Post-corona: Vad tror vi om framtidens liv- och pensionsverksamhet?

Article author: Anette Norberg
Position: Chef Risk & finans
E-mail: anette.norberg@euroaccident.com
Organization: EuroAccident
Edition:
3, 2020
Language: Swedish
Category:

 

Corona-pandemin har väckt många frågor om framtiden, inte minst kring vad som ska hända inom området liv- och pensionsförsäkring. Hur har branschen agerat hittills under krisen? Och vad tror vi om framtidens liv- och pensionsverksamhet?

Svenska Försäkringsföreningen arrangerade i slutet av september ett webinarium kring dessa frågor. Som talare hade föreningen bjudit in Lars-Göran Orrevall, Kapitalförvaltningschef på Skandia, samt Anette Norberg, Head of risk and finance på Euro Accident.

Lars-Göran Orrevall inledde med att konstatera att vi lever i en väldigt speciell tid, med stor osäkerhet. Pandemin har påverkat både ekonomin och det sätt på vilket vi jobbar.

– Effekterna på världsekonomin är dramatiska. Även om kriser har kommit och gått under årens lopp, har vi faktiskt inte sett något liknande sedan 1930-talets depression. Alla världens länder har drabbats, de flesta kraftigt, men det är rätt stora skillnader. Och även om det just nu sker en kraftig återhämtning, talar vi fortfarande om låga nivåer.

Politikerna har naturligtvis inte varit overksamma. Lars-Göran pekar på att vi aldrig sett sådana här stimulanser tidigare. Det gäller både inom finans- och penningpolitiken. Inom båda områdena går insatserna på max.

Börsen är tillbaka på nivåerna före pandemin. Men man bör notera att många Tech-bolag är högt värderade och att de tekniktunga börserna håller upp världsindex.

Låga räntenivåer

– Räntenivåerna är fortfarande låga. Istället jobbar centralbankerna med sina balansräkningar. Men frågan är hur länge man kan fortsätta att spä på likviditeten?, säger Lars-Göran och fortsätter:

– I USA kunde man tro att explosionen i penningmängd skulle ge ökad inflation, men så är inte fallet. Troligen kommer det istället att dröja många år innan inflationen stiger igen.

Noterbart är också att amerikanska centralbanken, Federal Reserve, har ändrat sin strategi. Det nya normala är att räntan förväntas ligga på nära noll under lång tid framöver. Federal Reserve tar inte längre så stor hänsyn till inflationen, utan riktar istället in sig på att nå full sysselsättning

Ekonomer har skilda uppfattningar om vad som ska hända framåt. Optimisterna ser en mycket kraftfull återhämtning. Nedgången blev också väldigt kortvarig. De betonar också de enorma stödpaket som lanserats av både regeringar och centralbanker.

Pessimisterna, däremot, ser att nivåerna är långt ifrån normala och ser betydande risker att återhämtningen tappar fart. De är oroliga för vad som händer när stimulanspaketen minskas eller tas  bort.

Vilka som har rätt, återstår att se…

Omprövningar väntar

Lars-Göran tror att vi kommer att få se omprövningar av hittillsvarande sanningar.

– Vi kommer troligen att få se att mer av tillverkning flyttas till vårt närområde, liksom att en större andel av lagerkapaciteten finns närmare kunderna. Men att gå tillbaka till att 100 procent av produkterna lagras i vår närhet är mycket svårt att uppnå.

Hur hanterar då Skandia Liv den här osäkerheten:

– Skandia Liv behöver ha säkra investeringar för att kunna leva upp till våra garantiåtaganden. Vi har t.ex. 40 procent i svenska nominella obligationer. Utmaningen ligger då i att om avkastningen därifrån blir lägre, måste vi balansera upp med andra investeringar för att upprätthålla vår historiskt höga avkastning, sa Lars-Göran Orrevall till sist.

Viktigt att omvärldsbevaka

Hur kommer då samhället att påverkas av Covid-19?

– Våra förändrade resvanor och det ökade hemarbetet är två faktorer som förväntas påverka vårt beteende framöver, som en direkt följd av pandemin. Den snabbt växande digitaliseringen har dessutom lett till en ny ”grön våg”, dvs. att människor och företag flyttar ifrån storstäderna för att uppnå lägre kostnader och ökad livskvalitet. Till det kommer två icke Covid19-relaterade faktorer, nämligen att det blivit allt lättare att samla in och lagra stor datamängder (Big Data) och oron för klimatförändringarna. Sammantaget påverkar alla dessa faktorer vår gemensamma framtid.

Det säger Anette Norberg, som också pekar på hur viktigt det är att se vad som händer i omvärlden, för att rätt kunna styra ett företag. För hennes ”eget” företag, EuroAccident, har 2020 hittills gått bra.

– Färre utnyttjar sjukvårdsförsäkringen, det har inte skett någon signifikant ökning av antalet dödsfall, insjuknandet är oförändrat och vi har en fortsatt hög avveckling av pågående sjukförsäkringsskador. Samtidigt har de finansiella marknaderna gått över förväntan. Detta har lett till det resultatmässigt bästa halvåret hittills för EuroAccident.

Differentierad prissättning?

En aktuariell utmaning är att branscher har påverkats olika av pandemin. En del, som t.ex. nöjesbranschen och turismen, har drabbats hårt. Andra har haft liten eller ingen påverkan. Diskussionen har då uppkommit om differentierad prissättning.

Försäkringar bygger på tanken att flera intressenter går samman för att minska sina risker över tid. Frågan är då hur långt man som försäkringsbransch kan gå, när det gäller att differentiera premierna? Samtidigt öppnar Big Data möjligheterna för att göra det.

Något som både är en utmaning och möjlighet för företag som EuroAccident är den ökade psykiska ohälsan, framförallt bland unga personer.

– Arbetslösheten ökar och många känner oro för sina jobb. På det här området tror jag att en privat vårdförsäkring skulle kunna göra störst nytta.

I övrigt tror Anette att fler digitala tjänster kommer att se dagens ljus. Bakgrunden är att nya generationer, uppväxta med mobiltelefoner och surfplattor, kräver sådana produkter.

– Här har försäkringsbranschen en rätt lång resa att göra avslutar Anette Norberg.