Ny norsk særavgift til staten - trafikkavgift

Article author: Roger Stenseth
Position: Seksjonsdirektør
Organization: Trafikkforsikringsforeningen
Edition:
3, 2016
Language: Norwegian
Category:

I en pressemelding sommeren 2014 opplyste finansminister Siv Jensen at regjeringen ønsket å erstatte årsavgiften med en forsikringsavgift[1]. Målet er forenklinger for bileiere og en mer fleksibel innkreving av årsavgiften, som skatteetaten gjør i dag. Forsikringsselskapene som blir avgiftssubjektet, forutsettes å velte avgiften over på forsikringskundene.

Regjeringen fremhevet at «Den norske forsikringsbransjen er effektiv, kundevennlig og har gode IT-systemer, og vil kunne implementere denne endringen i sine systemer.» og at «Staten vil kunne forholde seg til en håndfull forsikringsselskaper istedenfor å sende ut krav for 3,5 millioner kjøretøy. Siden forsikringsselskapene kan bake avgiften inn i premiekravene, vil selskapenes kostnader kunne ligge langt lavere enn dagens kostnader ved årsavgiften.»

Trafikkavgift til staten er planlagt innført per 1.1.2018, og erstatter dermed årsavgiften som kreves inn av staten for siste gang i 2017.

Konsekvenser

Som en følge av regjeringens ønske om etablering av en forsikringsavgift, har Trafikkforsikringsforeningen (TFF), i samarbeid med sine 31 medlemsselskap og Finans Norge, sett nærmere på konsekvensene av en trafikkavgift til staten.

Siden trafikkavgiften betydelig vil øke det kundene skal betale til selskapene (typisk over 50% økning ut over trafikkforsikringspremien), vil langt flere bli uforsikrede på grunn av manglende betaling eller andre årsaker. Beregninger viser at uforsikrede kjøretøy vil kunne føre til et inntektstap for staten på opptil 340 millioner kroner. Finansdepartementet ønsker derfor å innføre TFF-ordningen, se artikkel i NFT 3/2015[2], samtidig med trafikkavgiften den 1.1.2018. For forsikringsbransjen vil antatt økning av uforsikrede kunne føre til tapte premieinntekter på opptil 240 millioner kroner per år.

TFF-ordningen innebærer at eiere av uforsikrede kjøretøy som er forsikringspliktige må betale et gebyr for hver dag kjøretøyet er uforsikret. Kjøretøyene er fortsatt regnet som uforsikrede og gebyret er ikke en premie, men et unnlatelsesgebyr på linje på parkeringsgebyr. Dette vil føre til at

 1. Flere uforsikrede kjøretøy blir forsikret i selskapene på vanlig måte. Dette vil kunne føre til en økning i premieinntektene i forhold til dagens nivå på 100 – 200 millioner kroner per år
 2. En del vil betale dagsgebyr. Nettoinntekten fra dagsgebyret vil dekke skader forvoldt av uforsikrede, og til dels skader forvoldt av ukjente førere, slik at TFF langt på vei blir selvfinansierende og ikke avhengig av store overføringer av erstatninger fra selskapene. Slik er det også i Sverige, hvor denne ordningen har vært på plass i flere tiår. En del eiere med uforsikrede kjøretøy vil i stedet vil avregistrere sine kjøretøy for å slippe premie og trafikkavgift

 

Krav til datakvalitet og orden

TFF-ordningen krever meget god orden på når og hvor et kjøretøy er forsikret, slik at dagsgebyrene skrives ut korrekt. Dagens fleksible og til dels uformelle prosesser hvor selskapene selv håndterer innleggelse og opphør av garantier på ulike måter, kan gjøre det vanskeligere å sikre god sentral datakvalitet. Forsøk på å forbedre datakvaliteten det siste året har heller ikke vært effektive, da fleksibiliteten er stor og reglene ofte utydelige, og hvor sannheten om et kjøretøy er forsikret eller ikke ligger i mer enn 50 ulike fagsystemer, se figur a).

figur a)

 

Ved innføring av TFF-ordningen og dagsgebyr vil manglende tydelighet og nøyaktighet føre til

 • Betydelig mer manuelt arbeid i selskapene ved forbedring av datakvalitet og håndtering av ulike situasjoner med uklarheter eller feil
 • Mange eksempler på feilaktig ilagt dagsgebyr
 • Omdømmetap
 • Tapt premie eller dagsgebyr
 • Uryddig kundehåndtering ved unøyaktigheter og ulik praksis i ulike selskap

 

Tall for TFFAuto viser at det skjer endringer i 41% av forsikringene i løpet av ett år (selskapsbytte, salg, avregistrering, vraking, tyveri), slik at effektivisering av prosessene vil ha betydelig positiv effekt for selskapene.

