Search article

The search produced 1 hits, showing 1 - 1

Frågan om sanktioner och skadestånd enligt GDPR är försäkringsbara

Issue: 4 / 2020 | Category: Insurance law, Consumer issues | Author: Karl-Fredrik Björklund

En fråga som har intresserat många är möjligheten att försäkra sig mot skadestånd och sanktionsavgifter. Rättsläget är oklart i många länder, bland annat i Sverige. GDPR är visserligen en EU-förordning som binder rättsordningarna i samtliga medlemsländer, men prövningen av om skadestånd och sanktionsavgifter enligt GDPR är försäkringsbara avgörs av nationell försäkringsrätt. I artikeln redogör författaren för dessa frågor utifrån svensk rätt.