Search article

The search produced 10 hits, showing 1 - 10

Europeiska långsiktiga investeringsfonder – ett privilegierat tillgångsslag i Solvens II

Issue: 1 / 2017 | Category: EU and international insurance | Author: Dan Hanqvist

Historiskt sett har endast delar av vad som i vid mening kan kallas "fondbranschen" varit föremål för särskild statlig reglering. Private equity-fonder har historiskt sett varit föremål för mycket begränsad reglering med särskilt sikte just deras egenskap av investeringsfonder. Redan före den senaste finanskrisen pekade dock mycket på att hedgefonderna – men även private equity-fonderna – och deras förvaltare på olika sätt skulle bli föremål för statlig reglering i flera jurisdiktioner. Situationen inom EU förändrades radikalt i det allmänt uppskruvade klimatet efter finanskrisen. Europaparlamentet och rådet antog 2015 en särskild förordning för vissa typer av alternativa investeringsfonder, europeiska långsiktiga investeringsfonder ("EltifF"). I den här artikeln behandlar författaren främst föremålet för kapitel II – tillgångsförvaltningen – liksom de delar av kapitel III som handlar om utdelning från Eltif:er. En utförligare och mer detaljerad redogörelse för Eltif:erna ges i författarens artikel "Fissus erat tenui rima – Förordningen om europeiska långsiktiga investeringsfonder", Juridisk publikation 2/2016 (http://juridiskpublikation.se/wp-content/uploads/2016/12/Dan-Hanqvist.pdf).

I väntans tider på MiFID och IDD

Issue: 1 / 2017 | Category: EU and international insurance, Consumer issues, Supervision | Author: Marie Rosvall

För närvarande förbereder regeringen lagstiftningsärenden som avser förslag till nya regler, baserade på två EU-direktiv. Det handlar dels om direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID II), dels om försäkringsdistributionsdirektivet (IDD). Naturligtvis innebär den nya lagstiftningen olika utmaningar för olika företag, men för att lyssna av vad som händer har vi har valt att göra ett besök hos ett av de företag som påverkas – Skandia.

FI om samarbetet med EIOPA

Issue: 1 / 2017 | Category: EU and international insurance | Author: Carina Andersson

I den här artikeln berättar Carina Andersson, Internationell samordnare Försäkring på Finansinspektionen, om EIOPA och om samarbetet mellan FI och EIOPA. I slutet av artikeln redovisar vi svaren på några kompletterande frågor som vi ställt till Carina Andersson.

Politiska och ekonomiska utmaningar väntar försäkringsbranschen

Issue: 1 / 2017 | Category: Business administration and asset management, EU and international insurance, Public pension, Supervision | Author: Svensk Försäkring

Under många år har branschföreningen Svensk Försäkring publicerat rapporter om trender i försäkringsbranschens omvärld. De två senaste har man dessutom arrangerat seminarier kring det här ämnet och 2017 var inget undantag. Sara Bergström, ekonom på Svensk Försäkring, gjorde nedslag i tre av de områden som rapporten ”Omvärldstrender 2017” redovisar. Henrik Braconier, chefsekonom på Finansinspektionen, gick igenom det ekonomiskt-politiska läget och vad det innebär för försäkringsbolagen. Och ordföranden i riksdagens socialförsäkringsutskott, Fredrik Lundh Sammeli, tillika medlem av den parlamentariska Pensionsgruppen, berättade om aktuella frågor i Pensionsgruppen.

Preskription och preklusion av den skadelidandes direktkravsrätt enligt FAL

Issue: 1 / 2017 | Category: Insurance law | Author: Jessika van der Sluijs

Den 1 januari 2015 trädde nya preskriptions- och preklusionsregler i försäkringsavtalslagen i kraft. Preskription och preklusion av rätten till försäkringsersättning är ämnen som är föremål för ett ständigt intresse hos praktiker, akademiker och studenter och författaren är säker på att även de nya reglerna kommer att diskuteras och debatteras. I den här artikeln, som också är publicerad i Bertil Bengtssons festskrift (Jure 2016) belyser hon de nya reglerna i 7:4 FAL och 8:20 FAL utifrån ett direktkravsperspektiv. De nya reglerna har ändrats med följd att fristerna för även den skadelidande med en direktkravsrätt kommer att beräknas på ett annat sätt än tidigare. Vidare har en ny regel införts i 8:20 som innebär att man vid preklusion skiljer mellan frivillig och obligatorisk ansvarsförsäkring.

Offentlig utvalg foreslår store endringer i etterlatte- og barnepensjon fra folketrygden

Issue: 1 / 2017 | Category: Public pension | Author: Fredrik Haugen, Sissel Rødevand

Et offentlig utvalg foreslår store endringer i den norske folketrygdens ytelser til etterlatte. Utvalget foreslår at etterlatte under 67 år kun skal få en tidsbegrenset omstillingsstønad, at reglene om mulige tillegg i alderspensjon og uføretrygd for etterlatte fases ut, og at ytelsene til etterlatte barn skal forbedres. Denne artikkelen beskriver hovedregler i dagens ordninger for etterlatte i folketrygdens ytelser til etterlatte, og hvordan utvalget foreslår at ordningene bør endres.

Egen pensjonskonto og andre tilpasninger i privat tjenestepensjon

Issue: 1 / 2017 | Category: Labour insurance | Author: Runa Kristiane Sæther

En arbeidsgruppe har utredet ulike alternativer for tilpasninger i privat tjenestepensjon. Rapporten fra arbeidsgruppen tar for seg ulike alternativer for såkalt egen pensjonskonto, økt mulighet for individuell pensjonssparing og kriterier for rett til pensjonsopptjening. Arbeidsgruppen har bestått av medlemmer fra Finansdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Finanstilsynet. Det ble også opprettet en referansegruppe med deltakelse fra partene i arbeidslivet, finansnæringen og Forbrukerrådet. Bakgrunnen for utredningen var en henvendelse fra Riksmekleren til statsministeren i forbindelse med meklingen i Frontfaget mellom Fellesforbundet/LO og Norsk Industri/NHO i lønnsoppgjøret 2016. Det fremgikk av henvendelsen at det var enighet mellom partene om at det var ønskelig at det igangsettes et arbeid med sikte på å modernisere pensjonsordningene i privat sektor. Statsministeren besvarte henvendelsen i april 2016, og bekreftet at regjeringen er innstilt på å utrede behovet tilpasninger i regelverket for tjenestepensjon i privat sektor. Brevet fra statsministeren utgjorde mandatet for utredningen.