Search article

The search produced 6 hits, showing 1 - 6

Tarifföreningarna och de branschgemensamma försäkringsvillkoren – historik och betydelse för dagens försäkringsavtalsrätt

Issue: 4 / 2020 | Category: Insurance history, Insurance law | Author: Jessika van der Sluijs

Inom försäkringsbranschen har i alla tider pågått ett intensivt samarbete i en mängd olika syften och i en mängd olika former och konstellationer. Föremål för intresse i denna artikel avgränsas emellertid till samarbetena kring försäkringsvillkoren som ägde rum bl.a. genom villkorsskrivningen i de s.k. tarifföreningarna. Dessa upplöstes i slutet av sextiotalet, men villkorssamarbetet fortsatte längre än så, kanske ända in på 1980-talet. Syftet med denna undersökning är dels att ge en historisk beskrivning av de svenska tarifföreningarna och deras arbete på det försäkringsavtalsrättsliga området, dels att kasta ljus över frågan vilken betydelse de branschgemensamma försäkringsvillkoren har och har haft för utvecklingen av den svenska försäkringsavtalsrätten.

Kompetenskrav på försäkringsbolagens säljare – nya regler och gamla traditioner

Issue: 3 / 2020 | Category: Consultancy, advice, Insurance history | Author: Jessika van der Sluijs

Den 1 oktober 2018 trädde försäkringsdistributionslagen i kraft. Lagen ersätter försäkringsförmedlingslagen med den skillnaden att den är tillämplig på all försäkringsdistribution, dvs. även försäkringsbolagens egen distribution. Denna artikel syftar till att bidra med den historiska kontexten gällande kvalifikationskraven på försäkringsbolagens säljare.

Preskription och preklusion av den skadelidandes direktkravsrätt enligt FAL

Issue: 1 / 2017 | Category: Insurance law | Author: Jessika van der Sluijs

Den 1 januari 2015 trädde nya preskriptions- och preklusionsregler i försäkringsavtalslagen i kraft. Preskription och preklusion av rätten till försäkringsersättning är ämnen som är föremål för ett ständigt intresse hos praktiker, akademiker och studenter och författaren är säker på att även de nya reglerna kommer att diskuteras och debatteras. I den här artikeln, som också är publicerad i Bertil Bengtssons festskrift (Jure 2016) belyser hon de nya reglerna i 7:4 FAL och 8:20 FAL utifrån ett direktkravsperspektiv. De nya reglerna har ändrats med följd att fristerna för även den skadelidande med en direktkravsrätt kommer att beräknas på ett annat sätt än tidigare. Vidare har en ny regel införts i 8:20 som innebär att man vid preklusion skiljer mellan frivillig och obligatorisk ansvarsförsäkring.

Obligatorisk ansvarsförsäkring – en patentlösning?

Issue: 3 / 2008 | Category: Insurance law | Author: Jessika van der Sluijs

Då och då inträffar händelser som aktualiserar frågan om man bör införa obligatorisk ansvarsförsäkring för en särskild grupp av potentiella skadegörare. En sådan ordning kan vara tilltalande ur den skadelidandes synvinkel men är inte okomplicerat att införa. I denna artikel diskuteras fördelarna med obligatorisk ansvarsförsäkring samt de överväganden som måste göras för att en sådan ordning skall vara effektiv.

Princip eller praktisk lösning – bör en generell direktkravsrätt införas i svenska FAL?

Issue: 1 / 2007 | Category: Insurance law | Author: Jessika van der Sluijs

I FAL (2005:104) har införts nya regler om den skadelidandes direktkravsrätt till ansvarsförsäkringsersättning. Huvudregeln är, liksom enligt gamla FAL, GFAL (1927:77) alltjämt att en direktkravsrätt saknas utom i vissa särskilda undantagsfall. Vid en direktkravsrätt aktualiseras en konflikt mellan å ena sidan principen om avtalets subjektiva begränsning och å andra sidan intresset av att kompensera den skadelidande. I denna artikel skall denna konflikt belysas. Jag skall även ge mina synpunkter på frågan om det vid en eventuell översyn av FAL bör införas en generell direktkravsrätt i svensk rätt.