Search article

The search produced 1 hits, showing 1 - 1

Preskription enligt FAL – ”CLAIMS MADE-PRINCIPEN” och tillämpning på transaktionsförsäkringar m.m.

Issue: 2 / 2018 | Category: Insurance law | Author: Fredrik Dock

De senaste åren har s.k. transaktionsförsäkringar fått en allt större betydelse för den finansiella marknaden och får numera anses vara en rättsfigur som aktualiseras i flertalet av de stora och medelstora transaktionerna. Den sedan länge erkända otydligheten i FAL vad avser tidpunkten för preskriptionstidens början skapar nu en osäkerhet som kan få betydande ekonomiska konsekvenser.