Digital kompetens och nyfikenhet viktiga i det nya arbetslivet

Dimman lättar
Intervjuad: Gustav Molnar
Position: Föreläsare
E-mail: hello@gustavmolnar.com
Organization: http://gustavmolnar.com
Utgåva:
3, 2022
Språk: Svenska
Kategori:

Vad gör du för att få ditt kontor tillbaka?

Den frågan ställde Gustav Molnar till åhörarna vid Försäkringsföreningens frukostevent nyligen och gav sedan en ansats till svar:

Under pandemin lade vi en ordentlig portion autonomi i vågskålen och utvecklade snabbt en digital arbetsmiljö. Men frågan är vilket ledarskap vi hade under de här åren. Nu är det därför dags att börja utmana våra organisationer och hur de styrs.

Gustav Molnar har i närmare tio år verkat som föreläsare inom ledarskap och medarbetarskap. Han konstaterade att den här förändringsresan vi står inför, innebär att gå från det traditionella till något nytt.

─ Det är ett superprivilegium att få uppleva den tid vi nu befinner oss i.

Involvera medarbetarna

Gustav erinrade oss om den stora omvälvning som den mobila revolutionen och intåget av de sociala plattformarna innebar runt 2010. Framöver spås en majoritet av  enkla, repetitiva arbetsuppgifter försvinna samtidigt som mer komplexa arbetsuppgifter som kräver kreativitet kommer vara det som kvarstår. Det vi nu står inför, menar han, är omvälvande. I den processen är engagemang avgörande.

─ Konsten att kunna engagera människor bygger på världens enklaste formel: ─ Vill du engagera människor så behöver du involvera människor (involvera för att engagera).

Gustav berättade att det går att se några markanta trender i den kommande utvecklingen. En sådan är att distansarbetet, som vi blivit vana vid under pandemin, inte är någon fluga.

─ Många fler är idag beredda att byta jobb, bland annat för att kunna få livspusslet att gå ihop. Då gäller det för varje företag att vara en attraktiv arbetsgivare, för att ha möjlighet att behålla sina medarbetare.

En annan tydlig trend är förändrade värderingar. Studier visar att fler medarbetare nu prioriterar sitt eget välmående och sätter alltmer privatlivet framför jobbet.

─ Sedan måste vi vara medvetna om att det är flera, sinsemellan olika generationer som är ute på arbetsmarknaden. Speciellt måste vi förstå hur vi attraherar det som brukar kallas generation Z, dvs personer som växt upp efter millennieskiftet.

Gustav förklarar människor över generationen i grunden har samma mänskliga behov, men att värderingarna skiljer sig avsevärt. De som tillhör generation Z har hög teknikvana, vill ha direkt feedback, är syftesdrivna och mer krävande samt är globalt sammankopplade.

Mer av personalisering

Hur påverkas då människan bakom skärmen?

─ Man kan konstatera att antalet sjukskrivna har sexfaldigast sedan 2010. Det kan bero på att vi tar in en överväldigande mängd information, som långt ifrån alltid är värdeskapande.

Framtiden ligger i det personaliserade (arbets)livet, där tekniken känner av dina digitala spår och kan välja ut vad du får se på skärmen. Baksidan av detta är att vi kan känna oss mer övervakade. Och den tekniska utvecklingen kommer att ha olika påverkan på olika branscher.

Vad gör vi då åt det här? Gustav pekar på flera saker som kommer att vara viktiga.

För det första måste vi börja anamma ett nytt och vinnande mindset. Han tar som metafor fiskstimmet, som är beroende av både flexibilitet, autonomi och samarbete. Det måste dels finnas ett gemensamt ”sense of urgency”, dels gemensamma spelregler för olika situationer.

─ Det handlar om att kunna leda sig själv. Det är inte enbart chefens ansvar att ta initiativ, utan allas. Mycket av innovation kommer att hända på tvärfunktionella och informella möten.

Det andra saken som Gustav tar upp är det hybrida ledarskapet. För att kunna ha medarbetare som både befinner sig på plats och distans, krävs ett tillitsbaserat ledarskap. Det är i sig utmanande för både chefer och medarbetare.

Nummer tre är den digitala arbetsplatsen, där vi under senare år fått en mängd nya verktyg. Men många är fast i föråldrade arbetssätt. Det finns därför ett gap mellan teknik på arbetsplatsen och business performance.

Förenkla och skapa kraft inifrån

Gustav anser att det bara finns två angreppssätt som är möjliga för att få omställningen att lyckas.

─ Det gäller dels att aldrig sluta förenkla och automatisera tekniken, vilket innebära att det blir ”lättare att göra rätt”. Dels handlar det om att motivera människor till att ständigt söka smartare sätt att utföra sitt arbete på. Det enda hållbara motivationen är den inre motivationen. För att vara en organisation i framkant behövs eldsjälarna identifieras och göras till goda förebilder.

Något som han tror blir viktigt att fundera över är hur det går att möjliggöra möten i en digital värld. Det finns många bra exempel från pandemitiden där vi fått in mer mänsklighet i digitala möten med allt från incheckningar till digitala spelregler. Hans maning är att vara kreativ och att dessutom bli bättre på att ge beröm i en digital värld. Men vi behöver också hitta tillvägagångsätt för att mötas tvärfunktionellt i den digitala världen och möjliggöra digitala communities, digitala kaffestunder och informella events såsom after works.

Gustav kom flera gånger in på vikten av ett förändrat ledarskap. Vad är då viktiga egenskaper för en bra ledare?

─ Jag tror att det blir ännu viktigare att ständigt fortsätta utveckla sin digitala kompetens. Och sedan gäller det att vara kontinuerligt nyfiken och inte bara ”ta en tvåtimmars utbildning”, sa Gustav Molnar avslutningsvis.