Forenkling av regler

Det er mulig å gjøre enkle grep som medfører en stor grad av forenkling og tydeliggjøring av hvordan start og stopp av garantistillelse håndteres. Selskapene må da slutte seg til noen overordnede prinsipper:

 • Et kjøretøy kan bare være forsikret i ett og bare ett selskap i gangen. Dette styres sentralt og sannheten om når en garanti starter og stopper ligger også sentralt i TFFAuto, og ikke i et av de mange fagsystemene
 • Det etableres entydige regler på hvordan det sentrale systemet styrer start og stopp av garantier i forbindelse med selskapsbytte, salg av kjøretøy, avregistrering, vraking, tyveri, manglende betaling, oppsigelse til uforsikret-status ved angrerett eller hovedforfall
 • Selskapene må forholde seg til meldinger fra TFFAuto for å sikre like startdatoer og opphørsdatoer i eget fagsystem. TFFAuto blir med dette hovedkilde for sentral forsikringsinformasjon i Norge i stedet for Autosys, som er hovedkilde i dag
 • Det legges til grunn at data fra Autosys er korrekte. Dette gjelder både meldinger om ulike hendelser som salg og avregistrering, og tekniske data

 

Nye prosesser i bransjen

For selskapene betyr dette mer effektive prosesser som gir økt lønnsomhet og bedre omdømme. I stedet for mye ekstraarbeid på grunn av TFF-ordningen, kan selskapene redusere unødvendig manuell saksbehandling og bruke ressursene på mer verdiskapende aktiviteter. Opplæring av medarbeidere blir også enklere.

For å få til en slik forbedring må selskapene justere sine egne prosesser på enkelte områder. Det vil også være behov for å gjøre justeringer i selskapene fagsystemer:

 • Omgå bruken av eget venteregister og i stedet benytte sentralt venteregister
 • Lese TFFAuto sin Meldingslogg aktivt for å motta informasjon om forsikringer som skal avsluttes
 • Justere web-servicene noe for å sende og motta noe mer data

 

Ny TFFAuto

For å understøtte forbedrede prosesser og regler på en god måte, er det hensiktsmessig å utvikle en moderne utgave av TFFAuto. TFFAuto er i dag allerede modent for utskiftning:

 • Løsningen er 10 år gammel og ble laget under helt andre premisser
 • Systemet er skjørt og lite robust i forhold til endringer. Det er derfor risikofylt å gjøre større endringer i systemet
 • Testmiljøet er for dårlig med begrensede og utdaterte data, og mangler anonymiserte data
 • Systemet er i begrenset grad tilrettelagt for for eksempel sms-utsendelser og app-utvikling
 • Det er krevende å få ut god statistikk og oversiktsfunksjoner for selskapene

figur b)

Nytt prosjekt

Styret i TFF har på bakgrunn av momentene nevnt over besluttet å igangsette et prosjekt som har som mål å innføre nye regler for garantistillelse med støtte fra et nytt TFFAuto. Prosjektet er i dialog med ulike myndigheter og utvalgte selskap for å gjennomføre dette. Det er også satt i gang arbeid for å vurdere konsekvensene for forretningen og IT-systemene mer detaljert for selskapene. Gjennomføring av prosjektet forutsetter at endringene for selskapene viser seg å være håndterbare innenfor de tidsrammene som foreligger.

 


 

 

Mer om trafikkavgiften:

https://www.finansnorge.no/aktuelt/nyheter/2016/05/arsavgiften-pa-bil-blir-trafikkforsikringsavgift/

 

Spørsmål og svar om TA

Trafikkforsikringsselskapene har utarbeidet 23 mulige spørsmål om TA og svar på disse.

Trafikkavgift er konsekvent forkortet til TA.
 

 • Ansvarsforsikring/trafikkforsikring = den lovpålagte, obligatoriske forsikringen på kjøretøy
 • Avgiftspliktige kjøretøy = hovedregel: motoriserte kjøretøy med tillatt totalvekt opp til 7500 kg. Slik som personbil, moped, motorsykkel, snøscooter, ATV, traktor, vare- og lastebil, drosje, ambulanse mv.

