Search article

The search produced 2 hits, showing 1 - 2

Klimaforandringer og forsikring

Issue: 1 / 2007 | Category: Environmental issues | Author: Michael Holm, Vagn Østergaard

De danske klimascenarier angiver, at den maksimale vandstand stiger 1050 mm frem til perioden 2071 – 2100 svarende til gennemsnitligt 10,5 mm pr. år. Sammen med kraftigere og hyppigere storme end vi har set hidtil, kan det sætte forsikringsselskabernes reassurancemuligheder under pres. Udfordringen for de danske forsikringsselskaber i årene fremover er derfor at fastholde en tilstrækkelig stormreassurancebeskyttelse hos kreditværdige reassuranceselskaber, således at deres risikoprofil svarer til kapitalgrundlaget. En begrænsning i den traditionelle reassurancekapacitet vil betyde forøget fokus på kapitalmarkedet og anvendelse af securitisation.

Regulering af koncerninterne transaktioner m.v. - i forbindelse med tilsynet med finansielle koncerner

Issue: 2 / 1994 | Category: Business administration and asset management, Supervision | Author: Malene Stadil, Michael Holm

Etableringen af finansielle koncerner i Danmark i midten af 1980’erne medførte, at Finanstilsynet i højere grad måtte fokusere på koncerninterne transaktioner. Når selskaber indgår i en koncern, er der mulighed for at overføre over- og underskud mellem selskaberne gennem køb og salg af aktiver, prisfastsættelse af serviceydelser og omkostningsfordeling ved fælles funktioner (husleje, lønudgifter etc.). I det omfang sådanne transaktioner gennemføres på ikke-markedsmæssige vilkår, kan et selskab under tilsyn svækkes kapitalmæssigt til fordel for et andet koncernselskab, som ikke er under tilsyn. Endvidere vil der være mulighed for gennem lån fra f.eks. koncern-livsforsikringsselskaber at få finansieret aktiviteter, som forsikringsselskaberne ellers ikke ville have deltaget i, hvis de ikke havde været en del af en koncern. Den finansielle risiko på sådanne investeringer samt risikoen for, at der direkte flyttes midler fra livsforsikringsselskaberne, betyder, at tilsyn med finansielle koncerner må indebære en form for overvågning og kontrol af de transaktioner, som sker indenfor en finansiel koncern.