En næring som tar samfunnsansvar

Article author: Tonje Westby
Position: Kommunikasjonssjef
E-mail: tonje.westby@fnh.no
Organization: Finans Norge
Edition:
2, 2008
Language: Norwegian
Category:

Finansnæringen skal tjene penger, men verdiskapingen skal være i tråd med en bærekraftig utvikling. Mye tyder på at næringslivets vinnere i fremtiden vil være dem som utvikler produkter og utfører tjenester på en måte som forener egen lønnsom vekst med globale samfunns- og miljømessige utfordringer.

 

Fokuset på, og vektleggingen av, bedrifters samfunnsansvar blir stadig sterkere. Kunder, ansatte, eiere, myndigheter og medier stiller i økende grad krav til at næringen ivaretar sitt samfunnsansvar.

 

Finansnæringen har i mange år tatt et aktivt ansvar utover de krav lovgivningen stiller, og vært helt i front i Norge i å utarbeide retnings­linjer for etikk, miljø og samfunnsansvar. Forskning viser at drivkreftene bak økt opp­slutning om samfunnsansvar er nasjonal og internasjonal regulering, økt etisk bevissthet blant forbrukere, merkevarebeskyttelse, pro­sessforbedringer og økt interesse for sam­funnsansvarlige investeringer.

 

Finansnæringens samfunnsansvar handler om hvordan verdiene skapes. Det forplikter bedriftene til å ta hensyn til hvordan deres atferd påvirker mennesker, miljø og samfunn. Dette ansvaret stiller krav utover lovgivnin­gen som finansmarkedet er underlagt.

 

Samfunnsansvaret dekker alt fra kapitalfor­valtning og investeringer til inkluderende arbeidsliv og arbeidstakerrettigheter. Videre dreier det seg om svindel- og skadeforebyg­gende tiltak, sikring av liv, helse og verdier, tilpassede og gode produkter til kundene, forretningsetikk, miljømessig påvirkning,kredittpolitikk og lokalt engasjement. Å ta et aktivt samfunnsansvar innebærer å ha et lang­siktig perspektiv på virksomheten i hver en­kelt bedrift.

Samfunnsansvar som overordnet strategi

Alle – både enkeltmennesker, organisasjoner, myndigheter og bedrifter – har et ansvar for at deres atferd er i tråd med en bærekraftig utvikling. Finansnæringens viktigste bidrag for å ivareta sitt samfunnsansvar skjer gjen­nom kjernevirksomheten i den enkelte be-drift. Samfunnsansvaret må være en integrert del av bedriftenes overordnede strategi. For å kunne gjennomføre en helhetlig og effektiv strategi for samfunnsansvar er det avgjørende at bedriftens eiere, ledelse og ansatte alle deltar i dette arbeidet. Det må derfor arbeides med kunnskap og holdninger i hele bedriften. Dette er grunnlaget for en bærekraftig verdi­skaping.

Næringslivet en del av løsningen

Klimautfordringene har stor oppmerksomhet og de enorme utfordringene knyttet til global oppvarming krever handling. Næringslivet må være en del av løsningen, og ikke en del av problemet. Utslipp av klimagasser fører til temperaturøkninger som gir mer ekstremvær, og endrede levekår. Finansnæringen vil ta sin del av ansvaret for å sette i verk tiltak lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å redusere ut­slipp av klimagasser.

 

Bedriftenes egen belastning på miljøet kan reduseres gjennom mindre energibruk, kilde­sortering, miljøvennlig teknologi og en be­visst politikk i forhold til reisevirksomhet. Opprettelsen av miljøfond, miljøkrav i for-hold til kredittgivning, eller belønning av miljøvennlig adferd hos kundene er tiltak som kan bidra i en miljøvennlig retning.

Samfunnsansvarlige investeringer

Samfunnsansvarlige investeringer handler om å ta ansvar for hvor penger plasseres. Ulike typer fond forvaltet etter etiske retningslinjer er kanskje den delen av finansnæringens ar­beid med samfunnsansvar som har fått mest oppmerksomhet. FNHs egen kartleggings­undersøkelse viser at et flertall av våre med­lemmer stiller krav til at de investeringene de gjør, ikke er basert på noe som er produsert av bedrifter involvert i korrupsjon, produsert av barn, produsert av bedrifter som bruker sikkerhetsstyrker som begår overgrep, produ­sert på måter som er skadelige for miljøet, produsert under dårlige arbeidsforhold eller produsert i fabrikker der fagforeninger er for­budt. Enkelte av FNHs medlemmer investerer heller ikke i bedrifter som produserer land-miner eller masseødeleggelsesvåpen, tobakk eller pornografi.

 

Det er ulike innfallsvinkler til den praktiske forvaltningen av samfunnsansvarlige inves­teringer. Man kan la være å investere i bedrif­ter som ikke oppfyller bestemte krav (negativ filtrering), eller man kan velge å kanalisere investeringer til bedrifter som utpeker seg positivt i forhold til etiske og miljømessige forhold (positiv filtrering). Noen kombinerer både negativ og positiv filtrering, hvor hele bransjer velges bort, samtidig som det inves­teres i resterende bransjer etter positive krite­rier.

Et internasjonalt marked

Stadig flere bedrifter opererer i land med andre krav enn vi er vant med fra Norge. Da er det spesielt viktig at bedriftene har et aktivt forhold til sin egen politikk og at de viser særlig aktsomhet. Bedrifter med investerin­ger internasjonalt bør som eiere eller låne­givere til utenlandske selskaper ha høy be­vissthet omkring disse utfordringene.

 

Mange av FNHs medlemmer har knyttet seg til FNs Global Compact. Det var FNs generalsekretær Kofi Annan som i 1999 tok initiativ til det globale nettverket Global Com­pact. Han inviterte bedrifter over hele verden til å delta, og til å fremme ti grunnleggende prinsipper om menneskerettigheter, arbeids­takerrettigheter, miljø og anti-korrupsjon. En rekke nordiske bedrifter har forpliktet seg til Global Compact og deltar i nettverket hvor Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) er kontaktpunkt.

Samfunnsansvar lønner seg

Finansnæringens hovedfunksjoner omfatter kapitalformidling, kapitalforvaltning og risikoavlastning. Dette er langt mer enn ”pengeflytting” og bidrar til en vesentlig ver­diskapning i Norge. Det påligger alle aktører i finansnæringen å ta hensyn til hvordan denne verdiskapningen påvirker mennesker, miljø og samfunn og bidra til en bærekraftig utvik­ling.

 

Det er ikke slik at det er noen motsetning mellom det å sikre verdier for aksjonærene og investorene, og det å ta et aktivt samfunnsan­svar. Stadig flere virksomheter innser at lang­siktige økonomiske resultater kan bli påvirket av hvordan samfunnsansvaret ivaretas. Dette er mest fremtredende innenfor investerings­og kredittvirksomheten. I bankene er det en løpende diskusjon om miljøkriterier skal vur­deres ved kredittgivning, eller om kreditt i det hele tatt skal gis til bedrifter som på en eller annen måte oppfattes som uetiske. De forsik­ringsselskapene som driver med skadeforsik­ring, må forholde seg til klimaendringene og de utfordringene det stiller. Finansnæringen skal tjene penger, men det er ikke likegyldig hvordan det skjer. Tillit og et godt omdømme er også helt avgjørende for finansnæringen.

Rapportering gir tillitt

Samfunnsansvar knyttes opp mot en rekke indikatorer. En sentral referanse her er indek­sen som er utarbeidet av Global Reporting Initiative (GRI), og som flere av FNHs med­lemmer bruker. Målet med GRI er at rappor­tering fra selskapene skal baseres på samme struktur og derfor være sammenlignbare. Den måler selskapenes oppfølging av samfunns­ansvar i forhold til selskapenes generelle pro­fil, økonomiske adferd, miljøpåvirkninger, helse, miljø og sikkerhetsaspekter, arbeids­takerrettigheter og arbeidsforhold samt men­neskerettigheter og produktansvarlighet. FNH oppfordrer alle sine medlemmer til å benytte GRI eller lignende rapporteringssystemer som er tilpasset bedriftens størrelse og aktivitets­områder. Rapportering gjør at bedriftene kan etterprøves på sin innsats, og det skaper økt tillitt og troverdighet