Sweden Re: Livförsäkringskonferens i 100-årsjubiléets tecken

Article author: Svenska Försäkringsföreningen
E-mail: info@forsakringsforeningen.se
Edition:
4, 2014
Language: Swedish
Category:

I mitten av oktober arrangerade SCOR Sweden Re sin 19:e Livförsäkringskonferens, vilken i år sammanföll med Sweden Res 100-årsjubileum. Den första återförsäkringen tecknades den 11 november 1914 och då kommer företaget att ha lite extra festligheter.

I samband med jubiléet ges också en bok om Swedish Re ut, författad av Mats Larsson, Uppsala Universitet, och Mikael Lönnborg, Södertörns Högskola. De båda gav under Livförsäkringskonferensen en sammanfattning av Swedish Res första hundra år. Men boken är inte bara det, utan författarna sätter där in företaget i ett vidare sammanhang när det gäller den svenska återförsäkringsrörelsen.

Konferensen inleddes av VD för Sweden Re, Fredrik Sundberg, som satte in företagets nordiska verksamhet i sitt globala sammanhang inom SCOR-koncernen. SCOR, med huvudkontor i Frankrike, har en mycket kraftig tillväxt och nådde en bruttopremieinkomst på €10,9 miljarder för 2013, vilket var en ökning med 7,8 % jämfört med året innan. Man har 39 kontor runt om i världen och över 4000 kunder. Som övergripande mål har SCOR att ha en vinst som ligger 10 procent över riskfri ränta och en solvensgrad på i intervallet 185 till 220 %.

Solvens II öppnar nya möjligheter

Efter konferensen fick vi en liten pratstund med Fredrik Sundberg:

– Jag tillträdde som VD för Sweden Re 1997. I den vevan fick vi, genom pågående lagändringar, möjlighet att slippa det vinstutdelningsförbud som då rådde. Då kunde vi få in riskkapital, vilket öppnade nya möjligheter för oss som företag.

Han tycker att det har varit mycket intressanta och omvälvande arton år, bl.a. efter det att Sweden Re kom in i SCOR-gruppen i samband med att SCOR förvärvade REVIOS, som Sweden Re då tillhörde.

Hur ser han då på framtiden?

– De närmaste två till fyra åren kommer allt i vår värld att drivas av Solvens II. Det är väldigt spännande och jag ser fler och fler möjligheter till nya affärsupplägg för oss, baserade på det nya regelverket.

Starkt fokus på kapitalanvändning

Men nu åter till konferensen. Den fortsatte med SCORs koncernchef Dennis Kessler i talarstolen. Han konstaterade att återförsäkringsbolagen har ett starkt fokus på kapitalanvändning och summerade i fyra punkter hur detta yttrar sig i praktiken:

– För det första har återförsäkringsbolagen blivit extremt kapitaldrivna, vilket sker under trycket från lagstiftare och investerare. Kapitalet befinner sig i skärningspunkten mellan tre – till synes motstridiga – krav, nämligen på solvens, lönsamhet och tillväxt. För ett återförsäkringsbolag handlar det om att optimera kapitalanvändningen under de begränsningar som dessa krav för med sig.   

För det andra, menade Dennis Kessler; är ramverket för riskaptiten en förutsättning när man definierar bolagets kapitalstrategi. Riskhantering är något som är helt centralt för ett försäkringsbolags beslutsfattande. Och att bestämma sig för vilket ramverk bolaget väljer, är därför något som måste ligga på styrelsens bord.

– För det tredje är det interna modeller som driver återförsäkringsbolagens kapitaloptimering. Dessa modeller bygger på beräkningen av kapitalbehov för varje enskilt affärsområde.

Den fjärde punkten handlar om att återförsäkring är ett strategiskt verktyg när det gäller försäkringsbolagens kapitalanvändning. Återförsäkring är där ett effektivt styrmedel för solvensgraden.

Flertalet människor överlever en pandemi

Att bedöma risker är en synnerligen central del av alla försäkringsbolags verksamhet. Men risker kan vara av olika slag. I Ebola-epidemins skugga hade Sweden Re bjudit in Annika Linde, sakkunnig vid Folkhälsomyndighetens strategienhet och tidigare Statsepidemiolog, för att tala om Pandemier då och nu. Som titeln antyder, gav hon en historisk överblick över pandemier och deras konsekvenser.

En pandemi är en världsomfattande spridning av en ny sjukdom, som inträffar inom en kort tidsperiod och det är WHO som deklarerar när det föreligger en pandemi. Annika Linde konstaterade att Sweden Re, som företag och under sina hundra år, överlevt tre stora pandemier och två mindre.

– Det är viktigt att konstatera att flertalet människor överlever en pandemi. Under den medeltida pesten, som var värre än någon av nutidens pandemier, dog en tredjedel av Sveriges befolkning. Två tredjedelar överlevde alltså, med det skulle dröja ända till 1620 innan befolkningstalet hade återhämtat sig.

Det är smittvägen som bestämmer pandemirisken. Mag- och tarminfektioner är idag sällsynta tack vare bättre hygien, medan t.ex. zoonser (överföring från djur) och luftvägsinfektioner ligger bakom nutidens pandemier.

Riskerna för ett samhälle vid en pandemi är framförallt hysteri – t.ex. börsras –, vårdkollaps – inte minst intensivvården -, ekonomisk kris samt att samhällsekonomiska funktioner sätts ur spel.

– Ett av de viktigaste medlen för att avvärja risk, även när det gäller pandemier, är förstås att skaffa sig mer kunskap, konstaterade Annika Linde till sist.

I samband med konferensen delade Sweden Re, tillsammans med Svenska Aktuarieföreningen, ut ett pris på 25000 kronor till Bästa diplomarbete. Priset, som är nytt och banbrytande, gick i år till Johan Dellner på Milliman för hans arbete ”The impact of the underlying interest rate model – when calculating the best estimate of liabilities”.

En sammanfattning av Johan Dellners arbete återfinns på annan plats i detta nummer av Nordisk försäkringstidskrift.

Carl-Henrik Knutsson