Interessentdialog er nødvendig

Article author: Tom Anders Stenbro
Position: Rådgiver samfunnsansvar
E-mail: tom.anders.stenbro@tryg.no
Organization: Tryg
About:

Leder av koordineringsutvalget for samfunnsansvar i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).


Edition:
2, 2013
Language: International
Category:


–Interessentdialog er nødvendig for å sikre kunnskapsbaserte beslutninger.  Uten slik dialog er det vanskelig å skjønne den samfunnsmessige konteksten finansnæringen er en del av og de aktører næringen samhandler med og er avhengig av, sier rådgiver for samfunnsansvar i Tryg, Tom Anders Stenbro.

–Dersom vi ikke forstår det samfunnet vi leverer produkter og tjenester til, har vi liten mulighet for å lykkes.  Hos oss i Tryg utprøver vi derfor selskapets strategier, produkter og vurderinger gjennom interessentdialoger.  Da får vi viktig kunnskap om hvordan omgivelsene vil motta det vi jobber med, sier Stenbro.

De viktigste interessentene er i følge Tom Anders Stenbro kunder, medarbeidere og eiere. Disse gruppene er de viktigste premissleverandørene for bedriften, og her finnes det gode verktøy for dialog – medarbeidersamtaler, allmøter, AMU/SAMU, kundepanel, generalforsamlinger osv.

–I Tryg har vi også innført det som kalles ”temapakker”. Dette er et dialogverktøy som brukes ved viktige strategiske beslutninger. Alle inviteres til å delta, og det er medarbeiderne selv som fremmer forslag til tiltak og handlinger. Når du først spør organisasjonen om råd, skaper det forpliktelse på begge sider.

Optimale beslutninger i alle ledd krever mye kunnskap. Etter Stenbros syn må interessentbegrepet favne videre enn de allerede nevnte premissleverandørene.  Frivillige organisasjoner, marginale grupper i befolkningen, akademia og forskningsinstitusjoner er blant dem forsikringsnæringen har behov for løpende kontakt med.  Dialogen må være av høy kvalitet, understreker han.

 


Hele artikkelen finner du nedenfor (pdf)