har deltagit. Trots en omfattande debatt, återkommande utredningar och relativt genomgripande omorganisationer inom försäkringskassesystemet, tycks osäkerheten vara påfallande när det gäller frågan om sjukskrivningarnas egentliga orsaker. Flera av linjerna i debatten tas upp i denna artikel.

Pensioneringsåldern och hur man mäter den

Utgåva: 3 / 2007 | Kategori: Statlig pension | Författare: Jari Kannisto

I Finland genomfördes en arbetspensionsreform i början av 2005. Ett av de viktigaste målen för reformen var att senarelägga pensionsövergångarna med 2–3 år. Hur målet nås bedöms genom att iaktta förändringen av pensioneringsåldern, men hur ska pensioneringsåldern mätas? Traditionella mått, såsom medelåldern och medianåldern bland de nypensionerade, lämpar sig illa för observation av förändringar över tid, eftersom befolkningens åldersstruktur förändras. Därför har vi i Finland infört ett mått som kallas förväntad pensioneringsålder och som beräknas enligt motsvarande princip som den förväntade livslängden. Måttet beskriver den genomsnittliga pensioneringsåldern på det villkor att pensioneringsfrekvensen och dödligheten i respektive åldersklass hålls på samma nivå som under betraktelseåret.

Sidor