Synpunkter på Europeiska kommissionens förslag till nytt försäkringsförmedlingsdirektiv

Article author: Fredric Korling
Position: Jur.dr.
E-mail: Fredric.Korling@juridicum.su.se
Organization: Stockholms universitet
About:

 

Forskare vid Stockholm Centre for Commercial Law, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet


Edition:
3, 2012
Language: Swedish
Category:

Försäkringsförmedlingsdirektivet implementerades i svensk rätt den 1 juli 2005 genom lagen om försäkringsförmedling. Som med så mycket annan reglering på finansmarknaden dröjde det inte många år innan man inom EU började diskutera en översyn av direktivet. I juli 2012 presenterades således Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om försäkringsförmedling.

 

Syftet med att direktivet ses över och att ändringar föreslås är främst för att det föreligger ett behov av att förtydliga vissa bestämmelser i direktivet, särskilt genom att kundskyddet utökas genom att försäkringsbolagens försäljning av försäkringar numera också faller under direktivets tillämpningsområde. Vidare omfattas även de aktörer som säljer försäkringar vid sidan av sin huvudsakliga verksamhet.

 

Ett övergripande syfte med direktivet är att undanröja konkurrenshinder, öka kundskyddet och inkludera ett större antal aktörer som kommer att omfattas av direktivets tillämpningsområde. Direktivet ses även över för att bättre harmonisera med andra informationskrav.

 

I det följande ger författaren sina synpunkter på förslagets utformning, särskilt med utgångspunkt från svenska förhållanden.

 

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.