Konsten att bekämpa korruption

Article author: Staffan Nyström
Position: Utredare
E-mail: staffan.nystrom@polisen.se
Organization: Polisen
About:

Staffan Nyström arbetar på Nationella Anti-korruptionsgruppen vid Nationella operativa avdelningen inom Polisen. Staffan har arbetat mot ekonomisk brottslighet under cirka  20 år på Skatteverket och Polisen. Staffan har även arbetat på Finansinspektionen med i huvudsak betaltjänst- och penningtvättsfrågor.


Edition:
4, 2019
Language: Swedish
Category:

 

Nationella Anti-korruptionsgruppen (NKG) är en nationell resurs för bekämpning av korruptionsbrott och är en del av Nationella Operativa Avdelningen (NOA) inom Polisen. NKG har ca 25 medarbetare och har arbetat med att utreda korruption sedan 2012. Fokus ligger på tre områden: 

  • Brottsutredningar 

  • Uppsökande brottsförebyggande verksamhet 

  • Underrättelseverksamhet 

I början av oktober i år arrangerade Försäkringsföreningen ett frukostevent kring NKG och de erfarenheter som kunnat dras av de olika utredningar som genomförts. Hur kunde eventuell korruption ha förebyggts? 

Finns olika typer av korruption 

– Korruption kan vara av olika slag. Den kan vara behovsdriven, dvs. att man mutar någon för att få det som man har rätt till, eller inom rimlig tid (sjukvård, pass, beslut om tillstånd mm). En annan sorts korruption handlar om girighet, där någon utnyttjar sin makt eller ställning för att få otillbörliga förmåner. En tredje sort är vänskapskorruption, något som också kan kallas för utvidgad svågerpolitik, berättade föreläsaren Staffan Nyström, som arbetar med brottsförebyggande frågor NKG. 

Korruption i sig är inget rättsligt begrepp, utan ett mycket vidare sådant. I lagstiftningen preciseras det straffbara området med begrepp som givande och tagande av muta. Det kan handla om mutbrott, trolöshet mot huvudman, tjänstefel, vänskapskorruption eller felaktigt agerande vid upphandlingar.  

Eftersom det inte finns några beloppsgränser eller detaljerade regler i lagstiftningen, kan det vara svårt att veta vad som kan betraktas som muta. Staffan råder därför alla, om man är tveksam, att ställa sig frågor som ”Varför erbjuds jag den här förmånen? Vad är syftet?”. 

– Förmåner behöver inte ha ett ekonomisk värde för mottagaren för att kunna betraktas som muta. Finns det en risk för att andra tror att man låtit sig påverkas, så är det tillräckligt för att undergräva förtroendet. Då är det bättre att tacka nej. Med andra ord är det situationen som styr vad som är muta eller inte. 

Vanliga brottstyper 

Vilka är då vanliga brottstyper inom det här området? 

– Inom det här området kan vi hitta en typ av brott inom vård och omsorg. En boende på ett äldreboende kan t.ex. vilja ge en större gåva till någon ur personalenalternativt testamentera eller låna ut pengar till någon ur personalen som man tycker om.Där är det nästan alltid olagligt att ta emot förmånen, betonar Staffan. 

Ett annat brott är förmåner i samband med offentliga upphandlingar och investeringar. Det kan röra sig om att de som har hand om upphandlingen erbjuds att följa med på resor eller konferenser. De kan också få erbjudande om byggjobb på sina egna fastigheter. 

Det händer också att svenska företag mutar utländska tjänstemän i internationella affärsförhållanden. Sådana brott kan vara komplicerade, svåra att upptäcka och ännu svårare att lagföra. 

Slutligen nämner Staffan även fixning av matcher som ett korruptionsbrott. 

Mutbrott regleras i BrB 10 

Mutbrott regleras i den svenska lagstiftningen under Brottsbalkens 10:e kapitel. I paragraferna 5a, 5b och 5c anges bl.a. det att det räcker med att erbjuda eller begära något som kan betraktas som muta, för att handlingen ska vara olaglig. Det gäller både före, under och efter en anställning. Ansvar för erbjudande av muta har dock ansetts förutsätta att erbjudandet lämnats på ett klart och tydligt sätt samt varit allvarligt menat (se SOU 2010:38 s. 61).” 

I paragraf 5d påpekas bl.a. olagligheten i att ta emot, godta ett löfte om eller begära en otillbörlig förmån  för att påverka annans beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller offentlig upphandling. Detsamma gäller för den som erbjuder i liknande sammanhang. Detta kallas för handel med inflytande. 

I paragraf 5e berörs det olagliga i vårdslös finansiering av mutbrott. Det kan handla om en näringsidkare som tillhandahåller pengar eller andra tillgångar åt någon som företräder näringsidkaren i en viss angelägenhet och därigenom av grov oaktsamhet främjar givande av muta eller handel med inflytandeFör samtliga brott  är straffskalan böter eller fängelse i högst 2 år. Förutom för grovt givande- och tagande av muta där straffskalan är 6 månader till 6 år.  

Risker även i privat sektor 

– Majoriteten av de svenska riskområdena för mutbrott återfinns inom den offentliga sektorn. Men det finns också risker som privata företag bör vara medvetna om. Det gäller framförallt för företag vars verksamhet är beroende av stora kontrakt, men också för företag som gör affärer med länder där det finns utbredd korruption, konstaterar Staffan. 

Det finns även annan lagstiftning som hjälper till att motverka mutbrott. Jävsreglerna i Förvaltningslagen (FL) och Kommunallagen (KL) har kommit till för att garantera ett objektivt och opartiskt handlande från förvaltningsmyndigheternas sida. I Lagen om offentlig anställning regleras bl.a. bisysslor och intressekonflikter. Och för anställda i privata företag gäller lojalitetsplikt mot arbetsgivaren. 

Att skydda sig mot korruption 

För att skydda sig mot korruption är värdegrund, uppförandekod – saker kan vara olämpliga, utan att vara olagliga! – och policy mot korruption viktiga verktyg inom organisationen. Det gäller att ha interna föreskrifter och tydliga regler, som är tillgängliga och accepterade, liksom att initiera regelbundna diskussioner om etiska och moraliska frågor bland medarbetarna. Som brukligt är, är det nödvändigt att allt utgår ifrån ledningen. 

– Insikten om att varumärket måste vara viktigare än kortsiktiga vinster är en grundläggande faktor. Det gäller att ha en noggrann urvalsprocess vid anställning, liksom att genom arbetsrotation minska riskerna för korruption.Man måste vara vaksam på attestkedjor och ensambeslut, betonar Staffan till sistoch nämner också den nyckelroll som revisorerna har i arbetet mot korruption.   

-------- 

För den som vill veta mera 

På svenska har ett antal myndigheter och organisationer gett ut olika råd och anvisningar, som t.ex. 

 

Ny lagstiftning ställer fr.o.m. 2019 krav på myndigheter att förebygga att verksamheten utsätts för korruption <http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2007603-om-intern-styrning-och_sfs-2007-603> 

 

Det kan också nämnas att nya företagsbotsregler < https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2019/09/prop.-201819164/> och en ny näringslivskod för att förebygga mutor <https://www.institutetmotmutor.se/news/foreslaget-tillagg-om-forebyggande-atgarder-i-kod-mot-mutor/> är under utarbetande. 

 

Internationellt finns också ett stort antal konventioner och råd som syftar till att bekämpa korruption. Här kommer några exempel: