Förstärkt integritetsskydd i försäkringssammanhang

Article author: Per Täckenström
Position: Kundombudsman
Organization: Skandia
About:

Per Täckenström är sedan våren 2011 kundombudsman på Skandia Nordic. Han är jurist och kom till Skandia 2002. Per var tidigare på Skandia Liv, där han dels hade ansvar för den medicinska riskbedömningen, dels arbetade med produktutveckling.


Edition:
3, 2011
Language: Swedish
Category:

Riksdagen har beslutat om några ändringar i försäkringsavtalslagen (FAL) som påverkar verksamheten i bolagen. Syftet med ändringarna är att förstärka kundens integritetsskydd i försäkringssammanhang. I denna intervju förklarar Per Täckenström på Skandia vad detta betyder för försäkringsbolagen.


”De nya reglerna är bra. De medför att kundens kännedom och upplevda trygghet ökar.Vi har redan tidigare inhämtat hälsouppgifter endast då vi ansett det varit nödvändigt, så i praktiken innebär detta inga större förändringar för oss på Skandia. En viss fördröjning blir det dock i handläggningen då samtycket måste skrivas under av kunden innan vi kan gå vidare i ärendet”, säger Per Täckenström och betonar att fördelen är att kunden nu blir mer medveten om vad samtycket innebär och att det samtidigt blir tidsbegränsat.


Inte slentrianmässigt begära samtycke
”Regleringen tar främst sikte främst på formerna för inhämtande av hälsouppgifter från till exempel hälso- och sjukvården. Syftet är att säkerställa att försäkringsbolagen inte slentrianmässigt begär samtycken till att inhämta hälsouppgifter samt att lämnade samtycken är frivilliga och bygger på tillräcklig information”, förklarar Per.


I praktiken innebär detta att ett försäkringsbolag vid en ansökan om personförsäkring endast får begära samtycke till att inhämta hälsouppgifter om det är nödvändigt för prövningen av försäkringsansökan.

”Vidare ska vid skadereglering och vid anslutning till kollektiva försäkringar samtycke få begäras först när det har uppkommit ett behov i det enskilda fallet”, betonar Per och fortsätter:

”Det kommer därmed inte att vara tillåtet för försäkringsbolaget att begära samtycke redan i samband med en försäkringsansökan. Det får ske först när försäkringsbolaget har gått igenom ansökan och eventuell hälsodeklaration och bedömt att det är nödvändigt att inhämta hälsouppgifter.”


Ska kunna prövas i domstol
Försäkringsbolagets påstående att hälsouppgifterna är nödvändiga ska kunna prövas i domstol. Förslagen får särskild betydelse vid en ansökan om barnförsäkring. Barn och ungdomar har generellt drabbats av färre skador och sjukdomar än vuxna.

 

”Om en ren hälsodeklaration lämnas för ett barn, kommer det sällan att vara nödvändigt - och därmed inte tillåtet - att begära samtycke till att inhämta ytterligare hälsouppgifter, till exempel från barn- och skolhälsovården”, säger Per.


Det införs också krav på hur samtyckena ska utformas. Försäkringstagarens samtycke ska lämnas på en särskilt upprättad handling. Samtycket ska vara tidsbegränsat till att gälla under prövningen av en ansökan eller regleringen av en viss skada. Försäkringsbolagen måste också lämna information till
kunden samtidigt som samtycket begärs.


Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2011. En övergångsregel ger dock försäkringsbolagen rätt att använda äldre samtycken, undertecknade före den 1 juli, fram till och med den 31 december 2011.