Penger å spare på skadeforebygging?

Article author: Eva Jakobson Vaagland
Position: Daglig leder
E-mail: eva.vaagland@skafor.org
Organization: Skadeforebyggende forum
Edition:
1, 2018
Language: Norwegian
Category:

 

Mer enn 600.000 legebesøk

Mer enn hver 10. person i Norge søker lege for en ulykkesskade hvert år, over 600.000 i alt. De fleste av disse skadene er heldigvis ikke særlig alvorlige. Men de er alvorlige nok for at den de rammer velger å søke lege, og det koster samfunnet dyrt. Minst 200 milliarder pr år. Vi vet at mange, kanskje de fleste, av disse skader kan unngås.

Ulykker er den viktigste dødsårsaken for personer under 45 år. Hvert femte dødsfall blant menn under 25 år skyldes en ulykke; en tredel av alle dødsfall blant barn i alderen 1-14 år. I alt registreres 2.500 plutselige dødsfall hvert år grunnet ulykker, vold og selvmord.

Skader inntrer i alle livsfaser og situasjoner, men i stor grad ut fra kjente mønstre. Vår jobb er å spre kunnskap og informasjon om hvordan skader kan hindres. 

Forum for samarbeid

Skadeforebyggende forum for har i mer enn 30 år samlet representanter fra ulike sektorer og profesjoner på tvers av tradisjonelle skillelinjer. Vi vet at ulike sektorer har mye å lære av hverandre.

Norges Forsikringsforbund tok i 1985 initiativ til å etablere organisasjonen som en samarbeidsplattform for aktører fra privat, frivillig og offentlig sektor. Målet var å styrke og utvikle det skadeforebyggende arbeidet, redusere risiko for skader og ulykker som kan føre til personskader og dødsfall, og begrense konsekvensene av alvorlige ulykker.

I dag er Skafor en uavhengig medlemsorganisasjon og en anerkjent kunnskapskilde, kontaktpunkt, samarbeidsaktør og brobygger. Virksomheten støttes av Finans Norge, Helse- og omsorgsdepartementet, direktorater og private og stiftelser. Aktivitetene retter seg mot kommuner, organisasjoner og andre som er opptatt av å forebygge skader og begrense konsekvensene når ulykker inntreffer.

Barn og eldre

Barn og eldre er overrepresentert i ulykkesstatistikken. Barn fordi de er naturlig nysgjerrige, de har høyt aktivitetsnivå og manglende evne til risikovurdering. Eldre fordi kroppen ikke reagerer like raskt som tidligere, hørsel, syn og muskelkraft svikter og mange har balanseproblem. Barne- og eldresikkerhet er også to av Skafors satsingsområder, med egne fagråd, årlige temakonferanser og internasjonale kontakter.

Vi prøver å identifisere temaer der vi vet at innsats nytter. Vi har f eks. arbeidet mye med fallforebygging hos eldre og skåldingsskader hos barn. I Norge registres nærmere 10.000 hoftebrudd pr år, et per time. Det koster samfunnet mer enn 6 milliarder pr år og reduserer livskvaliteten for de som rammes. Forebygging er klok politikk. Skafors «sikkerhetskort» med enkle sjekklister blir brukt ved hjemmebesøk hos eldre i kommuner over hele landet.

Drukningsforebygging

I Norge registreres i gjennomsnitt ca. 100 dødsfall som drukning pr år. I vårt drukningsforebyggende råd samles organisasjoner og institusjoner med ansvar for sikkerhet på, i og ved vann. Her drøftes utfordringer, muligheter og praktiske erfaringer.  

Brosjyren «Barn, vann og sikkerhet», produsert i samarbeid med Tryg forsikring, er sendt ut til barnehager over hele landet. Oslo kommune har latt seg inspireres av rådet, og sett nytten av å jobbe på tvers av tradisjonelle skillelinjer. For å ivareta sikkerheten langs den nye Havnepromenaden har man etablert et eget forum. Her deltar flere etater, redningstjenesten, politi, grunneiere, utbyggere, Oslo havn m fl. Skafor fungerer som sekretariat for arbeidet. Erfaringer fra arbeidet i Oslo vil komme andre steder i landet til gode.

Lokal innsats – nøkkel til framgang

Med programmet Trygge lokalsamfunn (TL) samarbeider vi med kommuner over hele landet. Modellen bygger på politisk og administrativ forankring, aktiv innsats fra flere etater og avdelinger, livsløpsperspektiv, kunnskapsbaserte tiltak og brede samarbeidsallianser. Her står lokale utfordringer, lokale muligheter, konkrete tiltak og prosjekt som bidrar til økt sikkerhet i hverdagen i fokus. Totalt medvirker ca 50 kommuner i nettverket.