 

Nr

Spørsmål

Svar

1

Hva er TA?

TA er en avgift til staten. TA erstatter årsavgiften. Forsikringsselskapene er pålagt å kreve inn TA på vegne av staten på ansvarsforsikrede kjøretøy. TA kreves inn sammen med den obligatoriske ansvarsforsikringen på de kjøretøy under 7500 kg.

 

2

Når skal jeg betale TA?

TA skal betales samtidig som du betaler inn din forsikringspremie. Betaler du forsikringen hver måned, skal du også gjøre det samme med TA.

 

3

Hva skjer om jeg eier flere kjøretøy?

TA skal betales sammen med forsikringspremien. Har du en felles faktura for alle kjøretøy, betales TA samtidig for disse kjøretøyene.

 

4

Hvor mye utgjør TA?

På samme måte som årsavgiften, fastsettes størrelsen på TA av Stortinget for hvert år. For 2016 er for eksempel årsavgiften 3135 kr for bensinbiler og 445 kr for el-biler.

 

5

Hva skjer om jeg har solgt kjøretøyet mitt?

Dersom kjøretøyet er solgt, trenger du ikke lenger forsikring på kjøretøyet. Du må derfor sikre at forsikringen er sagt opp etter den dagen du solgte. Siden du ikke lenger har forsikring, skal du heller ikke betale TA. Merk: Ny eier må tegne forsikring og betale TA.

 

På samme måte som i dag er det viktig at både selger og kjøper undertegner og leverer melding om eierskifte til Statens vegvesen. Hvis salgsmeldingen ikke er riktig utfylt, vil selger fortsatt stå som ansvarlig for kjøretøyet og alle framtidige krav knyttet til kjøretøyet vil gå til selger.

 

Nærmere om levering av salgsmelding på nett:

http://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Kjop+og+salg/salgsmelding-p%C3%A5-nett/salgsmelding

 

Nærmere om salgsmelding på papir:

http://www.vegvesen.no/kjoretoy/Kjop+og+salg/salgsmelding-pa-papir/fyll-ut-salgsmelding

 

Se spørsmål 10 om avsluttet forsikringsforhold for kjøretøyet.

 

6

Hva skjer om jeg har avregistrert kjøretøyet mitt?

Dersom ditt kjøretøy er avregistrert (skiltene er levert til Statens vegvesen), trenger du ikke ansvarsforsikring for kjøretøyet. Du betaler TA til og med den dagen du sier opp ansvarsforsikringen.

 

Se spørsmål 10 om avsluttet forsikringsforhold for kjøretøyet.

7

Hva skjer om jeg har vraket kjøretøyet mitt?

Du skal verken betale forsikring eller TA etter at et kjøretøy er vraket. (Viktig: For å slippe forsikrings- og TA-krav, må Statens vegvesen ha registrert at kjøretøyet er vraket.)

 

Se spørsmål 10 om avsluttet forsikringsforhold for kjøretøyet.

 

8

Hva skjer om kjøretøyet mitt er stjålet?

Når er kjøretøy er meldt stjålet i politiets systemer, skal du som forsikringstaker ikke betale forsikring frem til det evt. blir meldt gjenfunnet. Siden forsikringen opphører ved tyveri og forsikringsselskapet ditt overtar ansvaret, skal du heller ikke betale TA for perioden kjøretøyet er meldt stjålet.

 

Se spørsmål 10 om avsluttet forsikringsforhold for kjøretøyet.

 

9

Hva skjer om jeg eksporterer mitt kjøretøy ut av Norge?

Dersom du utfører kjøretøyet, må du melde fra til Statens Vegvesen om dette, samt sikre at du ikke har en norsk ansvarsforsikring. Da skal du heller ikke betale TA.

 

Se spørsmål 10 om avsluttet forsikringsforhold for kjøretøyet.

 

10

Hva skjer om forsikringsforholdet avsluttes?

Dersom du har betalt forsikring og TA for en termin og avslutter forsikringsforholdet før terminens slutt, vil forsikringsselskapet tilbakebetale for mye betalt forsikringspremie og TA.

 

11

Når skal jeg betale neste års TA-sats?

Forsikringen din fornyes normalt hvert år, men følger ikke kalenderåret. Når du fornyer en forsikring med hovedforfall fra og med 1. mars, vil TA som du betaler fra denne datoen være med ny sats for dette året.

