Search article

The search produced 39 hits, showing 1 - 10

Ny finanslov går på hugst i pensionerne - det er en bekymrende tendens

Issue: 4 / 2011 | Category: Life and pension insurance | Author: Karen Leth Jensen

Artiklen beskriver en tendens, hvorefter den danske pensionsformue underlægges øget beskatning. Tendensen fremgår klart i den nyligt fremsatte Finanslov for 2012. Det forklares, hvorfor dette er en uheldig udvikling set i et længere samfundsøkonomisk perspektiv. Artiklen gennemgår herefter en række konkrete initiativer i Finanslov 2012 af betydning for den danske pensionsbranche.

Försäkringsförmedlares rådgivning och marknadsföring av finansiella produkter – fråga om krav på tillstånd enligt lagen (2007:582) om värdepappersmarknaden

Issue: 4 / 2011 | Category: Consumer issues, Marketing and competition | Author: Fredric Korling

Denna artikel är en omarbetning av delar av en rapport skriven för Finansinspektionen, avsedd att beskriva vilka tolkningsproblem det idag föreligger vid bedömandet av försäkringsförmedlares information, rådgivning och eventuellt även förmedling av finansiella produkter och tjänster.

Rehabiliteringsinsatser – en naturlig del av personskaderegleringen?

Issue: 4 / 2011 | Category: Non-life insurance | Author: Eva Lindahl Drejenstam

Trafikförsäkringsutredningen (TFU) tillsattes 2007 och enligt direktiven skulle utredningen lämna förslag till hur vissa socialförsäkringsutgifter skulle kunna överföras till trafikförsäkringen. Tanken var att trafikförsäkringen skulle bära hela ersättningsansvaret för bl a inkomstförluster till trafikskadade och detta skulle naturligtvis medföra betydande kostnadsökningar för trafikförsäkringsbolagen. Utredningen lämnade sitt slutbetänkande i januari 2010 och som de flesta säkert känner till, lades förslaget på is p.g.a. att de föreslagna kostnadshöjningarna inte ansågs rimliga att genomföra just då.. I ljuset av detta, diskuterar författaren i den här artikeln rehabiliteringskedjan, samverkansavtal mellan olika aktörer, personskadereglerarens nya roll samt vilka insatser man genomfört på If.

Generationen av kunder – en levande utmaning

Issue: 4 / 2011 | Category: Consumer issues, Others | Author: Joakim Jäderström

Försäkringsrätten och skadeståndsrätten är ständigt levande och föränderlig. Det är dock inte enbart den juridiska materian som förändras, utan även ombudens och försäkringsbranschens kunder utvecklas och får nya egenskaper. Denna ständiga förändring leder till nya utmaningar som måste bemästras för att relationen mellan ombud, försäkringsbolag och kunder skall kunna fungera. För att kunna besvara frågan om vilka utmaningar som kan förväntas framgent i ett kundperspektiv måste, så som oftast, en historisk återblick ske för att därmed kunna göra en jämförelse med de kunder som ombud och försäkringsbranschen har haft och de kunder dessa grupper arbetar med idag. I detta kundperspektiv kommer denna framställning att ta sikte på personskaderättens område, men förutsättningarna kan med lätthet även appliceras på andra områden inom försäkringsrätten. Jämförelsen kommer att ske på generationsbasis, väl medveten om att en sådan jämförelse i många avseenden blir att betrakta som en grov generalisering. Icke desto mindre tänkvärd.

Klimatilpasning av overvann- og tilbakeslagsskader: Behov for større investeringer og klarere ansvarsforhold

Issue: 4 / 2011 | Category: Environmental issues | Author: Mia Ebeltoft

Flom, overvann og tilbakeslagsskader i hus og kjellere er et økende problem nærmest verden over. Et varsel om et villere og våtere vær har lenge vært hevdet av forskere. FNs klimapanel har gitt ut fire rapporter om hva vi kan forvente oss. Panelet vil i sin femte rapport i 2013 også ta for seg hvilken rolle bosetting, infrastruktur og arealplanlegging spiller i arbeidet med å redusere utslippene av klimagasser. Fra deres rapport i 2007 ble det konstatert at for første gang i historien bor mer enn halvparten av verdens befolkning i byer. Andelen er forventet å øke, og kapitlet om bosetting, infrastruktur og arealplanlegging er nytt i klimapanelsammenheng.

Pages