'Det är Avtalat!'

Skriver avtal
Interviewee: Thérèse Sörsten
Position: Chefsjurist
E-mail: therese.sorsten@avtalat.se
Organization: Avtalat
Edition:
Language: Swedish
Category:

 

Det är säkert många av oss som under senare tid har sett TV-reklamen om Avtalat och säkert också undrat över vad som ligger bakom. För att få svar på den frågan har vi träffat Thérèse Sörsten, chefsjurist på Avtalat.

─ Enkelt kan man säga att Avtalat har till uppgift att fungera som en gemensam ingång för alla privat anställda tjänstemän och arbetare, till det som rör tjänstepension och kollektivavtalade försäkringar. Här kommer vi att kunna erbjuda information och vägledning ─ självklart även till de företag som är arbetsgivare och som har kollektivavtal för sina anställda.

Outforskad mark

Avtalat är bildat gemensamt av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Avtalat vänder sig till cirka 3 miljoner anställda och arbetsgivare inom privat sektor.

Avtalats verksamhet startade i januari 2021 och ett halvår senare kom Thérèse dit. Hon hade med sig en generell försäkringsbakgrund och hade samlat på sig erfarenheter från bland annat bolag som Trygg-Hansa och Afa Försäkring. I botten är hon advokat och har jobbat på en affärsjuridisk advokatbyrå, i stor utsträckning gentemot försäkringsbranschen.

─ Mina arbetsuppgifter handlar om att ansvara för, samordna och utveckla juridiken på Avtalat. En del hade gjorts när jag kom hit, men i mångt och mycket var det outforskad mark. För mig blev det till att bygga upp juridikavdelningen från grunden. Till min hjälp har jag ytterligare två jurister.

Under den här tiden har Thérèse hanterat alla former av juridiska frågor på Avtalat, bl.a. avtalsrättsliga, bolagsrättsliga och försäkringsrättsliga frågor. Hon har tagit fram olika samarbetsavtal och leverantörsavtal, samt upprättat styrdokument för den egna verksamheten. Hon är sekreterare i bolagsstyrelsen och därför kommer en del av arbetet att handla om bolagsformalia och styrelsearbete.

─ Det här är en verksamhet där det händer mycket och där jag verkligen fått vara med om att bygga upp något nytt. Inte minst har det varit spännande att få vara med att påverka den samordning som nu sker inom ramen systemet med kollektivavtalad tjänstepension och försäkring (KAF-systemet).

Förstå och uppskatta förmånerna

Målet med Avtalat är att alla som ingår i målgruppen ska förstå och uppskatta att de har pensions- och försäkringsförmåner via jobbet ─ redan innan de faller ut eller behövs. Därför finns det tre uppdrag:

1.    Utveckla och effektivisera information och kommunikation kring kollektivavtalad pension och försäkring. Det handlar dels om webb-baserad, generell information via avtalat.se, dels om individuell information via inloggning. Man erbjuder även digitala webbinarier, till vilka man kan anmäla sig och delta i online. Det finns också inspelade webbinarier som går att titta på när man vill. Redan nu finns det också möjlighet att boka digitala informationsmöten för tjänstemän, arbetare och arbetsgivare. Och självklart finns också en kundservice knuten till Avtalat.

2.    Man ska svara för vägen in och ut ur KAF-systemet. Tanken är att Avtalat ska bli ingången till allt som rör pension och försäkring för de här avtalsområdena. Ett stort steg skedde den 11 mars 2024. Från det datumet ska alla tjänstemän i privat sektor få information om tjänstepensionen ITP hos Avtalat. Allt det som tidigare fanns hos Collectum finns nu tillgängligt via Avtalat. Det här är första steget mot det som ska bli ”One Point of Contact”.

3.    Avtalat ska vara normgivande för den informationsgivning som sker av samtliga aktörer inom KAF-systemet. Det handlar till exempel om att ha samma språkbruk och samma definitioner av ord och begrepp.

Fyra långsiktiga mål

Hur har det hittills gått att skapa Avtalat?

─ Vi ser att den digitala förflyttningen över lag har gått bättre än förväntat. Att skapa ett digitalt bolag är naturligtvis en utmaning i sig, men vi konstaterar att pandemin innebar en viss draghjälp för oss. Då var det plötsligt väldigt mycket som tvingades bli digitalt, mer eller mindre över en natt.

Thérèse berättar att Avtalat har satt upp fyra långsiktiga mål för verksamheten. Initialt arbetar man för att öka kännedomen i målgruppen, dvs. att de som berörs vet vart de ska vända sig med sina frågor. För det andra vill man öka förståelsen, vilket innebär att målgruppen förstår fördelarna med kollektivavtalad pension och försäkring. Därefter vill man öka förtroendet.

─ Att ha ett stort förtroende för Avtalat innebär att man inser att det som KAF-systemet kan erbjuda är något som bygger på bra villkor. Arbetsgivare och anställda ska känna stort förtroende för pension och försäkring via jobbet. Arbetsgivarna ska känna sig trygga i att de erbjuder sina anställda konkurrenskraftiga villkor. Anställda ska känna trygghet i sitt försäkringsskydd.

Slutligen har Avtalat som mål att förenkla, dvs. att användaren på ett snabbt och enkelt sätt ska kunna göra förändringar.

Nått hög kännedom

Så tillbaka till TV-reklamen. Vad är syftet med den?

─ De reklamfilmer som vi hittills fått se i rutan har som syfte att skapa kännedom om varumärket Avtalat – och kanske lite nyfikenhet. Det här ingår i en väl genomtänkt strategi. Trots den korta tid som filmerna synts i rutan, har Avtalat nått en hög grad av kännedom i våra undersökningar, konstaterar Thérèse.

Man kan också se att allt fler loggar in på avtalat.se och att kundkontakterna i sin helhet har ökat mer än förväntat.

─ Det är bra, det innebär att budskapet i filmerna når fram.

Nu går Avtalat vidare med kampanjen och det går redan att se en ny serie av reklamfilmer. Dessa filmer går lite mer in på djupet och försöker förklara innehållet i kollektivavtalade pensioner och försäkringar.

Reklamfilmerna har som syfte att understödja de fyra målen. Den första serien stödde målet om ökad kännedom, medan de filmer som just nu går på TV stödjer målet om ökad kännedom och målet om ökad förståelse.

Vilja av samverkan

Framtiden då? Ja, Thérèse sticker inte under stol med att det finns utmaningar för Avtalat, men att det också finns ett starkt stöd för resan framåt.

─ Det är en stor och omfattande uppgift att partsbolagen ska samarbeta under varumärket Avtalat och att Avtalat ska vara vägen in i det kollektivavtalade systemet. Och det är ingenting som sker över en natt. Men det finns en stark vilja av samverkan bland de andra aktörerna inom sfären. Dessutom har vi ett stort stöd från våra ägare, som både varit tydliga med vart vi ska och för den skull också varit beredda att fatta nödvändiga beslut, konstaterar Thérèse avslutningsvis.