En nyfiken VD

Jenny Rundbladh
Jenny Rudbladh
Foto: Dan Coleman
Intervjuad: Jenny Rudbladh
Position: VD
E-mail: jenny,rundbladh@spp.se
Organization: SPP
Utgåva:
3, 2023
Språk: Svenska
Kategori:

 

─ Om jag tittar i kristallkulan, ser jag en kund som har ett ökande behov av trygghet i en orolig och snabbt föränderlig värld. Turbulensen de senaste åren kring bland annat covid och krig är tydlig. I den situationen vill kunden få stöd och hjälp med att kunna fatta kloka beslut. Samtidigt blir kunden av idag mer och mer insatt. För vår del gäller det därför att kunna erbjuda rådgivning som svarar mot kundens behov. Det sker delvis på nya, digitala sätt, men fortfarande är det mänskliga mötet viktigt.

Sedan ett år tillbaka är Jenny Rundbladh VD för pensionsbolaget SPP. Född utanför Umeå och förankrad i identiteten som norrlänning, skaffade hon sig en bred bakgrund inom försäkringsbranschen – såväl från Liv, Sak, som förmedling. Hon kom till SPP 2018 och arbetade där de första åren som försäljningsdirektör.

I grunden beteendevetare

Affären är central för Jenny, men hon har en delvis annan inriktning på sin utbildning än många andra VD:ar. Hon är nämligen i grunden beteendevetare och även utbildad inom Management på Harvard. Det här märks när vi kommer in på att prata om ledarskap.

När Jenny får frågan om vad som kännetecknar hennes ledarskap, vinklar hon om frågan lite grann. Hon tycker ledarskapet speglas bäst genom att prata om vad hon lägger sin tid på:

─ Jag är som person nyfiken. I den här turbulenta omvärlden lägger jag mycket tid på att försöka förstå det som sker, vilket gör att jag träffar många människor. Syftet är att lära mig mer och det är en central del av mitt ledarskap.

Jenny lägger stor vikt på att skapa och vidmakthålla relationer. Det innebär många individuella möten – inte bara med dem som direkt rapporterar till henne, utan också med andra personer, både inom och utanför den egna organisationen. Och självklart är kommunikation ett viktigt ledarverktyg för henne.

─ Sedan handlar mycket av min tid om att bygga ledare i företaget. Jag lyfter ständigt upp vikten av ledarskap i samband med olika mötesagendor. Vi har genomfört en hel del interna rekryteringar – både av ledare och specialister – i syfte att ge dem såväl nya förtroenden, som nya erfarenheter. Vi har också gjort externa rekryteringar av ledare för att få in nya perspektiv.

Hon pekar på ett, vid det här intervjutillfället, nyligen genomfört möte med alla medarbetare, SPP Summit.

─ Det var en mycket värdefull dag. Det som diskuterades handlade mycket om just kultur, men också om den omvärld vi lever i och de strategier vi har för att kunna möta olika utmaningar.

En familjär och ambitiös kultur

Från frågor om ledarskapet är det lätt att glida över i frågor om företagskulturen. Vad är det då som kännetecknar kulturen på SPP?

─ Företagskultur kan ibland uppfattas som lite flummigt, men egentligen handlar det om vad och hur vi gör saker i företaget. Det främsta kännetecknet är att vi jobbar på tvärs, i matrisform. Var och en har sin plats i linjeorganisationen, men man får också jobba tillsammans i olika roller och kompetenser. Jag ser den teambaserade organisationen som en mycket viktig framgångsfaktor. Teambaserad framgång går även igen i vad vi belönar och synliggör.

Jenny lyfter också fram strävan att ”leva som vi lär” som en central del av företagskulturen. Och den platta organisationsstrukturen gör att det går snabbare att fatta beslut.

─ Jag skulle också vilja säga att det är en lite av en familjär kultur, där man i organisationen tar hand om varandra. SPP präglas även av en kunskapskultur, där medarbetarna kan få prova på nya uppdrag. Det är positivt att lära sig något nytt och det finns möjlighet att växa. Och samtidigt är det en ambitiös kultur, där det är viktigt att nå sina uppsatta mål, betonar Jenny Rundbladh.

Lite mer snabbfotade

SPP är sedan 2007 en del av den norska Storebrand-koncernen. Hur fungerar då den svenska företagskulturen ihop med den norska i Storebrand-koncernen?

