Search article

The search produced 1 hits, showing 1 - 1

Reassuransens rolle i samfunnet

Issue: 4 / 2017 | Category: Re-insurance | Author: John Houth Fjellseth

Et velutviklet forsikringsmarked med høy utbredelse i et samfunn gir uvurderlige fordeler når katastrofer inntreffer. Jo flere mennesker og bedrifter som er forsikret, og jo bredere den økonomiske forsikringsrisikoen er spredt på forsikringsselskap og reassurandører kan være den avgjørende faktoren som gjør at samfunn raskt normaliserer seg og gjenopptar økonomisk vekst etter en katastrofe. Reassuranse er dermed viktig for å avlaste områder rammet av store skader, ved å omfordele kapital fra andre steder (i verden) til områder rammet av økonomiske katastrofer. I slike tilfeller er reassurandørers rolle svært viktig da store økonomiske ødeleggelser relativt raskt kan utbedres og kapital raskt (gjen)investeres i ødelagte områder slik at mennesker på kort tid kan komme tilbake i arbeid og gjenopprette et normalt samfunn og raskt skaffe til veie varer, tjenester og offentlige funksjoner.