Sök artikel

Sökningen gav 14 träffar, visar 1 - 10

Poängbedömning av hundförsäkringar

Utgåva: 2 / 2016 | Kategori: Djurförsäkring | Författare: Gabriella Hallberg

Konsumenternas Försäkringsbyrå har lanserat en ny jämförelse av hundförsäkringar. Den kompletterar vår fördjupade hundförsäkringsjämförelse eftersom vi nu också har satt poäng på några utvalda försäkringsmoment. I den nya jämförelsen får du snabbt en överblick av det viktigaste försäkringsinnehållet i de flesta bolag och hur vi har bedömt det, skriver Gabriella Hallberg.

Samfunnsøkonomiske konsekvenser av norsk fripoliseregelverk

Utgåva: 2 / 2016 | Kategori: Samhällsansvar | Författare: Aase Rangnes Seeberg, Gjermund Grimsby, Torbjørn Bull Jenssen

For å sikre en helhetlig norsk næringspolitikk for finansnæringen er det viktig at konsekvensene av særnorske reguleringer er tilstrekkelig utredet. På oppdrag for Finans Norge og Finansforbundet har Menon Economics (Menon) utarbeidet to rapporter som utreder et metodisk rammeverk for samfunnsøkonomiske analyser av politikk rettet mot finansmarkedet, og som gjør en samfunnsøkonomisk analyse av gjeldende finansmarkedsregulering i Norge. I denne artikkelen utdypes utredningens funn vedrørende omlegging av årlig rentegaranti til sluttgaranti for private ytelsesbaserte pensjonsordninger.

EU i fokus på medlemsmöte

Utgåva: 2 / 2016 | Kategori: EU och internationell försäkring | Författare: Rickard Ydrenäs, Susanne Sjödin Svensson

På Svenska Försäkringsföreningens medlemsmöte i mars var det EU:s beslutsprocess och vilka frågor som just nu diskuteras i Bryssel, som stod på agendan. Två initierade talare hade bjudits in: Rickard Ydrenäs, tidigare politisk rådgivare i Europaparlamentets Ekonomiutskott åt Folkpartiets ledamot Olle Schmidt, och Susanne Sjödin-Svensson, chef för regulatory affairs på Folksam.

Digitaliseringen förändrar allt

Utgåva: 2 / 2016 | Kategori: Digitalisering | Författare: Eva Erlandsson

I januari publicerade Svensk Försäkring "Omvärldstrender 2016". I den fanns ett kapitel om digitalisering som utmaning för försäkringsbranschen, som vi nu vill att Nordisk försäkringstidskrifts läsare ska få tillgång till. Eva Erlandsson har gjort vissa uppdateringar av ursprungstexten.

Gjensidiges reise inn i et nytt årtusen

Utgåva: 2 / 2016 | Kategori: Försäkringsrätt, Ledarskap, Övrigt | Författare: Jørn H. Hammer

Samvirke mellom mennesker og/eller bedrifter antar mange organisasjons- og selskapsformer. Det er et levende og vitalt samvirkemiljø i Norge som på pragmatisk grunnlag bidrar til verdifull vekst og utvikling i samfunnet gjennom tilpassede organisasjonsformer. Hvilken organisasjonsform man velger må alltid forankres i hensiktsmessighetsbetraktninger hvor styrbarhet, risikofordeling og deling av verdiskapningen står sentralt i vurderingen. Når det gjelder forsikringsvirksomhet tillater norsk lovgivning bare to organisasjonsformer. Det er aksjeselskapsformen og den gjensidige selskapsformen (som er en samvirkeform). Begge foretaks-former henter sine viktigste organisatoriske regler fra finansforetaksloven, aksjelovene og egne tilpassede selskapsvedtekter.

Take-off of the drones

Utgåva: 2 / 2016 | Kategori: Risk, Skadeförsäkring | Författare: Matti Sjögren

Unmanned aerial vehicles (UAV) commonly referred to as drones have taken to the skies at a phenomenal pace. When the regulation is liberal and leaves the competence and risk management issues to the users and simultaneously requires liability insurance, some of the tasks of regulation are transferred to the insurance companies. Does everyone get coverage or do instead of the regulator the insurance company set the requirements?

Vad händer med koldioxidbubblan?

Utgåva: 2 / 2016 | Kategori: Samhällsansvar | Författare: Kajsa Brundin

Vid klimatmötet i Paris enades världens ledare om målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Att begränsa koldioxidutsläppen för att nå detta mål innebär att vi inte kan använda alla de fossila fyndigheter som finns bekräftade och värderade som tillgångar hos bolag på börser världen över. Är det här en värderingsbubbla som inte har spruckit? frågar sig Kajsa Brundin på Söderberg & Partners.

Godt år for skadeforsikring i Norge, men flere naturhendelser

Utgåva: 2 / 2016 | Kategori: Skadeförsäkring | Författare: Kari Mørk

Foreløpig resultat i norske skadeforsikringsselskaper viser et samlet overskudd på 13,3 milliarder kroner før skattekostnad for 2015. Dette er en resultatforverring på 3,5 milliarder kr i forhold til 2014. Finansinntektene for 2015 ble noe lavere enn i 2014. Premieinntektene økte med nesten 3 prosent fra året før, mens netto erstatningskostnadene (etter eventuell reassuranse) økte med nesten 7 prosent. Dette gir en skadeprosent på rett under 70 prosent for egen regning.

Sidor