Search article

The search produced 162 hits, showing 21 - 30

Trender i livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge 2018

Issue: 2 / 2019 | Category: Life and pension insurance | Author: Randi Mørk

Det ble i 2018 innbetalt i overkant av 100 milliarder kroner til livsforsikrings- og pensjonsprodukter hos medlemmene i Finans Norge. På samme tid i 2017 var innbetalt premie på 93 milliarder kroner. Innbetalinger til tjenestepensjonsavtaler for ansatte i privat og kommunal sektor utgjorde 81 prosent av de samlende premieinnbetalingene, og tilsvarer om lag 82 milliarder kroner.

«Egen pensjonskonto» vil kunne forandre markedet for tjenestepensjon i Norge fra 2021

Issue: 1 / 2019 | Category: Labour insurance | Author: Fredrik Haugen, Sissel Rødevand

Pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere skal «tvangsflyttes» til innskuddspensjonsordningen til nåværende arbeidsgiver. Den enkelte kan motsette seg dette, og skal også kunne be om at sparingen i innskuddsordningen hos arbeidsgiveren skal kunne skje hos en annen pensjonsleverandør enn den arbeidsgiveren har.

Kampen mot uforsikrede kjøretøy - dagsgebyr

Issue: 1 / 2019 | Category: Traffic and motorcar insurance | Author: Roger Stenseth

En ny ordning med gebyr på uforsikrede kjøretøy i Norge har bidratt til at andelen uforsikrede kjøretøy i Norge har blitt redusert fra over 3 % til under 1 % i løpet av et år. Til sammenligning kan nevnes at Sverige som etablerte en tilsvarende gebyrordning for mer enn 40 år siden, har rundt 1% uforsikrede. Danmark innførte en gebyrordning i januar 2019. Den har allerede hatt en signifikant effekt. Primo februar 2019 er ca 1,3 % uforsikrede mot om lag 2,1 % i 2018.

Fleksibel pensjon - når skal uttaket starte?

Issue: 1 / 2019 | Category: Life and pension insurance | Author: Jørn Handal

Med pensjonsreformen ble det mulig å kombinere pensjon fritt med arbeid fra 62 år. Pensjonen blir justert etter uttaksalder, slik at samlet utbetalt pensjon over livsløpet skal bli det samme ved tidlig som ved et senere uttak. Skal jeg starte uttaket av pensjon nå eller vente, har dermed blitt et spørsmål som de fleste som fyller 62 år i Norge må stille seg. Med avtalen om ny offentlig tjenestepensjon blir fleksibelt pensjonsuttak innført også i denne ordningen. Sammen med komplekse overgangsregler vil dette medføre et stort behov for informasjon og veiledning. I denne artikkelen blir det sett på hva som bør avgjøre når uttaket skal starte.

Endelig suksess for individuell pensjonssparing i Norge?

Issue: 4 / 2018 | Category: Life and pension insurance | Author: Knut Dyre Haug

Den 1 november 2017 gikk startskuddet for en kraftig forbedret spareordning for privat sparing til pensjon. Etter to hektiske måneder var 64.000 nye kontrakter inngått med 1.5 milliarder NOK i innskudd i Norge ifølge statistikk fra Finans Norge. Det er grunn til å tro at denne suksessen har fortsatt i 2018. Spørsmålet blir da om Norge endelig har fått en langsiktig og målrettet spareordning for pensjonssparing – eller ikke?

Inndragningen av norske jøders formuer og livforsikringsselskapene

Issue: 4 / 2018 | Category: Insurance history | Author: Kristian Trosdahl

Under 2. verdenskrig ble jøder i Tyskland og tyskokkuperte land utsatt for forfølgelse og deportasjon til konsentrasjonsleirer der svært mange døde i gasskamre eller av mishandling og slavearbeid under umenneskelige forhold. Dette berørte også forsikringsnæringen, spesielt livsforsikringsselskapene. De ble involvert i forbindelse med at deportasjonen ble fulgt opp med inndragning av de økonomiske verdiene til de deporterte. Tema for denne artikkelen er hvordan selskapene i Norge møtte de utfordringene dette stilte dem overfor.

Personvernforordningen – konsesjoner – bransjenormer

Issue: 3 / 2018 | Category: Consumer issues | Author: Nils Henrik Heen

Personvernforordningen, eller GDPR, har allerede fått massiv oppmerksomhet i lengre tid. Forordningen skulle opprinnelig tre i kraft i Norge 25. mai 2018, samtidig som i EU. Grunnet konstitusjonelle forhold i Liechtenstein måtte vi imidlertid vente til 20. juli før forordningen ble gjennomført i Norge da den nye personopplysningsloven trådte i kraft. Forordningen er av flere omtalt som en personvernrevolusjon og at den vil styrke personvernet til borgerne markant. Også innen finansnæringen har det nye regelverket fått mye oppmerksomhet og forårsaket store prosesser.

Pensjon har fortsatt lav interesse hos de fleste – og særlig blant de som er under 40 år

Issue: 3 / 2018 | Category: Life and pension insurance | Author: Beathe Fahre

Til tross for utallige avisforsider om viktigheten av god pensjon, og for ikke å snakke om all markedsføringen som blir gitt fra forsikringsselskapene, er pensjon fortsatt av lav interesse for veldig mange.  Hva er årsaken til denne lave interessen? Kan det være fordi pensjon egentlig ikke er så viktig for de fleste arbeidstakerne, eller kan det ha noe med måten pensjon kommuniseres på?

Trender i livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge 2017

Issue: 2 / 2018 | Category: Life and pension insurance | Author: Randi Mørk

I 2017 ble det totalt innbetalt rundt 93 milliarder kroner for livsforsikrings- og pensjonsprodukter i Norge, en økning på en prosent sammenlignet med året før. Av den totale premien, utgjorde innbetalingene til tjenestepensjonsavtaler for ansatte i privat og kommunal sektor i 2017 om lag 73 milliarder kroner. Dette tilsvarer i overkant av 78 prosent av den totale premien.

Pages