 

12

Hva skjer med kjøretøy som veier 7500 kg eller mer?

For kjøretøy med tillatt totalvekt på 7500 kg eller mer, må du betale vektårsavgift. Denne avgiften kreves fortsatt inn av Skatteetaten. Du skal ikke betale TA.

 

13

Jeg har campingvogn eller tilhenger som jeg har forsikret. Hva skal jeg betale for det?

 

Det er ingen trafikkforsikring på campingvogner eller tilhengere, og heller ingen TA.

14

Når blir TA vedtatt?

Det er Stortinget som vedtar dette, og avgiften blir sannsynligvis vedtatt høsten 2016 i forbindelse med statsbudsjettet for 2017. Avgiften gjelder imidlertid først fra 2018.

 

15

Når starter innkrevingen av TA?

For 2017 skal du betale årsavgift på vanlig måte til staten. Samtidig vil enkelte forsikringsselskap starte innkreving av TA for 2018 i forbindelse med innkreving av forsikringspremien for forsikringsåret ditt som går fra 2017 og inn i 2018. Dersom du betaler forsikringspremien en gang i året, vil du betale inn TA for deler av 2018 ved hovedforfall i 2017. Dersom du betaler inn forsikringspremien hver måned, vil du sannsynligvis betale første gang i desember 2017.

 

16

Hva skal jeg betale om jeg tegner en forsikring, men angrer noen dager etterpå?

 

Du skal kun betale TA for de dagene du betaler forsikringspremie.

17

Hvordan påvirker bonusen min hva jeg skal betale i TA?

TA er en avgift og påvirker ikke bonus eller forsikringspremien. TA er en avgift som er uavhengig av hvor mye du betaler i forsikringspremie. TA er avhengig av hvilken type kjøretøy du har, for eksempel bensindrevet bil eller el-bil. TA blir også den samme uansett kjørelengde, på samme måte som årsavgiften er nå.

 

18

Hva skjer om jeg ikke betaler TA?

Dersom du ikke betaler forsikringspremien eller TA, vil forsikringsselskapet sende purringer, si opp forsikringsforholdet og sende kravet til inkasso. I praksis vil det bety at bilen blir avskiltet i en veikontroll.

 

19

Jeg har kjøpt en bil i august 2017. Hva skal jeg betale?

Dersom årsavgiften for 2017 allerede er betalt av tidligere eier, skal du betale TA fra og med 2018 i forbindelse med din obligatoriske ansvarsforsikring.  Dersom du betaler forsikringen hver måned, vil du betale TA for 2018 for første gang i desember 2017.

 

20

Jeg bruker ikke bilen min. Skal jeg likevel betale TA.

Du skal betale TA så lenge du har ansvarsforsikring på kjøretøyet ditt. Du er pliktig til å ha ansvarsforsikring så lenge du har skilter på kjøretøyet. Dersom du ikke benytter ditt kjøretøy, kan du avskilte kjøretøyet og dermed unngå å betale ansvarsforsikring og TA. Det kan likevel hende at du ønsker brann- og tyveriforsikring.

 

21

Jeg har en bil som blir veteranbil i 2018. Hva skal jeg betale i TA?

Kjøretøy som i løpet av 2018 blir 30 år, regnes som veterankjøretøy per 1.1.2018. Det betyr at du skal betale TA fra og med 1.1.2018 for veterankjøretøy. Denne satsen er per i dag på et lavere nivå enn for diesel- og bensindrevne kjøretøy. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap dersom du har fått krav om høyere TA.

 

22

Jeg har fått feil TA-sats fordi mitt forsikringsselskap ikke har registrert at min dieselbil har fabrikkmontert partikkelfilter.

Dersom du ikke er enig i hvilken kategori ditt kjøretøy befinner seg i, må du henvende deg til Statens Vegvesen. Forsikringsselskapene baserer sin innkreving av TA på opplysninger registrert i det sentrale motorvognregisteret. Det er Statens Vegvesen som vedlikeholder disse opplysningene.

 

23

Hva skjer hvis jeg bytter selskap?

TA vil følge forsikringsforholdet. Bytter du selskap, vil TA og forsikringen stoppe hos det gamle, og begynne å løpe hos det nye.

 

Se for øvrig spørsmål 10 om avsluttet forsikringsforhold for kjøretøyet og for mye betalt premie og TA.