Sök artikel

Sökningen gav 11 träffar, visar 1 - 10

Är svensk ömsesidig försäkring unik?

Utgåva: 2 / 2017 | Kategori: Ömsesidiga bolag | Författare: Mats Larsson, Mikael Lönnborg

Jämfört med ett flertal utvecklade industriländer har den ömsesidiga bolagskonstruktionen i Sverige spelat en stor roll för även den sentida utvecklingen av försäkringsbranschen – framför allt inom livförsäkringsområdet. Flera av de stora försäkringsbolagen – Länsförsäkringar, Folksam och även Skandia som tidigare var aktiebolag – har valt den ömsesidiga bolagskonstruktionen. Författarna vill i denna artikel analysera och försöka förklara vilka faktorer som bidragit till att stärka den ömsesidiga försäkringstraditionen i Sverige. Denna artikel ingår i forskningsprojektet ”Ömsesidighet i den svenska försäkringsmodellen” som finansieras gemensamt av Länsförsäkringar, Folksam och Skandia.

Svenska Försäkringsföreningen ur ett historiskt perspektiv

Utgåva: 4 / 2015 | Kategori: Försäkringshistoria | Författare: Anders Kleverman, Mikael Lönnborg

Svenska Försäkringsföreningen (SFF) är en av de äldsta fortfarande verksamma branschorganisationerna i landet. Rörelsen har sedan starten 1875 drivits ideellt och överlevt tack vare ett effektivt kansli och insatser från ett stort antal representanter från branschen. Svenska Försäkringsföreningen har varit en organisation som möjliggjort en social mötesplats, drivit branschfrågor, bidragit med utbildning, delat ut stipendier och utmärkelser, publicerat statistik och artiklar, samt varit en faktor som alltid sett försäkringsmarknadens sunda utveckling som en avgörande målsättning. I den här artikeln tecknar Anders Kleverman och Mikael Lönnborg bilden av hur Svenska Försäkringsföreningen vuxit fram till vad den är idag. Anders Kleverman var Svenska Försäkringsföreningens sekreterare och vd 1985-2007. Mikael Lönnborg, docent, Södertörns högskola, Samhällsvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Företagsekonomi, EnterForum, Stockholm och Handelshøyskolen BI, Instituttet for Innovasjon og Økonomisk Organisering, Senter for næringslivshistorie (SNH), Oslo. Lönnborg var styrelseledamot i Svenska Försäkringsföreningen 2000-2013 och chefredaktör för Nordisk Försäkringstidskrift 2009-2011.

Nordisk Försäkringstidskrift i nytt format

Utgåva: 1 / 2009 | Kategori: Försäkringshistoria, Övrigt | Författare: Mikael Lönnborg , Sara Råsmar

Detta är den sista tryckta numret av Nordisk Försäkringstidskrift (NFT). Efter nära 90 år är det dags att anpassa tidskriften till den nya teknologin. Något drastiskt kan därför påstås att tidskriften i sitt tidigare format går i graven men detta innebär emellertid inte att NFT försvinner. I stället kommer NFT att finnas tillgänglig på Internet, vilket förhoppningsvis kan innebära en större spridning av tidskriften både inom och utanför Norden.

Lessons from previous financial crises

Utgåva: 4 / 2008 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning | Författare: Mikael Lönnborg

The current international financial crisis, initiated in the US and followed by worldwide turbulence, reveals that it is very difficult to implement measures and legislation preventing economic turmoil. The policies promoted by governments and monitored by supervisory authorities in almost every country and international organisations, for instance EU, BIS, World Bank and IMF, are supposed to assure the stability of the international financial system and prevent exactly these events that is now occurring. The present monitoring system of the financial sector are certainly the most sophisticated ever, still we once again face financial fragility; and natural questions that surface are why and how should we counteract crises?

Ömsesidig försäkringsverksamhet i den svenska försäkringsmodellen

Utgåva: 1 / 2007 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning, Försäkringshistoria, Försäkringsrätt, Marknadsföring och konkurrens, Tillsyn | Författare: Mats Larsson, Mikael Lönnborg

Ömsesidig försäkring har en lång tradition och spelar fortfarande en viktig roll. Redan på medeltiden byggde försäkringsinitiativen på att människor samarbetade och utvecklade gemensamma principer för att minimera olika risker. När aktiebolagsformen började användas antogs denna leda till bättre effektivitet, men det fanns även de som menade att försäkring inte borde drivas av ett vinstintresse utan att eventuella överskott borde återföras till försäkringstagarna.

Staten, försäkringsbolagen och marknaden – svensk försäkring efter andra världskriget

Utgåva: 4 / 2005 | Kategori: Statlig pension, Försäkringshistoria, Tjänstepension, Försäkringsrätt, Liv- och pensionsförsäkring, Marknadsföring och konkurrens, Skadeförsäkring | Författare: Mats Larsson, Mikael Lönnborg , Sven-Erik Svärd

När det privata försäkringsväsendet i Sverige började etableras under senare delen av 1800- talet skedde det såväl i form av aktiebolag som i ömsesidig form och inledningsvis med endast liten statlig reglering. Den första försäkringsrörelselagen från 1903 syftade framför allt till att skydda enskilda försäkringssparare från fallissemang inom branschen, vilket främst innebar att livbolagens placeringar blev föremål för statlig styrning. Med tillkomsten av en ny rörelselagstiftning och detaljerade regler från riksbanken kom den privata försäkringsbranschen efter andra världskriget att bli föremål för en styrning som visserligen hade kundernas bästa för ögonen, men som också innebar en detaljerad offentlig kontroll.

Sidor