─ Storebrand är en bred finanskoncern, där vi inom SPP kan hämta många synergier och även dra lärdomar. Men vi i SPP kan också bidra åt andra hållet och vi har vårt eget varumärke inom koncernen och fokuserar på den svenska marknaden. Själv sitter jag med i koncernledningen och har därmed både ett helhetsperspektiv och koncernansvar berättar Jenny.

Hon pekar på att bolagets kommunicerade drivkraft är ett viktigt gemensamt nyckelord, där visionen ”Framtid att glädjas åt” ingår.

─ Så nog tycker jag att vi absolut delar samma fundament inom koncernen. Men ska jag framhålla något, så är det att SPP som en lite mindre enhet i koncernen har möjlighet att vara lite mer snabbfotade, säger Jenny med glimten i ögat.

Hållbarhet en naturlig del av pensionssparandet

Under samtalets gång glider vi in på sommarens extremväder, vilket leder oss in på frågor om hållbarhet. Konsekvenserna av skogsbränder och översvämningar blir kanske mer påtagliga för ett sakförsäkringsbolag. Men Jenny menar att hållbarhetsfrågorna är minst lika tongivande i ett pensionsbolag som SPP.

─ Det är lätt att glömma bort att mer än hälften av allt kapital på börser världen över kommer från pensionsrelaterat kapital. Det är därför helt centralt för oss, som pensionsbolag, att agera långsiktigt och förvalta den kraft som kommer i kapitalets makt att påverka. Därför arbetar vi målmedvetet med att hållbarhet ska vara en naturlig del av pensionssparandet. Vi fokuserar därför både på att se vilka investeringar som ger bra avkastning och på att se vilka som är hållbara.

Storebrand har under lång tid arbetat med hållbarhet, bland annat var man pionjärer med hållbarhetsscreening av investeringar. Sedan SPP blev en del av Storebrand-koncernen, har hållbarhetsfrågorna varit centrala. Man jobbar framförallt inom tre olika områden:

  1. Som samhällsaktör på arenor där man kan påverka. Ett exempel är A Sustainable Tomorrow, en mötesplats där broar byggs mellan gräsrötter och de främsta experterna, inspiratörerna och påverkarna i samhället. Ett annat exempel är SPPs årliga stipendie "Klart att du kan" som stöttar olika initiativ att göra skillnad socialt.

  2. Vidare är det ett stort fokus på hållbarhet i den egna driften. Hållbarhetsredovisningen sker i enlighet med CSRD, EU:s direktiv om företagens hållbarhetsrapportering.

  3. Skapa hållbara produkter. SPP var till exempel tidigt ute med en fossilfri fond.

─ Inte minst hjälper vi våra kunder att fatta hållbara beslut när det gäller deras investeringar.

Långsiktighet en nödvändighet

Hur ser då Jenny på framtiden för SPP?

För ett pensionsbolag är långsiktighet en nödvändighet. I det ligger att bygga en trygg och hållbar framtid för kunderna.

Jenny pekar på det faktum att det var nog få VD:ar som för fyra år sedan kunde förutse att världen först skulle hamna i en pandemi och sedan att ett krig återigen skulle drabba Europa. Det visar på att det behövs en beredskap för oförutsedda händelser. Att förstå vad som händer och att försöka se hur företaget kan påverkas av det.

─ Vi har under de senaste åren genomgått en digital förändringsresa, som syftat till framtidssäkra vår verktygslåda. Det har handlat om automatisering, men framför allt om att förenkla för kunden.

Som ett exempel på det sistnämnda nämner hon det småföretagarpaket som SPP fick Privata Affärers småföretagarpris förra året. Det är ett skräddarsytt koncept för småföretagare, som hanteras digitalt och som innefattar tjänstepension, sjukförsäkring, premiebefrielse vid sjukdom, kapitalförsäkring för buffert, rådgivning och vårdförsäkring.

─ Arbetet med att utveckla vårt kunderbjudande kommer att fortsätta. Vi hade en stark tillväxt under årets första halva, men man får aldrig glömma bort att vi är verksamma på en i hög grad konkurrensutsatt marknad där marginaler pressas. Kunderna är beredda att betala för bra tjänster, produkter och rådgivning, men inte för ineffektiv administration, konstaterar Jenny Rundbladh till sist.