Ingen lugn pensionärstillvaro för Bengt-Åke Fagerman

Article author: Bengt-Åke Fagerman
Position: VD
Organization: Skandia
Edition:
4, 2016
Language: Swedish
Category:

 

För drygt ett år sedan lämnade Bengt-Åke Fagerman VD-posten i Skandia, ett företag han varit trogen sedan 1978. Nordisk försäkringstidskrift har träffat honom, för att få hans syn på försäkringsbranschen.

– Det har naturligtvis hänt mycket under dessa nästa fyrtio år. Men i grund och botten är det samma behov som företagen i branschen försöker uppfylla, då som nu. Möjligen kan man säga att behovet har ökat på livsidan med tanke på att det nuvarande pensionssystemet sannolikt ger lägre nivåer än många tror.

Bengt-Åke pekar på att det faktum att branschen har blivit mycket mer komplex. Det har blivit många fler aktörer och ett bredare produktutbud – med undantag av risksidan, vilket han finner lite märkligt.

– Valfriheten för kunderna har ökat, vilket naturligtvis är positivt. Det är också bra att det blivit mer fokus på transparensen. Men samtidigt har marknaden blivit mycket mer komplicerad, vilket gör det svårare för kunden att kunna välja rätt lösning för sina behov.

Stor kundbas

Att prata om vilka utmaningar som Skandia står inför är ingenting som Bengt-Åke vill kommentera – det är något som han anser den nya ledningen får svara på. Men han konstaterar ändå att företaget har många styrkor och pekar bland annat på det breda produktsortimentet, med fokus på hela spektret inom trygghet och sparande. Skandia präglas också av hög kompetens, vilket bidragit till att man har kunnat leverera en stabil avkastning på hög nivå. Och dessutom har Skandia en stor kundbas.

– Med nästan 400 miljarder kronor under förvaltning, så skapas naturligtvis ett stort kundvärde.

Skandia har ett mer än 160 år gammalt förflutet, med en stark företagskultur – något som enligt Bengt-Åke är viktigt både för kunden och för samhället och som främjar både stolthet och ett genuint ansvarstagande. Han pekar på ett antal saker som präglar den kulturen:

– Jag tycker att Skandia hela tiden varit en bra arbetsgivare, som tagit hand om sina medarbetare. Det har resulterat i stora ambitioner, i en vilja att vara bäst. Det finns ett varmt klappande hjärta hos medarbetarna, även hos dem som slutat på företaget. Visst har det funnits upp- och nedgångar för Skandia under de år som gått, men vi har alltid kommit tillbaka igen, vilket är något som jag är övertygad om har mycket att göra med den starka kulturen.

Hållbarhet ingen marknadsföringsgrej

Vi kommer in på hållbarhet och Idéer för livet, Skandias arbete sedan 1987 med att förebygga ohälsa och utanförskap. Bengt-Åke tycker att det här något som är helt naturligt för ett bolag som har livförsäkring på sitt program, eftersom det i båda fallen handlar om att tänka långsiktigt.

Han pekar på att Skandia var tidigt med att, på det här viset, engagera sig i hållbarhetsfrågorna. Att arbetet pågått i snart 30 år menar han är ett bevis för att det aldrig varit fråga om någon kortsiktig marknadsföringsgrej. Däremot är det ingen tvekan om att Idéer för livet – och även det övriga hållbarhetsarbete som Skandia bedriver – varit till nytta för varumärket.

Ömsesidighet en sympatisk bolagsform

Bengt-Åke är en varm anhängare av ömsesidighet inom försäkringsbranschen.

– Det är bra att det finns olika bolagsformer, men jag tycker att ömsesidiga bolag är en mycket sympatisk form. Det handlar både om riskdelning och att dela på överskottet. På det här sättet går det att vara långsiktig, över generationsgränserna.

Bengt-Åke konstaterar att i ett ömsesidigt bolag går det inte att vara momentant rättvis, i varje sekund – vilket heller inte är nödvändigt i en så långsiktig produkt. Han pekar också på hur viktigt det är att hitta bra former för ägarstyrning, vilket är en utmaning för varje kundägd verksamhet. Det finns en risk för tjänstemannastyre och därför är det så viktigt att ha en styrelse och en ledning som hela tiden står på tå för sina uppdragsgivare, kunderna.

Sammanfattningsvis anser Bengt-Åke att ömsesidighet är oslagbart om man vill skapa långsiktigt värde för kunderna. Han tycker att kundinflytandet i Skandia har stärkts under senare år.

Aldrig en vindflöjel

– Moderbolaget är numera kundägt, till skillnad mot tidigare. Skandia har ett fullmäktige, dit alla kunder har möjlighet att nominera kandidater. Det finns också en från ledningen oberoende styrelse. Tyvärr är dock inte kundintresset lika stort som det borde vara med tanke på de värden som bolaget förvaltar, men det är knappast unikt för Skandia, säger Bengt-Åke och fortsätter:

– Generellt sett får ömsesidig livförsäkringsverksamhet aldrig bli en vindflöjel. Den måste hela tiden bygga på långsiktighet, och präglas av en öppen och transparent kommunikation. Man måste våga stå upp för det man tror på, så länge som man har kundernas bästa för ögonen.

Det hänger på förtroendet för branschen

Vilka utmaningar står då branschen inför, enligt Bengt-Åke:

– Jag ser att kostnadspressen kommer att accentueras och att det därför ett ökande effektiviseringsbehov. Digitaliseringen och ett förändrat kundbeteende påverkar naturligtvis. Och sedan finns det ett antal stora, komplexa system som måste ersättas. Men ytterst vilar hela branschens framtid på att förtroendet för densamma kan bibehållas och stärkas.

Har då Bengt-Åke några egna utmaningar?

– Jag har blivit invald i styrelsen för försäkringsbolaget Bliwa. Det är en betydligt mindre verksamhet än Skandias, men företaget har verkligen imponerat på mig. Det är välfokuserat, med ordning och reda, och det har en välstrukturerad verksamhet.

 Bengt-Åke hoppas kunna bidra med sina erfarenheter av försäkringsmarknaden, inte minst hur man navigerar i komplexa miljöer.

Utöver Bliwa, sitter Bengt-Åke i styrelsen för Erika, EF-koncernens försäkringsbolag. Dessutom är han bl.a. ordförande i Svensk Försäkring och FAO.

Lägger man därtill hans ambition att för varje år förbättra sina insatser när det gäller motionslopp på cykel, är det lätt att inse att det inte är någon alldeles lugn pensionärstillvaro som väntar Bengt-Åke.