Ledningen i Löf har fått nytillskott

Article author: Jesper Andersson
Position: VD
E-mail: jesper.andersson@lof.se
Organization: Löf
Edition:
2, 2021
Language: Swedish
Category:

 

— Löf är ett framgångsrikt företag, som jag har lärt känna som styrelsemedlem under de senaste fem åren. Det är ett kul företag, med duktiga medarbetare och där det händer mycket. Därför var det inget svårt beslut att ta över VD-skapet i december, när jag fick den möjligheten.

Så beskriver Jesper Andersson vad som låg bakom beslutet att ta steget över till Löf. Närmast ser han sina viktigaste fokusområden som digitaliseringen (”på samma sätt som för andra försäkringsbolag”), utvecklingen av kapitalförvaltningen och att ytterligare fördjupa samarbetet med regionerna.

Löf står för Regionernas (tidigare landstingens) Ömsesidiga Försäkringsbolag och ägs av Sveriges 21 regioner. Kanske Löf inte är ett så välkänt försäkringsbolag, men med 1,6 miljarder kr i omsättning och en balansomslutning på cirka 12 miljarder kronor är det inte bland de minsta. Verksamheten består i att ”utreda och lämna ersättning till patienter som drabbats av skador inom regionfinansierad vård samt att genom skadeförebyggande arbete verka för att minska antalet skador i vården”.

Jesper kom till Löf närmast från Folksam, där han varit CFO.

Imponerad av medarbetarnas förändringsbenägenhet

— Jag är mycket imponerad och inspirerad av min företrädare Marie-Louise Zetterström, som gick i pension efter många år i företaget. Jag hade förmånen att följa hennes insatser från styrelsebänken. Hon lade grunden till det digitaliseringsarbete som vi nu ska fortsätta jobba med, säger Jesper och fortsätter:

— Sedan vill jag framhålla våra många duktiga och kompetenta medarbetare. Och det höga NMI-resultat (Nöjd-Medarbetar-Index) som vi fick under 2020 — trots pandemin — visar att Löf har lyckats bra och bibehållit medarbetarnas lojalitet.

Apropå pandemin lyfter Jesper även fram medarbetarnas förändringsbenägenhet. Han konstaterar att de verkligen tagit till sig de digitala verktyg som behövs för att hålla verksamheten igång. ”Efter inledande teknikutmaningar har allting flutit på”, som han uttrycker det.

Fortsätta utvecklingen av nytt skadesystem

Åsa Malmsten är sedan några månader ny skadechef på Löf, och är även utbildad sjuksköterska. Hon har ett förflutet som ansvarig för den del av verksamheten som handhar de mest komplicerade utredningarna och ersättningarna, rörande de patientskador som Löf handlägger.

— Mitt fokus som skadechef ligger på att fortsätta utvecklingen av ett nytt skadesystem. Närmast handlar det om att utveckla formerna för den digitala anmälan, liksom för Mina Sidor. På längre sikt vill jag se en ökad tillgänglighet på våra webbsidor. Sedan gäller det att ligga i framkant med att inhämta medicinska underlag. Vi måste hänga med i utvecklingen både inom behandlingsmetoder och av nya läkemedel.

Underlättar för regionerna

Vi kommer in på det uppdrag som Löf har från regionerna när det gäller skadeförebyggande arbete.

— Vårt uppdrag är att vidareutveckla det skadeförebyggande arbete som vi framgångsrikt bedrivit i samarbete med regionerna och andra intressenter, inte minst Socialstyrelsen. Samarbete är något som genomsyrar hela vår verksamhet, konstaterar Jesper Andersson och tillägger:

— Vi bedriver inte själva någon vård, utan vi underlättar för regionerna att själva utveckla den.

Framgångsrika projekt inom förlossning och trauma

Åsa berättar om de olika projekt som Löf driver i samarbete med olika yrkesorganisationer flera patientsäkerhetsprojekt. Syftet med projekten är att vara ett stöd för sjukvårdens patientsäkerhetsarbete och genom samarbete ta fram bästa praxis. Flera av projekten genomförs med en projektmetod som kallas Säker-modellen.

Både Jesper och Åsa framhåller här två av projekten: Säker förlossning och Säker traumavård.

—Säker förlossning har funnits en lite längre tid och vi kan se tydliga effekter ute i vården tack vare det projektet. Genom Säker traumavård, som startades relativt nyligen, har vi på kort tid kunna ta fram rekommendationer. Dessa har tagits emot väl och man blir varm om hjärtat av att höra reaktionerna från professionen, säger Jesper. Åsa fyller på:

— Det talas ute i vården om de här båda projekten, genom vilka patientskadorna kunnat minska. Det är häftigt att höra!

Framtiden, då?

Hur ser då framtiden ut för patientskadorna?

— Antalet vårdtillfällen ökar i takt med den åldrande befolkningen och anmälningarna om skador ökar i samma takt. Vår förhoppning är ändå att de svåra skadorna ska minska, bland annat tack vare det förebyggande arbetet, betonar Åsa.

Under samtalet har vi hela tiden kommit tillbaka till Löfs medarbetare i allmänhet och inte minst skadehanterarena i synnerhet.

— Jag menar att vi har de allra bästa skadereglerarna. Och det är någonting vi måste fortsätta ha för att kunna möta framtiden på ett bra sätt, avslutar Jesper.