Erfaringer fra kommuner som følger modellen viser at systematisk skadeforebygging og samarbeid over etatsgrenser gir færre skader, tryggere innbyggere og penger spart på trange kommunebudsjett.

Folkehelsemeldingen og Trafikksikkerhetsmeldingen anbefaler Trygge lokalsamfunn (TL) som et «veiledningskonsept og et verktøy for å effektivisere, systematisere og forenkle kommunenes arbeid med ulykkesforebygging, og sette kommunale oppgaver innenfor sikkerhet og folkehelse inn i en samlet helhet». Metoden er tilpasset norsk lovverk og norsk virkelighet, og gir kommuner støtte til å styrke forebyggingen, trinn for trinn. Kommunens planavdeling er en sentral aktør.

Transportøkonomisk institutt (TØI) har evaluert TL-arbeidet i Vestfold fylkeskommune. Rapporten slår fast at de medvirkende kommunene har større fokus på forebygging, og fungerer som foregangskommuner på folkehelsearbeid og samarbeid generelt.

Nullvisjon

I Norge har man lenge hatt en nasjonal «null-visjon» for trafikksikkerhetsarbeidet. Man slår fast at «Ett hvert menneske er unikt og uerstattelig. Vi kan ikke akseptere at et stort antall mennesker blir drept eller hardt skadd i trafikken hvert år.»  Det er en flott visjon. Vi ønsker det fantes samme høye målsetting innenfor andre områder, og samme interesse for forebyggende sikkerhetsarbeid.

Skafor ønsker seg en nasjonal nullvisjon også for drukning og brann, og økte ressurser for å registrere og forske på skader og ulykker innenfor andre sektorer. Vi har mye å lære av hvordan man arbeider med trafikksikkerhet. 

Gjennom de siste 30 år er antall biler på veiene mangedoblet, men antall døde og hardt skadde i trafikken er gått ned. Det viser at forebygging nytter. Innenfor trafikksikkerhetsarbeidet jobber mange gode krefter sammen. Man samler in god dokumentasjon fra alvorlige ulykker, man plotter inn ulykker på kart slik at man kan finne hot spots, man følger nøye statistikken og vet hvor og når ulykkene skjer, hvem som rammes, hvilke bakenforliggende årsaker som spilt inn etc. Vi hadde ønsket en tilsvarende innsats også på andre områder, og like gode skadedata.

Systematisk forebygging

Det finnes mye kunnskap om effektiv forebygging i forhold til ulke målgrupper. Harstad kommune fikk redusert brannskader hos barn med mer enn 30 % da de satte problemet på agendaen. Helsesøstrene tok konsekvent opp temaet med småbarnsforeldre, byens el-butikker ble med på en informasjonskampanje i forhold til bruk av komfyrvern og lokalavisen fulgte opp med artikler. Strøsand reduserer antall frakturer.  Idrettsskader kan forebygges med kunnskap, og riktig oppvarming. Hodeskader i alpinbakkene blir færre med påbud om hjelm. Kommuner som satser på styrke- og balansetrening for eldre registrerer færre hoftebrudd. Listen over effektive og kostnadsforsvarlige tiltak kan bli lang.

Vi mangler ikke kunnskap om hvordan ulykker skal forebygges - men vi mangler langsiktige og systematisk satsninger og bruk av best practice.

Risikorydding

De fleste ulykker skjer hjemme -  eller i nærheten av boligen, Med prosjekt «Risikorydding» inviterer vi enkeltpersoner, lag og foreninger, organisasjoner og kommuner til å kartlegge og rydde risiko i eget nærmiljø, bl. a gjennom «Trygghetsvandringer». Med informasjon, sikkerhetskort, sjekklister m.m. motiveres enkeltpersoner i alle aldre til å delta i en dugnad for økt sikkerhet. Aktiv bruk av Facebook og et eget nettsted er også en del av satsningen som er blitt muliggjort med tilskudd fra Gjensidigestiftelsen.

Samarbeid for økt trygghet

Skafor jobber godt med mange partnere. Vår samfunnsoppgave er å påpeke og påvirke; å inspirere og motivere. Vi har et unikt oppdrag – et ansvar vi er bevisst. Det er penger å spare, og framfor alt; det er livskvalitet å vinne – ved å satse på skadeforebygging.

 

For mer informasjon se www.Skafor.org, www.Risikorydding.no og www.Facebook.com/Risikorydding